Prezentácia výsledkov výskumu na vedeckom sympóziu vo Viedni

Prezentácia výsledkov výskumu na vedeckom sympóziu vo Viedni 2
11.10.2021
V dňoch 27. – 28. septembra 2021 sa v rakúskej Akadémii obrany (Landesverteidigungsakademie) vo Viedni konalo medzinárodné sympózium pod názvom Sieger und Besiegte: Ruhe und Unruhe im Osten Europas nach dem Ersten Weltkrieg (Víťazi a porazení: Kľud a nepokoje vo východnej Európe po prvej svetovej vojne). Vedeckému podujatiu predsedal doc. Dr. Erwin Schmiedl, riaditeľ Inštitútu strategických a bezpečnostno-politických štúdií rakúskej Akadémie obrany a prezident Rakúskeho komitétu pre vojenskú históriu. Na sympóziu vystúpilo s referátmi takmer 20 historikov z Rakúska, Maďarska, Česka, zo Slovenska a Srbska, z Rumunska, Albánska, Francúzska, Nemecka a Veľkej Británie. Rokovacím jazykom boli nemčina a angličtina.
 
Vojenský historický ústav na ňom reprezentoval doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ktorý predniesol referát Der Kleine Krieg nach dem Großen Krieg: Die Kämpfe zwischen tschechoslowakischen und ungarischen Armeen in der Slowakei 1918 –1919 (Malá vojna po Veľkej vojne: Boje medzi československou a maďarskou armádou na Slovensku v rokoch 1918 – 1919). Jeho power-pointové vystúpenie s množstvom súdobých fotografií, dokumentov a máp sa stretlo so záujmom prítomného publika, ako aj diskutujúcich, ktorí okrem iného poukázali na skutočnosť, že v okolitých štátoch sa o týchto udalostiach doposiaľ vie pomerne veľmi málo. Dôvodom je najmä absencia prác slovenskej historiografie v cudzích jazykoch.
 
Text: VHÚ
Foto: Dr. Philipp Fraund