Aktivity VHÚ spojené so 77. výročím Karpatsko-duklianskej operácie

Aktivity VHÚ pred 77. výročie KDO
01.10.2021
V dňoch 5. – 6. októbra 2021 si za sprísnených hygienicko-epidemiologických a bezpečnostných opatrení prijatých v súvislosti so šírením sa ochorenia COVID-19 a za prítomnosti výrazne obmedzeného počtu pozvaných hostí, pripomenieme na pietnych miestach na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky, už 77. výročie Karpatsko-duklianskej operácie (ďalej „KDO") a zároveň aj Deň hrdinov KDO.
 
Vojenský historický ústav (ďalej len „VHÚ"), uvedomujúc si význam historických udalostí spätých so začiatkom oslobodzovacích bojov na území Slovenska, realizoval ako správca národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových a ďalších múzejných objektov na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik) a vo Svidníku, prostredníctvom svojho svidníckeho múzejného pracoviska, niekoľko akcií, ktoré, veríme, prispejú k celkovému zatraktívneniu týchto pamätných miest v očiach širokej verejnosti.
 
V tejto súvislosti treba na prvom mieste spomenúť úspešne zvládnutú realizáciu prvej z dvoch hlavných etáp komplexnej rekonštrukcie objektu Vyhliadkovej veže na Dukle, ktorá sa realizovala v júli až septembri 2021:
 
- Práce vykonané počas prvej etapy komplexnej rekonštrukcie boli zamerané predovšetkým na kompletnú výmenu starých okenných tabúľ umiestnených na pylóne objektu, kompletnú rekonštrukciu sociálnych zariadení, kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu spodnej expozičnej časti (vrátane podlahového vykurovania), úpravu odvodňovacej drenáže okolo časti objektu a komplexnú úpravu bezbariérových vstupov v rámci interiéru Vyhliadkovej veže, ako aj celého exteriéru pred vstupom do nej.               
- Okrem toho bolo vykonaných aj množstvo ďalších menších stavebných prác a úprav, ktorých cieľom bolo v prvom rade zvýšiť atraktivitu a zabezpečiť väčší komfort pre návštevníkov tejto dominantnej a návštevníkmi daného regiónu mimoriadne vyhľadávanej stavby. 
 
Ďalej považujeme za dôležité uviesť aj spoločné pracovné činnosti zamestnancov svidníckeho múzejného oddelenia a profesionálnych vojakov OS SR, príslušníkov vojenských útvarov z Trebišova, Prešova, Nitry a Zvolena. Múzejníci a príslušníci OS SR uskutočnili od konca júna do začiatku októbra tohto kalendárneho roka dovedna dvanásť spoločných pracovných brigád zameraných hlavne na odbornú ochranu zbierkových predmetov. V rámci toho bol vyhotovený nový ochranný konzervačný náter na šestici veľkorozmerných zbierkových predmetov. Konkrétne boli takýmto spôsobom obnovené 152-mm húfnica vzor 18/47 a obrnený transportér OT-810, ktoré sú umiestnené v Parku bojovej techniky vo Svidníku, a „nového šatu" sa taktiež dočkala aj 152-mm sovietska kanónová húfnica vzor 37, 45-mm sovietsky protitankový kanón vzor 37, 76-mm sovietsky divízny kanón vzor 42 a nemecký obrnený transportér SdKfz 250/1, ktoré sú prezentované v exteriérových a interiérových expozičných priestoroch Vyhliadkovej veže na Dukle. 
 
Pod odborným vedením našich múzejníkov bolo tiež ošetrené množstvo zbierkových predmetov prezentovaných v modernej Centrálnej expozícii VHÚ vo Svidníku, resp. uložených v jeho depozitných priestoroch. Ako veľmi prospešná sa potom pomoc vojakov ukázala aj pri príprave interiérových priestorov Vyhliadkovej veže na Dukle či už pred začatím, resp. po dokončení vyššie spomínanej prvej etapy jej komplexnej rekonštrukcie, a to najmä pri čiastočnej demontáži, následnom premiestnení a opätovnej inštalácii cenného zbierkového predmetu – bojového lietadla Avia B-33. Okrem toho bolo vykonaných množstvo údržbárskych, záhradných a pomocných prác, predovšetkým v areáli Pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku, a tiež aj v areáli a v priestoroch budovy Centrálnej expozície, takisto na Dukle, konkrétne v areáli Pamätníka a vojnového cintorína 1. československého armádneho zboru v ZSSR a napokon aj v areáli pomníka – Míľnik „Volanie", pomníka ženistov a pomníka na mieste tragickej smrti gen. Jaroslava Vedrala - Sázavského, ktoré sa nachádzajú v priestore Duklianskeho priesmyku.
 
V období od marca do septembra 2021 sa vo Svidníku a na Dukle zrealizovalo aj množstvo ďalších prác a aktivít, ktoré prispeli k celkovému zveľadeniu jednotlivých expozícií a objektov nachádzajúcich sa v jeho správe:

- k týmto aktivitám nepochybne patrí úprava 21 figurín umiestnených v Centrálnej expozícii vo Svidníku realizované profesionálnym divadelným a filmovým maskérom, ktorý im svojimi šikovnými rukami doslova „vdýchol" nový život,
 
- v mesiacoch máj a jún 2021 bola najskôr v spolupráci s neziskovou organizáciou Dukla Destination a spoločnosťou Jaco security, s. r. o. po viac ako troch desaťročiach obnovené osvetlenie Pamätníka 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, 
 
- v areáli  Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku boli na jar a začiatkom leta 2021  vykonané aj odborné práce na komplexnej obnove prednej časti vonkajšieho oporného múra areálu pamätníka spočívajúce v jeho spevnení, v kompletnom očistení jednotlivých kamenných blokov, v oprave, resp.  nahradení poškodených kamenných blokov, ako aj v obnove poškodených škár medzi jednotlivými blokmi, 
 
- v mesiaci august 2021 došlo ku kompletnej výmene ochranného presklenia umiestneného za pôvodným kovovým, umelecky stvárneným, vstupným portálom do kolumbária pamätníka čs. armádneho zboru na Dukle,
 
- v mesiaci september 2021 sa realizovala komplexná oprava vstupnej rampy a externého vstupu do Centrálnej expozície vo Svidníku, ktorá spočívala predovšetkým v odstránení starého a položení nového podkladu vylepšeného o elektrické vykurovanie, a taktiež aj v celkovej obnove jej vonkajšej a vnútornej fasády s primárnym cieľom zvýšiť bezpečnosť (hlavne v nepriaznivom počasí) návštevníkov vstupujúcich do tejto architektonicky mimoriadne zaujímavej stavby,
 
- v posledných septembrových dňoch tohto roka sa dočkal odborného ošetrenia a následnej konzervácie pomník „Míľnik" (zapísaný do centrálneho registra NKP), symbolizujúci vstup čs. prieskumnej hliadky, pod velením čatára Vasiľa Nebiljaka na územie niekdajšieho Československa dňa 6. októbra 1944 v priebehu KDO. 
 
Okrem týchto vyššie uvedených prác a aktivít vykonali zamestnanci VHÚ – Mo Svidník VHM v rámci údržby a zveľaďovania objektov v správe VHÚ ďalšie množstvo prác, s výsledkom ktorých sa budú môcť oboznámiť účastníci pietnych stretnutí, organizovaných pri príležitosti 77. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov KDO.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ