Bilaterálne rokovania v Centre pre vojenské dejiny a sociálne vedy Bundeswehru v Postupimi

Návšteva delegácie VHÚ v ZMSBw Postupim - Foto (1)
18.06.2019
V dňoch 11. – 13. júna 2019 uskutočnila delegácia Vojenského historického ústavu  Bratislava, v zložení plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., mjr. Ing. Milan Kubizniak a Mgr. Matej Medvecký, PhD., na základe pozvania vedenia Centra pre vojenské dejiny a sociálne vedy Bundeswehru (ďalej ZMSBw) v Postupimi,  zahraničnú cestu do Spolkovej republiky Nemecko. Na úvod delegácia absolvovala prijatie u riaditeľa ZMSBw, námorného kapitána (Cdr) Dr. Jörga Hillmanna, kde riaditeľ VHÚ prezentoval hlavné body spolupráce vo vedecko-výskumnej oblasti v najbližšom období. V rámci  rokovania s vedúcim oddelenia  vojensko-historického vzdelávania ZMSBw plk. Frankom Hagemannom a  ďalšími zástupcami, slovenská delegácia predstavila obsahový zámer 20. konferencie vojenských historikov multilaterálnej Euroatlantickej pracovnej skupiny (CSWG)  v Košiciach od 18. do 22. mája 2020, ktorú spoločne organizačne zabezpečia VHÚ Bratislava a ZMSBw Postupim. Profesor  Dr. Michael Epkenhans, vedúci oddelenia vojensko-historického výskumu ZMSBw, slovenskej delegácií prezentoval  organizačnú štruktúru pracoviska, jeho hlavné vedecko-výskumné a múzejné  zameranie, poslanie a úlohy v rámci Bundeswehru, ako aj celkové postavenie Centra pre vojenské dejiny a sociálne vedy Bundeswehru v Spolkovej republike Nemecko. Následne pplk. Dr.  Hans-Peter Kriemann vystúpil s príspevkom „Vojna, politické ciele a národné ciele a pohľad na to, ako vojny začínajú a končia príkladom nemeckej angažovanosti v Kosovskej vojne“, po ktorom nasledovala spoločná diskusia. V rámci programu  delegácia VHÚ Bratislava navštívili aj Vojenské historické múzeum v Drážďanoch, ktoré je jedným z organizačných súčasti ZMSBw Postupim. Zástupcom múzea odovzdal riaditeľ VHÚ list s návrhom na zámenu zbierkových predmetov, ktoré majú obe strany v multiplikátoch a prejavili by o takú spoluprácu záujem. Drážďanské Vojenské historické múzeum je koncipované ako fórum pre vyrovnanie  sa s vojenskými dejinami, pre diskusiu o úlohe vojny a armády v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Na záver návštevy sa obe strany dohodli na  spoločnom projekte „Antifašistická rezistencia v Nemecku a na Slovensku v rokoch 1939-1945“.

Text: plk. Miloslav Čaplovič,  Foto VHÚ a ZMSBw