Brig. gen. v. v. Milan Píka: Slováci majú okrem rozumu aj srdce a ním hovoria a konajú...

Brig. gen. v. v. Milan Píka
21.03.2019
Tieto slová povedal brig. gen. v. v. Milan Píka, účastník národného boja za oslobodenie v rokoch druhej svetovej vojny a syn arm. gen. in memoriam Heliodora Píku, obete nedemokratického režimu vládnuceho v Československu v rokoch 1948 – 1989, na osobnom stretnutí s ministrom obrany Slovenskej republiky v roku 2017, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti jeho 95. narodenín. Ako sám hovoril, Slovensko bolo preňho „druhá vlasť“. „Slovensko mi zachránilo život a tomu vďačím za to, že tu môžem byť s vami. V tej dobe by som nevydržal vo svojej rodnej vlasti, v Čechách. Slováci majú okrem rozumu aj srdce a ním hovoria a konajú.“
Včera, 20. marca 2019, sa po 96 rokoch jeho činorodého života, ukončila v Bratislave jeho neľahká životná púť.
Brig. gen. v. v. Milan Píka sa narodil 28. júla 1922 v Hraniciach na Morave ako syn arm. gen. in memoriam Heliodora Píku a Marie Píkovej. Obecnú školu navštevoval v Hraniciach na Morave. V r. 1928, keď jeho otec ukončil štúdium na Vysokej škole válečnej v Paríži a bol premiestnený na Zemské vojenské veliteľstvo v Prahe, od r. 1929 pôsobil na hlavnom štábe čs. brannej moci, musel pokračovať v štúdiu v Prahe. V r. 1932, po vymenovaní otca za vojenského atašé v Rumunsku, sa vrátil späť za rodinou do Hraníc na Morave. V r. 1937 bol jeho otec po ukončení misie v Rumunsku ustanovený za prednostu skupiny C1 oddelenia Generálneho sekretariátu obrany štátu. Táto skutočnosť vo vojenskej  kariére otca znamenala pre jeho syna Milana opätovný návrat do Prahy a pokračovanie v štúdiu na Štátnom reálnom gymnáziu T. G. Masaryka.
Po obsadení Čiech a Moravy nemeckou armádou sa mu spoločne s matkou, za pomoci členov domáceho odboja, podarilo opustiť Protektorát Čechy a Morava. Dostali sa až do Rumunska. Dňa 1. 10. 1939 bol na čs. veľvyslanectve v Bejrúte  odvedený do čs. brannej moci. Odtiaľ pokračoval loďou do Francúzska. Po kapitulácii Francúzska sa mu podarilo evakuovať do Veľkej Británie, kde bol zaradený do čs. brannej moci vo Veľkej Británii a následne zaradený do Dobrovoľníckej zálohy britského Kráľovského letectva (Royal Air Force Voluntary Reserve) na čas trvania vojny. Napriek prejavenému záujmu mu zdravotný hendikep nedovolil vykonávať aktívnu leteckú službu. Z tohto dôvodu pôsobil v nižších administratívnych pozíciách  na štáboch čs. leteckých jednotiek, a to  až do konca druhej svetovej vojny.  Vo Veľkej Británii dosiahol britskú hodnosť F/O (nadporučík letectva) a čs. hodnosť podporučík letectva v zálohe.
Po skončení druhej svetovej vojny sa vrátil späť do Československa, kde pokračoval v aktívnej vojenskej službe. Ako príslušník čs. armády bol prijatý na štúdium práva na Karlovej univerzite v Prahe. Vzhľadom na jeho budúce právnické vzdelanie bol pridelený  na pražský Vojenský súd.
Už 1. marca 1948 bol jeho otec odoslaný na zdravotnú dovolenku a 5. mája 1948 čs. bezpečnostnými orgánmi zatknutý. V tejto súvislosti začalo prenasledovanie aj jeho syna, vtedajšieho kpt. Milana Píku. Bol zatknutý Štátnou bezpečnosťou. Súdili ho spoločne so skupinou gen. K. Mrázka za prípravy únosu jeho otca do zahraničia. Pre nedostatok dôkazov a po zásahu prezidenta Klementa Gottwalda bol zbavený všetkých obvinení. V tomto období bol prepustený z čs. armády (1.6.1949) a zároveň mu bola odňatá hodnosť kpt. (9.12.1949). Okrem toho ho prepustili z Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a vykázali z Prahy. Za trest mal na rok nastúpiť do Jáchymovských baní. Vďaka manželkinmu otcovi, doktorovi Milanovi Polákovi, do Jáchymova nenastúpil a odsťahoval sa do Bratislavy, kde pracoval ako technický úradník. Po čiastočnej rehabilitácii mu bola vrátená hodnosť kpt. (1.11.1972).
Po novembri 1989 bol rehabilitovaný. V r. 1990 bol povýšený do hodnosti plukovníka vo výslužbe (30.5.1990). Prezident Slovenskej republiky Milana Píku dňom 6. 5. 2014 menoval na brigádneho generála vo výslužbe Ozbrojených síl Slovenskej republiky.  O deň neskôr bol na brigádneho generála vo výslužbe Armády Českej republiky povýšený aj prezidentom Českej republiky.
Brig. gen. v. v. Milan Píka bol  nositeľom viacerých čs. slovenských a zahraničných vyznamenaní.
Česť jeho pamiatke.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ, MO SR