Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 77. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

1
08.10.2021
V stredu 6. októbra 2021 sa na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku pri príležitosti Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 77. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, za účasti predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára, ministra obrany SR Jaroslava Naďa, generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva obrany SR Petra Kozáka, náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generála Daniela Zmeka, generality Ozbrojených síl SR, významných zástupcov miestnej štátnej správy a samosprávy a ďalších vzácnych hostí, uskutočnili spomienkové stretnutia štátno-reprezentačného charakteru, ktorých hlavným cieľom bolo pripomenutie si nesmierneho hrdinstva československých a sovietskych vojakov, ktorí v tejto operácii pri bojoch za oslobodenie územia dnešného Slovenska obetovali tú vôbec najvzácnejšiu hodnotu – svoj život.

Podľa dlhodobo zaužívanej tradície sa aj tentokrát spomienkové akty spojené s kladením vencov, ako spomienky na hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie, začali najskôr na Pamätníku 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle, pričom následne pokračovali pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu a pri Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku, avšak ich priebeh bol, podobne ako v predchádzajúcom roku, výrazne ovplyvnený situáciou spojenou s pandémiou okolo šíriaceho sa ochorenia COVID-19. V dôsledku sprísnených hygienicko-epidemiologických a bezpečnostných opatrení tak bola v rámci celého priebehu osláv výrazne obmedzená prítomnosť širokej verejnosti s tým, že pietne akty kladenia vencov prebehli štandardným spôsobom iba na Dukle, pričom vo Svidníku sa uskutočnili iba individuálne v rámci jednotlivých delegácií.
            
V priebehu pietneho aktu na Dukle predseda Národnej rady SR ako aj minister obrany SR vo svojich príhovoroch zdôraznili, že je veľmi dôležité a potrebné neustále si pripomínať odvážnych ľudí, ktorí bojovali a zaslúžili sa o to, že dnes žijeme v mieri a v slobode. Nielen z úcty k ich činom, ale taktiež aj pre budúcnosť ďalších generácií treba tieto hodnoty zachovávať a neustále si ich pripomínať, aby neupadli do zabudnutia.
Minister obrany SR okrem toho zdôraznil, že počty padlých v Karpatsko-duklianskej operácii vyvolávajú v súčasníkoch zimomriavky aj po 77 rokoch. Nech sú tieto zmarené životy večným mementom hrozby, ktorú predstavuje extrémizmus, rasizmus a iné nenávistné prejavy. Slovenská zem je zmáčaná krvou hrdinov, ktorí sa tomuto zlu postavili pre nás. Následne minister obrany SR pri príležitosti 77. výročia Karpatsko-duklianskej operácie udelil Pamätnú medailu ministra obrany SR II. stupňa Františkovi Orlovskému, ktorý sa k partizánom pridal ako šestnásťročný, a počas druhej svetovej vojny bol súčasťou Hornonitrianskej partizánskej brigády kapitána Jozefa Trojana.

Súčasťou programu osláv bolo aj slávnostné otvorenie Vyhliadkovej veže na Dukle, ktorá v uplynulých mesiacoch prešla prvou etapou zásadnej rekonštrukcie. Prostriedky na ňu poskytlo Ministerstvo obrany SR s cieľom podporiť záujem širokej verejnosti a najmä mladých ľudí o vojenskú históriu Slovenska. Pri tejto príležitosti minister obrany SR vo svojom príhovore uviedol, že rezort obrany má o históriu úprimný záujem, čo sa potvrdzuje aj podporou spravovaných inštitúcií v starostlivosti o jednotlivé exponáty a objekty, akým je aj obľúbená Vyhliadková veža na Dukle, keďže zachovávanie týchto pamiatok predstavuje záväzok voči budúcim generáciám, a je tiež prejavom úcty voči tým minulým. Minister obrany SR tak nadviazal na slová riaditeľa Vojenského historického ústavu plk. Miloslava Čaploviča, ktorý prítomných hostí oboznámil s jednotlivými detailmi rekonštrukcie, pričom zdôraznil, že jej primárnym cieľom bolo jednak zvýšiť atraktivitu tohto mimoriadne zaujímavého objektu, a taktiež aj komfort pre jeho návštevníkov. Samotný akt slávnostného otvárania Vyhliadkovej veže na Dukle bol umocnený ocenením Vojenského historického ústavu Bratislava Pamätnou medailou k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny za jeho početné aktivity vo vedecko-výskumnej a archívnej oblasti vojenskej histórie, za zabezpečovanie starostlivosti o národné kultúrne pamiatky, pamätníky a vojnové hroby, za vojenské vzdelávanie a výchovu spojenú s rozvojom vojenských tradícií, pričom rovnakou medailou boli individuálne ocenení aj riaditeľ Vojenského historického múzea pplk. Milan Kubzniak, riaditeľ Vojenského historického archívu Peter Kralčák a dôstojník riaditeľstva Vojenského historického ústavu pplk. Miroslav Burčík. Okrem toho bolo ocenených Pamätnou medailou ministra obrany SR in memoriam 32 účastníkov národného boja za oslobodenie, ktorí sa významným spôsobom podieľali na boji proti fašizmu. Po ukončení slávnostnej prehliadky expozičnej časti veže sa delegácia presunula do tzv. Údolia smrti, kde sa v priestore medzi obcami Kapišová, Kružlová a Nižná Pisaná uskutočnilo symbolické odovzdanie historických exponátov, konkrétne ôsmich kusov stredných tankov T-34/85 evidovaných v zbierkovom fonde VHM, ktoré boli pod odbornou gesciou zamestnancov VHÚ zrekonštruované Združením mikroregiónu „Údolie smrti“. Tento projekt ochrany a rozvoja historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny pritom podporil rezort obrany v rámci svojej dotačnej schémy. Zrekonštruovaná tanková technika tak opäť pripomína návštevníkom tejto oblasti tankové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali od 25. do 27. októbra 1944.  
Priebeh osláv bol napokon ukončený vo Svidníku, a to najskôr položením vencov k soche armádneho generála Ludvíka Svobodu a na Pamätníku sovietskej armády, a následnou slávnostnou prehliadkou Centrálnej expozície Vojenského historického múzea.    
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ, MO SR