Duklianske bojisko v premenách času 1944 – 2018

Duklianske bojisko v premenách času 1944 – 2018
27.08.2018
Dňa 23. augusta 2018 sa v priestoroch Vyhliadkovej veže na Dukle uskutočnila vernisáž výstavy s názvom „Duklianske bojisko v premenách času 1944 – 2018“, ktorú pripravil Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej „VHÚ“) v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy Humenné. Autormi scenára výstavy sú plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., Mgr. Peter Holík, Mgr. Gabriel Blaško a predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy Mgr. Martin Drobňák. Odbornú pomoc pri zostavovaní scenára výstavy poskytol aj samostatný vedecký pracovník Odboru vojensko-historických výskumov VHÚ doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.
Výstavu otvoril riaditeľ Vojenského historického múzea (ďalej „VHM“) v Piešťanoch mjr. Ing. Milan Kubizniak v zastúpení riaditeľa VHÚ. V príhovore uviedol, že zámerom výstavy je na pomerne obmedzenom priestore čo možno najkomplexnejšie a najobjektívnejšie, a pritom výstižne a pútavo,  zachytiť jednotlivé historické udalosti spojené s jednou z najväčších a najťažších vojenských operácií, ktoré sa v priebehu 2. svetovej vojny odohrali na území dnešného Slovenska – Karpatsko-duklianskej operácie, a v nadväznosti na túto operáciu aj historický vývoj jednotlivých pamiatkových objektov nachádzajúcich sa na území národnej kultúrnej pamiatky Duklianske bojisko, ktoré od svojho vzniku prešli v priebehu niekoľkých rokov viacerými zmenami. Táto výstava vhodne dopĺňa a obohacuje expozíciu Vyhliadkovej veže na Dukle.
Návštevníci Vyhliadkovej veže na Dukle, hlavne tí mladí,  sa tak budú môcť  prostredníctvom prehľadných textov a zaujímavých dobových fotografií,  rozmiestnených na deviatich obojstranných informačných paneloch, bližšie oboznámiť so zaujímavými informáciami o predpokladoch a príčinách vypuknutia, priebehu a dôsledkoch Karpatsko-duklianskej operácie, škodách na východnom Slovensku spôsobených vojnovými udalosťami v regióne, odmínovaní východného Slovenska po 2. svetovej vojne, výstavbe a jednotlivých premenách Pamätníka a vojnového cintorína 1. čs. armádneho zboru v ZSSR na Dukle, výstavbe a jednotlivých premenách Pamätníka a vojnového cintorína sovietskej armády vo Svidníku, nemeckom vojnovom cintoríne v Hunkovciach, budovaní a premenách jednotlivých pamätných miest Duklianskeho bojiska, histórii vzniku niekdajšieho Dukelského múzea vo Svidníku (v súčasnosti Múzejného oddelenia VHM vo Svidníku). Výstavu na poslednom informačnom paneli dopĺňa prehľadná mapa národnej kultúrnej pamiatky Duklianske bojisko, na ktorej sú v priestore od Dukly po Svidník vyznačené jednotlivé pamiatkové objekty, o ktorých výstava pojednáva.  
Trvalá inštalácia výstavy vo Vyhliadkovej veži na Dukle zatraktívni jej priestory pre domácich, ako aj zahraničných návštevníkov.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ