Konferencia „1939 – rok zlomu. Slovensko a Európa na začiatku 2. svetovej vojny“

1
29.04.2019
V dňoch 23. – 25. apríla sa v priestoroch Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia, ktorej cieľom bolo prezentovať najnovšie poznatky domácej, ale tiež zahraničnej historiografie o prelomovom roku 1939. Jedným zo spoluorganizátorov tohto podujatia konaného pri príležitosti 80. výročia vypuknutia druhej svetovej vojny bol aj Vojenský historický ústav v Bratislave. Prvý deň konferencie bol venovaný otázkam, ktoré determinovali vypuknutie druhej svetovej vojny, regionálnym témam viažucim sa na rok 1939 a tiež situácii na Karpatskej Ukrajine v marci 1939. V prvom bloku konferencie pritom vystúpili viacerí ruskí historici, ktorí sa zaoberali otázkou prístupu ruskej historiografie k problematike príčin vypuknutia druhej svetovej vojny. Prezentovali pritom nové dokumenty k tejto problematike nachádzajúce sa v archívoch Ruskej federácie. Program druhého dňa konferencie bol venovaný česko-slovenským témam, medzi ktorými rezonovala problematika čs. vojenských dejín (čs. vojenský odboj v Poľsku a na Britských ostrovoch, zajatecká otázka), ale tiež formujúcej sa domácej rezistencie a jej perzekúcie v Protektoráte Čechy a Morava. Tretí deň konferencie bol priestor venovaný problematike slovenského štátu v prvom roku jeho existencie. Popri rôznych aspektoch jeho formovania bol aj tu veľký priestor venovaný vojenskej problematike (formovanie slovenskej armády, tzv. malá vojna, účasť Slovenska vo vojne proti Poľsku). V tomto bloku pritom vystúpili tiež dvaja pracovníci VHÚ. Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. sa zaoberal problematikou Československej armády na Slovensku po Viedenskej arbitráži a PhDr. Igor Baka, PhD. predstavil nové dokumenty, ktoré prehlbujú poznanie slovenskej historiografie k otázke vstupu Slovenska do vojny proti Poľsku. Program konferencie spestrili tiež zaujímavé sprievodné akcie, medzi ktoré patrila prezentácia novej knihy Tomáša Černáka a Mareka Sýrneho „Husák. Vrcholy a pády (1945 – 1951)“.