Medzinárodná vedecká konferencia „Ozbrojené sily a československý štát“

01
24.06.2019
V dňoch 18. – 19. júna 2019 sa v Brne uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Ozbrojené sily a československý  štát“. Organizovala ju Katedra vojenského umenia Univerzity obrany – Brno. Výnimočnosť medzinárodnej vedeckej konferencie spočívala aj v tom, že v tomto roku nebola zorganizovaná žiadna podobná konferencia.
 Tematicky zahrňovala problematiku budovania ozbrojených síl československého štátu v rôznych obdobiach jeho existencie, a to od vzniku ČSR, predmníchovské obdobie a boj za jeho obnovu v období druhej svetovej vojny. Špecificky sa zamerala aj na kontroverzné obdobie existencie politického systému v rokoch 1945 až 1989 a úlohy ozbrojených síl a bezpečnostných zložiek. Tematicky konferenciu uzatváral blok venovaný ozbrojeným silám bývalého Československa v medzinárodných väzbách. Organizátori nevynechali ani problematiku vojenského umenia, ktorej sa dnes už v našich podmienkach odborne venuje len málokto.
Na medzinárodnej vedeckej konferencii aktívne participovali vedeckí pracovníci Vojenského historického ústavu Matej Medvecký a Miloslav Púčik. Obidvaja vystúpili s hodnotnými referátmi k problematike československého vojenského spravodajstva. Venovali sa obdobiu prvých rokov po skončení druhej svetovej vojny a obdobiu tzv. studenej vojny (1960 – 1989). Vo svojich vystúpeniach prezentovali doposiaľ vedecky nespracovanú problematiku. Tieto príspevky budú organizátori publikovať v kolektívnej monografii v roku 2020.
Medzinárodná vedecká konferencia prekvapila aj organizátorov množstvom prihlásených vedeckých pracovníkov z vedeckých ústavov, univerzít, vysokých škôl a archívov. Z tohto dôvodu sa vedecké rokovanie konalo v dvoch sekciách.
Medzinárodná vedecká konferencia otvorila mnoho zaujímavých odborných otázok. Účastníci najmä v neformálnych diskusiách prezentovali originálne pohľady na riešenú problematiku. V sekciách A a B celkom odznelo celkom 37 vedeckých príspevkov. Samotný počet účastníkov a posun vo vedeckom poznaní niektorých prezentovaných odborných problémov ozbrojených síl a československého štátu svedčí o úspešnom naplnení jedného z cieľov organizátorov tejto konferencie. Patrí im za to zaslúžené uznanie.

Text: VHÚ