Odišiel veľký muž slovenskej vojenskej historickej vedy

Vojtech Dangl - 19.4.2017 na návšteve u ministra obrany
11.07.2018
Dňa 8. júla 2018 vo veku 81 rokov zomrel jeden zo spoluzakladateľov systematického vedeckého výskumu vojenských dejín Slovenska PhDr. Vojtech Dangl, CSc., ktorého profesijný život bol na dlhých 35 rokov bytostne spätý s Vojenským historickým ústavom.
Vojtech Dangl sa počas svojho dlhého činorodého života významným spôsobom podieľal na rozvoji slovenskej vojenskej historickej vedy a nezmazateľne prispel k realizácii viacerých významných vedeckých zámerov realizovaných na pôde Vojenského historického ústavu. Medzi najvýznamnejšie patrí vydanie siedmich zväzkov Vojenských dejín Slovenska. Patril k zakladateľom Vojenského historického ústavu Bratislava a tiež aj vedeckého časopisu Vojenská história. Až do posledných dní svojho života bol podpredsedom jeho redakčnej rady. V roku 1998 mu bola udelená „Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky III. stupňa“ a v roku 2017 aj „Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky I. stupňa“. Minister obrany Slovenskej republiky Peter Gajdoš pri slávnostnom dekorovaní týmto najvyšším rezortným vyznamenaním povedal nasledovné: „Je mi veľkou cťou, že som mohol pri príležitosti životného jubilea oceniť tak významného vojenského historika, akým je pán Dangl. Patrí mu naša vďaka za jeho celoživotný prínos. Aj vďaka nemu sa môžeme začítať do série kníh Vojenské dejiny Slovenska, alebo časopisu Vojenská história a mnohých ďalších publikácií, ktoré mapujú naše vojenské dejiny.“  
Vojtech Dangl sa vo svojom vedeckom výskume zameriaval na ozbrojené konflikty na území dnešného Slovenska, výstavbu armád a vojenskú problematiku v širokom slova zmysle. Jeho výskumný záber bol aj z chronologickej stránky veľmi široký: od 16. storočia až po začiatok 20. storočia. Svoje čitateľsky úspešné monografie či vedecké práce publikoval v domácich vydavateľstvách i v zahraničných časopisoch a vedeckých zborníkoch. Pracovne bol aktívny až do konca života.
Posledná rozlúčka s PhDr. Vojtechom Danglom, CSc. bude 12. júla 2018 o 14.30 h v bratislavskom Krematóriu.
 
Text: VHÚ
Foto: MO SR, VHÚ