Rok 2021 – najúspešnejší rok v oblasti investičnej výstavby a rutinnej a štandardnej údržby objektov VHÚ

Oprava strešnej konštrukcie (kotvenie plechov) na ESO prístrešku, „letisko v Piešťanoch  - Pohľady na ESO prístrešok po oprave
17.12.2021
Rozpočtová organizácia Vojenský historický ústav so sídlom v Bratislave („VHÚ“) má vo svojej správe 152 stavebných objektov, ktoré sa nachádzajú v Bratislave, Piešťanoch, Svidníku, Vyšnom Komárniku  a v Tokajíku. Napriek enormnému úsiliu zainteresovaných zamestnancov VHÚ časť z týchto nehnuteľných objektov v správe VHÚ vzhľadom na ich vek, technickú zastaranosť a opotrebovanie nespĺňa požiadavky na ich bezpečné a hospodárne užívanie. Tento neuspokojivý fakt vyplýva nielen zo skutočnosti, že prevažná časť týchto stavebných objektov bola vybudovaná v 60. – 70. rokoch 20. storočia, v prípade kasární SNP Piešťany  už v 20. – 30. rokoch 20. storočia, ale aj z toho, že v uplynulých desaťročiach z dôvodu absencie finančných zdrojov neprešla komplexnou rekonštrukciou.
 
Vďaka významnej finančnej podpore zriaďovateľa VHÚ, ktorým je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky sa v roku 2021 podarilo v rámci investičnej výstavby a rutinnej a štandardnej údržby opraviť, upraviť, resp. zrekonštruovať veľké množstvo nehnuteľností v majetku štátu v správe VHÚ.
 
Pre názornú ilustráciu týchto odborných činností treba uviesť, že v objekte VHÚ na Krajnej č. 27 v Bratislave okrem Vojenského historického archívu („VHA“), ktorý je v systéme vojenského archívnictva  a registratúr konečným archívom s celoštátnou pôsobnosťou, sídlia aj riaditeľstvo VHÚ, odbor vojensko-historických výskumov VHÚ a odbor​​ finančného, personálneho a logistického zabezpečenia VHÚ, a v týchto priestoroch sa v mesiacoch máj až december uskutočnila značná revitalizácia. Jej výsledkom je zabezpečenie zvýšenej ochrany vzácnych archiválií prostredníctvom výmeny okien na všetkých depozitároch VHA z dôvodu ich veku, technickej zastaranosti a opotrebovania za moderné plastové okná, na sklách ktorých boli nalepené bezpečnostné reflexné fólie. Zároveň sa realizáciou stavebných úprav podarilo skvalitniť podmienky nielen pre prácu zamestnancov VHÚ, ale aj pre bádateľov vo VHA.
 
„Bokom“ nezostali pri tomto úsilí ani objekty v lokalite Piešťany, kde je dislokované múzejné pracovisko VHÚ - Vojenské historické múzeum Piešťany („VHM“), ktoré je ako celoštátne špecializované múzeum vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti svojej špecializácie. Zároveň je ústredným informačným, metodickým, koordinačným, vzdelávacím centrom pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.
 
V hodnotenom období prešli viaceré objekty v jeho užívaní v rámci investičnej výstavby a rutinnej a štandardnej údržby rozsiahlymi zmenami, ktoré prispeli k požadovanej kvalitatívnej zmene ich technického stavu. V tejto súvislosti treba uviesť, že v apríli tohto roka boli v kasárňach SNP na budove riaditeľstva VHM vymenené zastarané okná za moderné plastové, čím sa zabezpečila zvýšená ochrana a bezpečnosť budov a priestorov, v ktorých sú uložené zbierkové predmety z fondu VHM. V máji až júni boli v tom istom areáli odstránené budovy č. 15-17, č. 19-22, 24, 25 a 34, ktoré boli vzhľadom na svoj technický vek v neuspokojivom stave a z tohto dôvodu ohrozovali nielen majetok štátu v správe VHÚ, ale aj zdravie a životy zamestnancov VHÚ. Po ich odstránení bola vykonaná čiastočná prekládka nízko napäťových káblov a rozšírený jestvujúci kamerový bezpečnostný systém.
 
V letnom období roka 2021 boli na budovách č. 14, 18 a 56 opravené strešné krytiny a fasády. Taktiež boli vykonané nátery brán týchto nehnuteľných objektov. V máji 2021 bola v areáli VHM na letisku v Piešťanoch vykonaná oprava fasád a opláštenia výstavných hál H1, H2 a H3. VHÚ pre návštevníkov VHM následne sprístupnil v opravenej hale H1 novú stálu múzejnú expozíciu „Slováci  v rovnošatách 1848 – 2020“.
 
Poslednou lokalitou našej vlasti, v ktorej sú dislokované pracoviská VHÚ, je severovýchod Slovenska. V hodnotenom období najintenzívnejšou stavebnou činnosťou „prešla“ Vyhliadková veža na Dukle, ktorá širokej verejnosti pripomína hrdinský boj našich vojakov v Karpatsko-duklianskej operácii. Prvá časť 1. etapy rekonštrukcie tohto pre milovníkov vojenskej minulosti Slovenska ikonického objektu sa začala v júli tohto roka a trvala až do konca septembra 2021. Rekonštrukčné a modernizačné práce v nej boli zamerané predovšetkým na opravu opláštenia, výmenu okien, úpravu vnútorných priestorov prízemia a kopúl, vybudovanie bezbariérového vstupu a rekonštrukciu sanitárnych zariadení, čo dozaista ocenia nielen domáci, ale aj zahraniční návštevníci tohto objektu. Vyhliadková veža Dukla bola opäť uvedená do prevádzky 6. októbra 2021, počas slávnostného aktu v rámci programu osláv 77. výročím Karpatsko-duklianskej operácie a Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie. Zároveň bola v modernizovaných priestoroch vyhliadkovej veže sprístupnená pre verejnosť stála expozícia „Duklianske bojisko v premenách času...".
 
O pár stovák metrov pod vyhliadkovou vežou sa nachádza Pamätník a vojnový cintorín 1. československého armádneho zboru. Na pamätníku boli vymenené zvetrané čadičové kamene, nahradilo sa zastarané zasklenie a zrekonštruovali sa mreže kolumbária. Zároveň bolo vybudované nové osvetlenie pamätníka, čo v nočných hodinách náležitým spôsobom umocňuje emocionálny zážitok návštevníkov areálu Duklianskeho bojiska. V auguste tohto roka bol zrekonštruovaný aj ďalší objekt v správe VHÚ - výstavný pavilón vo Vyšnom Komárniku. Ten „dostal“ nový ochranný náter strechy, zábradlia, ako aj nové oplechovanie. V rozsiahlom areáli národnej kultúrnej pamiatky Duklianske bojisko prešiel pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove odborným ošetrením pamätník prieskumnej hliadky  „Míľnik“, a to prostredníctvom ekologického čistenia suchým ľadom CO2, s následnou konzerváciou.
 
V neposlednom  rade boli v rámci plánu investičnej výstavby a rutinnej a štandardnej údržby VHÚ zrealizované práce aj v objekte VHÚ vo Svidníku. Konkrétne v objekte užívanom Múzejným oddelením VHM bola zrekonštruovaná vstupná rampa a opravená fasáda vstupu do priestorov Centrálnej expozície „Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945".
O tom, že VHÚ si ctí pamiatku sovietskych vojakov, ktorí zahynuli pri oslobodzovaní Slovenska v rokoch druhej svetovej vojny, svedčí aj skutočnosť, že v hodnotenom období pokračoval v revitalizácii Pamätníka a vojnového cintorína sovietskej armády vo Svidníku. V rámci týchto prác boli vymenené aj zvetrané travertínové bloky na opornom múre, ako aj kamenné rohy na piedestáli.
 
Netreba zabudnúť ani na rozsiahlu revitalizáciu areálu Tokajíckej tragédie, ktorú sme realizovali v spolupráci s obcou Tokajík. Komplexná revitalizácia spojená s množstvom stavebných, rekonštrukčných  a záhradných úprav výrazným spôsobom prispela k ešte dôstojnejšiemu rázu týchto pietnych miest v očiach širokej verejnosti.
 
Na záver treba uviesť, že v hodnotenom období boli v rámci plánu investičnej výstavby a  rutinnej a štandardnej údržby efektívne, účelne a hospodárne vynaložené finančné prostriedky vo výške viac než 1 071 000 €.
 
Veríme, že aj v budúcom kalendárnom roku sa nám podarí naplniť náš ambiciózny plán v oblasti investičnej výstavby a rutinnej a štandardnej údržby a tak postupnými krokmi napĺňať Koncepciu rozvoja rozpočtovej organizácie VHÚ v rokoch 2020 – 2030.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ