Seminár pre učiteľov dejepisu

Seminár pre učiteľov dejepisu
27.11.2019
26. novembra 2019 sa v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave konal metodický seminár určený pre učiteľov dejepisu základných škôl. Pracovné stretnutie pedagógov tematicky nadväzovalo na prebiehajúcu výstavu Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia, ktorú realizoval Vojenský historický ústav v spolupráci s uvedeným múzeom.
Pri tejto príležitosti s prednáškou vystúpil vedecký pracovník Odboru vojensko-historických výskumov Vojenského historického ústavu Mgr. Peter Chorvát, PhD., ktorý prítomným pedagógom priblížil uvedenú problematiku. Na záver programu seminára sa uskutočnila komentovaná prehliadka výstavy, ktorú autorsky pripravili plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ Vojenského historického ústavu, Erik Dulovič zo Štátneho archívu v Košiciach a prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Záujemcovia si ju môžu pozrieť v sídelnej budove Slovenského národného múzea v Bratislave do 2. februára 2020.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ