Slávnostná prezentácia publikácií Vojenského historického ústavu a Klubu vojenskej histórie Beskydy vo Svidníku

Prezentácia kníh VHÚ a KVH Beskydy 18.1.2016
18.01.2017
Dňa 18.1.2017 sa v priestoroch Podduklianskej knižnice vo Svidníku uskutočnila slávnostná prezentácia dvoch publikácií Vojenského historického ústavu (VHÚ), a to Pramene k vojenským dejinám IV/1 a Karpatský front 1914/1915. Podujatie zorganizoval VHÚ v spolupráci s miestnou knižnicou. Po slávnostnom otvorení podujatia a príhovore riaditeľa knižnice Mgr. Kamila Beňka vystúpil s prejavom riaditeľ VHÚ plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., ktorý ocenil prácu autorov oboch knižných diel. Kolektívna publikácia Karpatský front 1914/1915 je výstupom z dvoch medzinárodných vedeckých konferencií konaných v r. 2014 a 2015. Vznikla v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy. Obsah uvedeného diela predstavil zástupca tohto klubu Mgr. Martin Drobňák. Editormi druhej prezentovanej publikácie Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1, Rakúsko-uhorská armáda – Slováci – Slovensko v období prvej svetovej vojny 1914 – 1918 sú dvaja vedeckí pracovníci Odboru vojensko-historických výskumov VHÚ Mgr. Peter Chorvát, PhD. a Mgr. Jana Zaťková, PhD. Zbierku dokumentov zostavili spolu s  plk. Miloslavom Čaplovičom. Okrem pozvaných hostí sa akcie zúčastnili aj ďalší záujemcovia o túto problematiku. Po skončení slávnostnej prezentácie program pokračoval neformálnou diskusiou o oboch prezentovaných dielach.  
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ