Vedecká konferencia Čáslav 1618. Počátek české války

Vedecká konferencia Čáslav 1618. Počátek české války
28.05.2018
V dňoch 16. – 17. mája 2018 sa v Čáslavi, pri príležitosti 400. výročia vypuknutia českého stavovského povstania a zároveň vypuknutia tridsaťročnej vojny, konala medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Čáslav 1618. Počátek české války.
Na konferencii odznelo 15 referátov reflektujúcich z rôznych úrovní predovšetkým vojensko-politické aspekty tejto významnej historickej udalosti. Slovenskú republiku na tomto vedeckom podujatí reprezentoval samostatný vedecký pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislave doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., ktorý predniesol referát Uhorské stavovské povstania a tridsaťročná vojna. V rámci jednotlivých referátov a obsažnej diskusie sa účastníci mali možnosť oboznámiť s mnohými aspektmi tejto udalosti, ktorá sa zapísala do dejín ako v podstate prvá globálna vojna na európskom kontinente.
Súčasťou konferencie bola aj exkurzia po čáslavskom bojisku.
 
 
Text: VHÚ
Foto. VHÚ