Vedecký seminár VHÚ a Centra vojenskej histórie a spoločenských vied Bundeswehru

pplk. Dr. Thomas Vogel
31.10.2019
Dňa 29. októbra 2019 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnil vedecký seminár
 „1944/2019 Rok odporu/rok národných spomienok v Nemecku a na Slovensku”. Do prípravy vedeckého seminára, ktorý bol spoločným projektom Vojenského historického ústavu Bratislava a postupimského Centra vojenskej histórie a spoločenských vied Bundeswehru, sa aktívne zapojilo Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike, Úrad  pridelenca obrany Spolkovej republiky Nemecko v Slovenskej republike, Nadácia Konráda Adenauera a Univerzitná knižnica – Depozitná knižnica NATO v Bratislave. V rámci vedeckého seminára boli odprezentované dva referáty uznávaných vojenských historikov. Prvý z nich pod názvom „20. júl 1944. Historický okamih nemeckej histórie a jeho politický význam pre povojnové Nemecko "  odprezentoval pplk. Dr. Thomas Vogel, vedecký pracovník Centra vojenskej histórie a spoločenských vied Bundeswehru. Vo svojom referáte pozvaným hosťom pútavým spôsobom priblížil v širších historických súvislostiach fakty o neúspešnom atentáte plk. Clausa Schenka, grófa von Stauffenberga, na ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera, o tragických osudoch hlavných jeho aktérov a ich rodín. Objasnil aj veľký politický význam nemeckého odboja proti Hitlerovi pre povojnové Nemecko a jeho ozbrojené sily. V druhej časti vedeckého seminára vystúpil doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., ktorý sa venoval problematike Slovenského národného povstania ako medzníka novodobej histórie Slovenskej republiky. Po zaujímavých referátoch oboch vedcov sa pod vedením moderátora akcie, Mgr. Juraja Lepiša, PhD. z Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, rozvinula odborná diskusia, v ktorej obaja vojenskí historici zodpovedali na otázky hostí.
Organizátori podujatia po ukončení podujatia počas neformálneho rozhovoru konštatovali, že vedecký seminár VHÚ a Centra vojenskej histórie a spoločenských vied Bundeswehru je nespochybniteľne pozitívnym výsledkom spolupráce oboch vedeckých inštitúcií, ktorú budú naďalej rozvíjať.   
 
Text: VHÚ
Foto: Univerzitná knižnica v Bratislave