Vedomostná súťaž „Z histórie svidníckeho regiónu“ a oslavy 73. výročia oslobodenia mesta Svidník

Kvíz Z histórie svidníckeho regiónu 2018 a Oslavy 73. výročia oslobodenia mesta Svidník
22.01.2018
Dňa 19. januára 2018 sa uskutočnil v poradí už 8. ročník vedomostnej súťaže ,,Z histórie svidníckeho regiónu 2018“, ktorý sa konal pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta Svidník. Na príprave vedomostnej súťaže sa podieľali Vojenský historický ústav – Múzejné oddelenie VHM Svidník v spolupráci s Mestským úradom vo Svidníku a tamojším Centrom voľného času, pričom časť hlavných cien pre jednotlivé družstvá venovala do súťaže aj nezisková organizácia Dukla Destination. Vedomostná súťaž sa podobne ako v predchádzajúcich dvoch ročníkoch konala aj tentokrát v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Svidník, ktorého hľadisko bolo zaplnené žiakmi svidníckych základných škôl. Na slávnostnom otvorení kvízu, ako aj na celkovom vyhodnotení, sa zúčastnili nielen predstavitelia Vojenského historického ústavu, ale aj zástupcovia miestnej samosprávy a štátnej správy, vrátane primátora mesta Svidník Ing. Jána Holodňáka. Tak ako po minulé roky, tak aj v tomto ročníku súťaže žiaci piatich základných škôl mesta Svidník odpovedali najskôr v rámci štyroch ústnych kôl a potom v záverečnom písomnom teste na nasledovný okruh tém: história mesta Svidník od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť, prvá svetová vojna v Európe a boje v Karpatoch na prelome rokov 1914 – 1915, druhá svetová vojna v Európe a vo svete, a Karpatsko-duklianska operácia. Novinkou tohtoročnej súťaže bolo tzv. bonusové kolo v podobe powerpointovej prezentácie, v ktorom žiaci odpovedali na otázky týkajúce sa jednotlivých osobností i pamätníkov a pomníkov v správe Vojenského historického ústavu viažucich sa ku Karpatsko-duklianskej operácii. Víťazom vedomostnej súťaže sa stali žiaci základnej školy na ulici 8. mája. V prestávkach medzi jednotlivými ústnymi kolami súťaže si žiaci v hľadisku mohli najskôr pozrieť krátky dokumentárny film o priebehu druhej svetovej vojny a krátky dokumentárny film z dielne Vojenského historického ústavu, ktorý v animovanej 3D podobe prezentoval najvzácnejšie zbierkové predmety v jeho správe, a následne po skončení ústnych kôl mali žiaci možnosť vzhliadnuť aj film s názvom Chlapec v pruhovanom pyžame. V popoludňajších hodinách sa konali oslavy 73. výročia oslobodenia mesta Svidník. Pietne akty pripomínajúce hrdinstvo a obete československých a sovietskych vojakov sa najskôr uskutočnili v areáli Pamätníka a vojnovom cintoríne Sovietskej armády vo Svidníku, potom pokračovali pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku a napokon boli ukončené pri Pamätníku a vojnovom cintoríne 1. československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle.  

Text: VHÚ
Foto: VHÚ