Zasadnutie Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku vo Vojenskom historickom múzeu

Zasadnutie Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí na Slovensku vo Vojenskom historickom múzeu
08.09.2021
Dňa 7. septembra 2021 sa na pôde Vojenského historického múzea (VHM) v Piešťanoch konalo zasadnutie Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti (OKOMČ), jednej z odborných komisií Zväzu múzeí Slovenska. Išlo o prvé rokovanie OKOMČ po obnovení jej činnosti a zvolení nového predstavenstva, ktorej členom sa stala aj kurátorka VHM, Mgr. Viera Jurková. Zúčastnilo sa ho 12 odborníkov z rôznych slovenských múzeí (z aktuálnych 14 členov OKOMČ).

Členov OKOMČ-u privítal na pôde múzea v zastúpení riaditeľa VHÚ, plk. Mgr. Miloslava Čaploviča, PhD. a riaditeľa, pplk. Ing. Milana Kubizniaka, vedúci Múzejného oddelenia Piešťany - zástupca riaditeľa VHM, Mgr. Jerguš Váry. Zasadnutie viedla predsedníčka OKOMČ, PhDr. Viera Majchrovičová z Múzea Mesta Bratislava. Komisia sa počas rokovania venovala najpálčivejším problémom súčasného slovenského múzejníctva a určila priority, ktorým by sa mala v nasledujúcom období venovať. Medzi hlavné úlohy patrí predovšetkým participácia so ZMS pri pripomienkovaní nového múzejného zákona, spolupráca na vytváraní Štandardov múzejných odborných činností a rôznych metodík dotýkajúcich sa odbornej správy zbierkových fondov. Jednotliví členovia OKOMČ tiež dostali za úlohu v najbližšom období predstaviť predstavenstvu OKOMČ návrhy konkrétnych projektov, ktorými prispejú k zlepšeniu pomerov v slovenských múzeách. Jedným z nich je plán VHM v spolupráci s OKOMČ a ZMS vytvoriť jednotnú metodiku k zbraniam a munícii v zbierkach múzeí, ktorá by v nadväznosti na múzejnú legislatívu a novelizovaný zákon o zbraniach a strelive pomohla múzejníkom pri odbornej správe týchto špecifických zbierkových predmetov.

Záver tohto zaujímavého pracovného dňa sa niesol v znamení prehliadky oboch expozícií VHM, kde sa zástupcovia rôzne zameraných slovenských múzeí oboznámili s problematikou správy veľkorozmerných zbierkových predmetov, starostlivosťou a ošetrovaním techniky a špecifikami akvizičného procesu vo VHM v súvislosti s možnosťami bezodplatného prevodu. Kurátor VHM Ing. Martin Miklan prítomným predviedol možnosti využitia moderných IKT prostriedkov, ktoré sú návštevníkom počas prehliadky k dispozícii. Príjemne strávený deň, naplnený množstvom odborných diskusií, bol ukončený premietnutím krátkeho filmu z dielne VHÚ - Generál Milan Rastislav Štefánik - Osloboditeľ.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ