Služobná a výplatná vojenská knižka Sgt. Erny Elišky Bűrgerovej

Služobná a výplatná vojenská knižka Sgt. Erny Elišky...
31.05.2022

Vo svetových vojnách v 20. storočí neboli ženy v armáde už ničím výnimočným, čo súviselo ani nie s ich osobnou odvahou a túžbou po dobrodružstve, ale najmä s nedostatkom bojaschopných mužov. Práve zapojenie žien do „vojenských záležitostí“ bolo významným krokom a tiež priamym a nepredvídaným dôsledkom vojny na ceste k ich spoločenskej emancipácii. Kráľovským rozkazom z 9. septembra 1938, v rámci ktorého bola zriadená tzv. Pomocná záložná služba (Auxiliary Territorial Service – A.T.S.) ako zložka záložnej armády, bolo ženám udelené oficiálne postavenie v armáde, ktorej sa stali neoddeliteľnou súčasťou. Vydaním obranného nariadenia (Defence Regulation) 25. apríla 1941 sa dostalo príslušníčkam A.T.S. rovnocenného postavenia s mužmi a prešli pod armádne zákony. Veľkou konkurenciou A.T.S. boli aj iné ženské armádne zložky - Women's Auxiliary Air Force (WAAF), Women's Royal Naval Service (WRNS) a i. – všetky však fungovali na báze dobrovoľníctva.

Britský priemysel a armáda však neboli pripravené na dlhú vojnu, nedostatok pracovných síl sa tak postupne stával kritickým. Začiatkom roka 1941 sa spustila veľká náborová kampaň, no záujem o vstup žien do armády nebol taký veľký, ako sa očakávalo. V dôsledku toho bola nútená britská vláda prijať ešte jedno významné nariadenie – vojnový kabinet vyhlásil 2. decembra 1941 aj brannú povinnosť pre ženy. National Service Act (Zákon o štátnej službe) rozšíril povinnú vojenskú službu na všetky slobodné ženy a bezdetné vdovy vo veku 20 – 25 rokov. Na prelome rokov 1940/1941 sa britská vláda začala zaoberať myšlienkou rozšírenia A.T.S. aj o cudzie štátne príslušníčky, ktoré žili na území Veľkej Británie. Tie museli k žiadosti predložiť aj odporúčanie od dvoch anglických občanov (z čoho jedna musela byť žena) a posledného zamestnávateľa. Samozrejmosťou bol výborný zdravotný stav a predpokladala sa aj aspoň priemerná znalosť angličtiny.

Jednou z takýchto žien bola aj Erna Eliška Bűrgerová, rod. Schulz, narodená 6. júla 1911 v Berlíne, ktorá vstúpila ako československá občianka na odporúčanie a so súhlasom československého ministerstva vnútra ČSR v Londýne do služieb A.T.S. 5. júla 1941. Po odvedení v odvodnom stredisku vo Warwicku, kde jej bolo pridelené služobné číslo W/63693, bola 18. júla 1941 prevelená do A.T.S. Training Camp v Lancastri. Po absolvovaní výcviku bola pridelená k delostrelectvu a prevelená do A.T.S. „B“ Company, Western Command, 3th Field Training Regiment Whalley, Lancs. Po dva a pol roku bola v britskej hodnosti corporal (desiatnik) preložená do A.T.S. Twinche Lane Camp v meste Slough, Buckingshamshire a neskôr bola povýšená do britskej hodnosti sergeant (čatár) a preložená do Vehicle Reserve Depot No. 2 v Burnham Beeches, Buckingshamshire. Pracovala v administratívne, bola vedúcou služby čaty, vybavovala výplaty žoldu, pomáhala pri výcvikoch a pod., aktívne sa zapojila aj do organizácie veľkého konvoja pri otvorení frontu v Normandii v júni 1944. Na jar 1945 bola pridelená k Overseas Service do Talianska. Tu pôsobila na administratívnych funkciách v rámci výsluchového strediska C.S.D.I.C. (Combined Services Detailed Interrogation Centre) v Cinne Cittá, kde boli sústreďovaní zajatci. Na jeseň 1945, po skončení vojny, bola prevelená naspäť do Veľkej Británie, kde pôsobila v N°1 War Office Holding Centre v Londýne a čakala na prepustenie z armády. V rámci skupiny A bola repatriovaná za svojím manželom Ľudovítom Bűrgerom, ktorý v máji 1940 ušiel z Československa kvôli rasovému prenasledovaniu do Turecka, kde odvtedy žil. Tamojšími britskými úradmi bola prepustená z armády k 17. decembru 1945. Vzhľadom na veľmi zlé finančné pomery sa Erna vrátila do Veľkej Británie a zamestnala sa ako korešpondentka v londýnskej firme Richard Crittal Company Ltd, kde pobudla ďalší rok. Do Československa sa vrátila až v januári 1948 a zamestnala sa ako cudzojazyčná korešpondentka na viacerých miestach podľa pracoviska jej manžela. Od roku 1962 bola na trvalom invalidnom dôchodku. 25. októbra 1963 jej bolo udelené Osvedčenie za účasť v národnom odboji za oslobodenie Československa. Zomrela v Martine 22. novembra 2001.

Služobná a výplatná vojenská knižka z pozostalosti Erny Elišky Bűrgerovej sa stala súčasťou zbierok VHM Piešťany začiatkom roka 2022. Tzv. Soldier´s Service and Pay Book bola prideľovaná príslušníkom britskej armády v predpísanej forme (Army Book 64). Skladala sa z dvoch častí: Časť I (Part I) nosili vojaci stále pri sebe, obsahovala iniciály vojaka, služobné číslo a číslo jednotky, dátumy zaradenia a hodnosť, ale aj informácie ohľadom výcviku a rodinných príslušníkoch. Časť II (Part II) bola vydaná len vojakom v činnej službe a slúžila na evidenciu ich platu – pri prepustení z armády bola vrátená.

Knižka je malého formátu s rozmermi 128 x 100 mm a obsahuje 10 listov. Vonkajší obal je z oranžovohnedej textílie. Na poslednej strane je vlepená doložka – originál prepúšťacieho certifikátu. Podľa textu vpísaného na prednej strane ide o overenú kópiu prvého preukazu, ktorá bola Erne Eliške Bürgerovej vydaná 16. mája 1944.
Okrem osobných údajov sú v knihe zaznamenané údaje o jej výške, váhe, o farbe očí a vlasov, zdravotné údaje – informácie o chorobách a očkovaniach a výsledky očných prehliadok. V časti informácií o rodinných príslušníkoch sú kolónky prázdne, ako kontaktná osoba – „friend“ bol uvedený kontakt na kancelára a generálneho konzula Československej ambasády v Londýne.

Použitá literatúra:

GREEN, Barbara. Girls in khaki: A history on the ATS in the Second World War. Stroud : The History Press, 2012, 128 s. ISBN 978-0-75247783-1.
ŠTEGUROVÁ, Karolina. I ženy chtěli bojovat. Československé ženy v britských armádnych pomocných sborech ATS a WAAF za druhé světové války. Praha : Academia, 2021, 287 s. ISBN: 978-80-200-3181-5.
STEIMATZKY, Noa. The Cinecittà Refugee Camp (1944 – 1950). In October, roč. 128, 2009, s. 23-50.
Dostupné online: https://www.jstor.org/stable/40368542
MO SR, Oddelenie starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov, Spis č.j. 64239/VHÚ-1963.
VHM Piešťany, Výskumná správa č. VHÚ-VHM-9-1-2022 zo dňa 15. 3. 2022
VHM Piešťany, Pomocný fond, PF 2022/2128 BÜRGEROVÁ, Alžbeta: Erna Bürgerová – Schultz. Vrútky : v. n., 2008, 32 s.
VHM Piešťany, Zbierka XXII – Písomnosti, P 324 Doklad: Soldier´s Service and Pay Book (Sgt. Erna Eliska Burger), katalogizačný list.
VHM Piešťany, Zbierka XXII – Písomnosti, P 315 Fotografia: E. E. Burgerová kŕmi holuby, katalogizačný list.
VHM Piešťany, Zbierka XXII – Písomnosti, P 316 Fotografia: Erna Eliška Bürgerová na Nám. Sv. Petra v Ríme (26. máj 1945), katalogizačný list.

Text: PhDr. Viera Jurková, VHÚ – VHM Piešťany
Foto: VHÚ – VHM Piešťany