Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Československá a slovenská vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1992. Slovenská vojenská symbolika od roku 1993 po súčasnosť.

Aktualizované:

Sprístupnené texty a autorské obrázky je možné využívať len v súlade s dodržiavaním autorských a vydavateľských práv podľa verejnej licencie Creative Commons CC BY SA 4.
Piktog


Ľudskú spoločnosť od jej zrodu až po dnešnú dobu sprevádzajú rozmanité symboly. Spravidla išlo o symboly grafického či výtvarného charakteru a ich význam spočíval v tom, aby sa ich prostredníctvom identifikovali alebo odlišovali jedinci, korporácie, rády, cechy, spolky a iné rôzne združenia či spoločenské celky a postupne aj vyššie pospolitosti, ako napríklad národy a štáty. Osobitné a veľmi významné postavenie v tomto smere mala vojenská symbolika.

Vojenská symbolika bola síce už v minulosti predmetom veľkého záujmu profesionálnych historikov, odborníkov v oblasti heraldiky, faleristiky a vexilológie (pomocné vedy historické), ale taktiež bola v pozornosti širokej občianskej verejnosti. Preto bolo našim prirodzeným záujmom venovať sa vojenskej symbolike v jednotlivých historických obdobiach a jej symboly prezentovať v textovej a obrazovej forme.

Vznik československej vojenskej symboliky bol spojený so vznikom prvých československých legionárskych jednotiek v čase prvej svetovej vojny. Súčasťou česko-slovenskej vojenskej symboliky bola aj slovenská vojenská symbolika, ktorá má svoj špecifický národný obsah.

Pri vzniku, tvorbe, rozvíjaní, posudzovaní, ako aj pri popisovaní vojenských symbolov, mali a majú svoje miesto tri pomocné vedy historické, a to heraldika, faleristika a vexilológia. Heraldika sa zaoberá štúdiom, súhrnom pravidiel a zvykov, podľa ktorých znaky tvoríme, popisujeme, určujeme a kreslíme. Faleristika sa zaoberá viditeľne nositeľnými vyznamenaniami, čiže radmi, dekoráciami – krížmi, medailami a odznakmi, ktoré sa udeľujú za zásluhy akéhokoľvek druhu. Predmetom tretej vednej disciplíny, vexilológie, je skúmanie, tvorba a popis zástav, vlajok, štandárd a práporov, ich história vývoja, symbolika a vzájomná odlišnosť. Tieto tri vedné disciplíny sa navzájom musia komplementárne dopĺňať, pretože pri riešení v oblasti vojenských symbolov – hodnostných označení (dištinkcií), označovania druhov vojsk, zbraní a služieb, odznakov funkčného zaradenia, ako aj ďalších prvkov, heraldika mala a má veľmi úzky vzťah k faleristike. Pri vojenských vyznamenaniach, pri ich odbornom opisovaní sa uplatňujú mnohé pravidlá a zásady heraldiky. Heraldika je aj najbližšou príbuznou vedou vexilológie. Pri vexilologickom opisovaní používame niektoré heraldické pravidlá a taktiež využívame heraldický aj vexilologický pojmový aparát.

Hlavným poslaním zverejňovania vojenskej symboliky, ktorá vznikla a rozvíjala sa v jednotlivých historických obdobiach, je ukázať na veľké množstvo používaných rôznych symbolov. Išlo o obdobia, ktoré boli v dejinách slovenského národa úzko prepojené  s  českým národom v spoločnom boji za vytvorenie spoločného štátu, ako aj  s obdobím nerozlučne spojeným s národnooslobodzovacím bojom a bojom za slobodu a demokraciu. Následne o obdobie po druhej svetovej vojne v čase Československej republiky v rokoch 1945 – 1992, a po jej rozdelení od 1. januára 1993 po vzniku Slovenskej republiky až po súčasnosť (2016).

Vojenská symbolika v jednotlivých historických obdobiach je zverejnená v nasledujúcom poradí:

a) 1914 – 1920, československé légie v Rusku, vo Francúzsku a v Taliansku
1. Znaky a odznaky,
2. Vojenské zástavy jednotiek československých légií,
3. Hodnostné označenie,
4. Vojenské rovnošaty (uniformy),
 
b) 1918 – 1939, výstavba československej brannej moci v medzivojnovom období
1. Znaky a odznaky,
2. Vojenské zástavy,  
3. Vojenské vyznamenanie,  
4. Hodnostné označenia,
5. Vojenské rovnošaty (uniformy);
 
c) 1939 – 1945, československé zahraničné jednotky v rokoch druhej svetovej vojny a domáceho vojska – 1. československej armády na Slovensku v rokoch 1944 – 1945;
1. Znaky a odznaky (stavovské, odborné, výkonnostné a pod.),
2. Vojenské, bojové zástavy čs. jednotiek v ZSSR, vo Francúzsku, Anglicku,  v severnej Afrike a na Strednom východe,
3. Vojenské vyznamenanie;  
4. Hodnostné označenie,
5. Vojenské rovnošaty (uniformy);
 
d) 1939 – 1945, Branná moc Slovenskej republiky
1. Znaky a odznaky,
2. Vojenské zástavy,
3. Vojenské vyznamenania,
4. Hodnostné označenie,
5. Vojenské rovnošaty;
 
e) 1945 – 1992, povojnové obdobie (do roku 1948 a obdobie r. 1948 – 1992) Československej armády;
1. Znaky a odznaky,
2. Bojové zástavy vojenských zväzkov, vojenských útvarov a vojenských škôl,
3. Vojenské vyznamenania,
4. Hodnostné označenie,
5. Vojenské rovnošaty;
 
f) 1993 – súčasnosť, Armáda SR a následne Ozbrojené sily SR
1. Znaky
2. Vojenské (rezortné) vyznamenania,
3. Vojenské, bojové zástavy vojenských zväzkov, vojenských útvarov a vojenských škôl,
4. Vojenské rovnošaty (uniformy),
5. Hodnostné označenia,
6. Odznaky (stavovské, odborné, výkonnostné a pod.),
7. Čestné názvy a historické názvy vojenských zväzkov, vojenských útvarov a vojenských škôl.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky