Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Osobné spisy vojakov a poddôstojníkov

Aktualizované:
Vojenský historický archív prijíma od občanov a inštitúcií písomné žiadosti týkajúce sa výpisov, odpisov,  potvrdení a kópií  z archívnych dokumentov, ktoré sú spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (zákon NR SR  č. 1/1998 Z. z., zákon NR SR č. 232/1999 Z. z., zákon NR SR č. 468/2000 Z. z.).  

Žiadateľ v písomnej žiadosti uvedie: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, druh a číslo preukazu totožnosti, údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom a vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov.

V žiadostiach, v ktorých je požadované sprístupnenie kmeňových dokladov osôb, je potrebné uviesť meno, priezvisko a dátum narodenia týchto osôb.

Podmienky sprístupnenia kmeňových dokladov:

Vzhľadom na to, že kmeňové doklady osôb obsahujú osobné údaje, je potrebné predložiť  v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  • úradne overený doklad potvrdzujúci príbuzenský vzťah podľa § 116 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, alebo úradne overený písomný súhlas blízkej osoby, alebo
  • úradne overený doklad o tom, že spracovanie osobných údajov je v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevyhnutné na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Kmeňové doklady vojakov a poddôstojníkov sú uložené v archívoch podľa roku narodenia:
Osobné spisy dôstojníkov a práporčíkov sú uložené v archívoch podľa roku narodenia:
Zoznam dôstojníkov a práporčíkov narodených v rokoch v rokoch 1866 – 1901, ktorých osobné spisy sú uložené vo Vojenskom historickom archíve Bratislava je uvedený tu.

Písomné žiadosti doručené osobne alebo poštou (e-mailom) archív vybavuje v lehote do 30 dní. Táto lehota sa vo výnimočných prípadoch môže predĺžiť. Vo všetkých žiadostiach je vhodné okrem kontaktnej adresy uviesť aj telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Archív pri vybavovaní žiadostí môže iba potvrdiť a oznámiť údaje, ktoré zistil z archívnych dokumentov, prípadne môže odporučiť kontakt na iný archív alebo inštitúciu.

Ďalšou možnosťou je prezrieť si kmeňové doklady na základe vopred zaslanej žiadosti osobne na bádateľni VHA (bezplatne). Úkony spojené s vyhotovením kópií kmeňových dokladov je možné prezrieť v prílohe Bádateľského poriadku. Pre sprístupnenie kmeňového listu je nutné pri návšteve predložiť vyššie uvedené doklady.

Archívne dokumenty uložené vo Vojenskom historickom archíve  je možné využiť pri vybavovaní týchto druhov žiadostí:
  • prehľad výkonu vojenskej služby;
  • šetrenie štátneho občianstva;
  • žiadosť o potvrdenie  o zajatí v zajateckých a koncentračných táboroch;
  • žiadosť o potvrdenie o účasti v Slovenskom národnom povstaní;
  • žiadosť o vyhľadanie dokumentov k reštitučným konaniam; 
  • žiadosť o potvrdenie doby zamestnania;
  • iné žiadosti.  
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky