Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ Vojenský historický ústav Bratislava je podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely tohto zákona zaradený pod písm. a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi.
 
Vojenský historický ústav Bratislava ako samostatná rozpočtová organizácia č. 39 na zabezpečenie jednotného postupu jej organizačných zložiek pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z. vydal Smernicu VHÚ o verejnom obstarávaní, finančnom a logistickom zabezpečení zákaziek č. VHÚ-66/2017 z 31. januára 2017.

Verejné obstarávania sa vyhlasujú vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestníky - https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre-474.html


Vysvetlivky:

 • dátum - dátum uverejnenia na internetovej stránke Vojenského historického ústavu
 • predmet - popis obstarávaného predmetu s uvedením obstarávateľa
 • číslo vestníka - číslo vestníka Verejného obstarávania, v ktorom bola súťaž uverejnená
 • typ obstarávania:
  • výsledok - uverejnenie výsledku verejného obstarávania
  • metóda - uverejnenie metódy verejného obstarávania
  • predb. ozn. - uverejnenie predbežného oznámenia o vyhlásení metódy obstarávania
  • RK - verejná súťaž, ktorá prebieha formou rokovacieho konania
  • zruš. - zrušenie verejnej súťaže
  • ukon. - ukončenie verejnej súťaže

Dátum Predmet Číslo vestníka Typ obstarávania
31.12.2009 VHÚ nerealizoval v roku 2009 nadlimitné zákazky 00/09 výsledok
31.12.2010 VHÚ nerealizoval v roku 2010 nadlimitné zákazky 00/10 výsledok
31.12.2011 VHÚ nerealizoval v roku 2011 nadlimitné zákazky 00/11 výsledok
31.12.2012 VHÚ nerealizoval v roku 2012 nadlimitné zákazky 00/12 výsledok
31.12.2013 VHÚ nerealizoval v roku 2013 nadlimitné zákazky 00/13 výsledok
31.12.2014 VHÚ nerealizoval v roku 2014 nadlimitné zákazky-- 00/14 výsledok
31.12.2015 VHÚ nerealizoval v roku 2015 nadlimitné zákazky 00/15 výsledok
31.12.2016 VHÚ nerealizoval v roku 2016 nadlimitné zákazky 00/16 výsledok