Bádateľňa

Služby pre verejnosť

Prístup k archívnym dokumentom upravuje zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a  Bádateľský poriadok Vojenského historického archívu, ktorý upravuje nazeranie a štúdium archívnych dokumentov v bádateľni archívu. Bádateľská verejnosť môže využívať služby archívu v pracovných dňoch: utorok – piatok v čase od 8.00 – 15.00  hod. V  čase od 11.00 11.30 hod. je technická prestávka. Pri vstupe sa bádatelia zapisujú do knihy bádateľských návštev. Pri prvej návšteve, prípadne pri zmene témy štúdia vyplnia bádateľský list, ktorý tvorí  súčasť evidencie bádateľov. Žiadateľ v ňom uvádza aj tému štúdia a vyhlásenie, že informácie z archívnych dokumentov použije len na účely uvedené v bádateľskom liste. Na základe štúdia archívnych pomôcok uvedených v dočasnom sprievodcovi po fondoch  a zbierkach VHA si bádateľ vyberie na štúdium archívny materiál. Po vyplnení žiadanky na archívny materiál, ktorá sa podáva najmenej  dva dni vopred, dostane požadovaný materiál na štúdium do bádateľne. Bádateľom je v bádateľni k dispozícii príručná časť knižnice.

Bádatelia môžu na požiadanie nazerať do archívnych pomôcok a informačných kartoték. Popisy archívnych fondov a zbierok, ako aj údaje o ich pôvodcoch obsiahnutých v úvodoch archívnych pomôcok, sú chránené autorským právom. Bádatelia môžu v súvislosti so študijnou témou samostatne využívať v priestoroch bádateľne aj knihy, časopisy a noviny uložené v bádateľni. Na požiadanie sa bádateľovi môžu sprístupniť aj dokumenty, ktoré nemajú listinný charakter, a to prostredníctvom technických zariadení (napr. premietacieho prístroja, prístroja na čítanie mikrofilmov a iných). Podľa prevádzkových možností môžu bádatelia  využívať pri štúdiu aj notebook, skener a fotoaparát. Bádateľňa vyhotovuje xerokópie z archívnych dokumentov a prijíma objednávky na fotopráce. Vyhotovovanie je spoplatňované podľa cenníka kopírovacích a fotografických prác, ktorý je súčasťou Bádateľského poriadku VHA.

Archív má právo obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak by tým bola ohrozená bezpečnosť štátu, ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb, ak by hrozilo poškodenie archívnych dokumentov, ak žiadateľ hrubo porušil bádateľský poriadok alebo ak to určujú podmienky, za ktorých boli uložené v archíve.
Archív môže obmedziť prístup k tým archívnym dokumentom, ktoré nie sú odborne sprístupnené archívnou pomôckou.

Prístup k archívnym dokumentom na základe písomných žiadostí

Vojenský historický archív prijíma od občanov a inštitúcií písomné žiadosti týkajúce sa výpisov, odpisov,  potvrdení a kópií  z archívnych dokumentov, ktoré sú spoplatnené podľa sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (zákon NR SR  č. 1/1998 Z. z., zákon NR SR č. 232/1999 Z. z., zákon NR SR č. 468/2000 Z. z.). Neoverené kópie archívnych dokumentov sú spoplatňované podľa cenníka  kopírovacích a fotografických prác, ktorý tvorí súčasť Bádateľského poriadku.  

Žiadateľ v žiadosti uvedie: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, druh a číslo preukazu totožnosti, údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe, účel využitia, meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom a vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívnych dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov.

V žiadostiach, v ktorých je požadované sprístupnenie kmeňových dokladov osôb, je potrebné uviesť meno, priezvisko a dátum narodenia týchto osôb.

Podmienky sprístupnenia kmeňových dokladov:

Vzhľadom na to, že kmeňové doklady osôb obsahujú osobné údaje, je potrebné predložiť  v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  • doklad potvrdzujúci príbuzenský vzťah podľa § 116 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, alebo úradne overený písomný súhlas blízkej osoby, alebo
  • doklad o tom, že spracovanie osobných údajov je v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevyhnutné na účely tvorby umeleckých alebo literárnych diel v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Kmeňové doklady vojakov a poddôstojníkov sú uložené v archívoch podľa roku narodenia:

Osobné spisy dôstojníkov a práporčíkov sú uložené v archívoch podľa roku narodenia:
Zoznam dôstojníkov a práporčíkov narodených v rokoch v rokoch 1866 – 1901, ktorých osobné spisy sú uložené vo Vojenskom historickom archíve Bratislava je uvedený tu.

Písomné žiadosti doručené osobne alebo poštou (e-mailom) archív vybavuje v lehote do 30 dní. Táto lehota sa vo výnimočných prípadoch môže predĺžiť. Vo všetkých žiadostiach je vhodné okrem kontaktnej adresy uviesť aj telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Archív pri vybavovaní žiadostí môže iba potvrdiť a oznámiť údaje, ktoré zistil z archívnych dokumentov, prípadne môže odporučiť kontakt na iný archív alebo inštitúciu.
 
Archívne dokumenty uložené vo Vojenskom historickom archíve  je možné využiť pri vybavovaní týchto druhov žiadostí:
  • prehľad výkonu vojenskej služby;
  • šetrenie štátneho občianstva;
  • žiadosť o potvrdenie  o zajatí v zajateckých a koncentračných táboroch;
  • žiadosť o potvrdenie o účasti v Slovenskom národnom povstaní;
  • žiadosť o vyhľadanie dokumentov k reštitučným konaniam; 
  • žiadosť o potvrdenie doby zamestnania;
  • iné žiadosti.  

Vzor žiadosti do Vojenského historického archívu Bratislava je k dispozícií tu, prípadne v bádateľni archívu. Žiadosť je možné zaslať na vha@vhu.sk. alebo požiadať o informácie telefonicky na čísle  00 421 2 48 20 77 20; 0960 319 020 alebo na čísle 00 421 2 48 20 77 16 (PhDr. Milena Balcová - zástupkyňa riaditeľa VHA).