Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Bádateľňa

Aktualizované:

Služby pre verejnosť

Prístup k archívnym dokumentom upravuje zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a  Bádateľský poriadok Vojenského historického archívu, ktorý upravuje nazeranie a štúdium archívnych dokumentov v bádateľni archívu. Bádateľská verejnosť môže využívať služby archívu v pracovných dňoch: utorok – piatok v čase od 8.00 – 15.00  hod. V  čase od 11.00 11.30 hod. je technická prestávka. Pri vstupe sa bádatelia zapisujú do knihy bádateľských návštev. Pri prvej návšteve, prípadne pri zmene témy štúdia vyplnia bádateľský list, ktorý tvorí  súčasť evidencie bádateľov. Žiadateľ v ňom uvádza aj tému štúdia a vyhlásenie, že informácie z archívnych dokumentov použije len na účely uvedené v bádateľskom liste. Na základe štúdia archívnych pomôcok uvedených v dočasnom sprievodcovi po fondoch  a zbierkach VHA si bádateľ vyberie na štúdium archívny materiál. Po vyplnení žiadanky na archívny materiál, ktorá sa podáva najmenej  dva dni vopred, dostane požadovaný materiál na štúdium do bádateľne. Bádateľom je v bádateľni k dispozícii príručná časť knižnice.

Bádatelia môžu na požiadanie nazerať do archívnych pomôcok a informačných kartoték. Popisy archívnych fondov a zbierok, ako aj údaje o ich pôvodcoch obsiahnutých v úvodoch archívnych pomôcok, sú chránené autorským právom. Bádatelia môžu v súvislosti so študijnou témou samostatne využívať v priestoroch bádateľne aj knihy, časopisy a noviny uložené v bádateľni. Na požiadanie sa bádateľovi môžu sprístupniť aj dokumenty, ktoré nemajú listinný charakter, a to prostredníctvom technických zariadení (napr. premietacieho prístroja, prístroja na čítanie mikrofilmov a iných). Podľa prevádzkových možností môžu bádatelia  využívať pri štúdiu aj notebook, skener a fotoaparát. Bádateľňa vyhotovuje xerokópie z archívnych dokumentov a prijíma objednávky na fotopráce. Vyhotovovanie je spoplatňované podľa cenníka kopírovacích a fotografických prác, ktorý je súčasťou Bádateľského poriadku VHA.

Archív má právo obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak by tým bola ohrozená bezpečnosť štátu, ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb, ak by hrozilo poškodenie archívnych dokumentov, ak žiadateľ hrubo porušil bádateľský poriadok alebo ak to určujú podmienky, za ktorých boli uložené v archíve.
Archív môže obmedziť prístup k tým archívnym dokumentom, ktoré nie sú odborne sprístupnené archívnou pomôckou.

 

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky