Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Hlavné plánované a realizované vedecké projekty a úlohy výskumu a vývoja pre roky 2024 – 2028

Aktualizované:

A. Hlavné vedecké projekty

1. Databáza padlých vojakov z obdobia 1. svetovej vojny (1914 – 1918)

Kód vedeckého projektu: II/1/21-23
Termín plnenia: január 2021 – december 2023
Vedúci: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.           
Spoluriešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ, PhDr. Andrea DESILLE, PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ, Ing. Milan ONDRUŠ, Mgr. Viktor GABÁNI, Mgr. Darina JURČOVÁ-GLINOVÁ, Jana FARKAŠOVÁ.
Charakteristika projektu: projekt je integrovaný do vedeckej a výskumnej činnosti Vojenského historického ústavu v oblasti vojenskej histórie.. Vojenský historický ústav v zmysle zmluvy poskytol medzinárodnému projektu odborný príspevok o pôsobení Slovákov na bojiskách prvej svetovej vojny, 267 zdigitalizovaných vojenských matrík padlých vojakov – príslušníkov rakúsko-uhorskej armády pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska. Na základe dodatočnej požiadavky z kanadskej strany zo septembra 2020 sme začali aj s prepisovaním matrík do podoby databázy. Našou snahou bude, aby databáza v elektronickej podobe bola sprístupnená na 105. výročie ukončenia 1. svetovej vojny v novembri 2023.
Cieľ projektu: cieľom projektu je predstaviť mená mužov a žien, ktorí sa stali obeťami 1. svetovej vojny, a to bez rozdielu, na ktorej strane frontu stáli.
Plánovaný výstup: elektronická databáza na web stránkach https://theworldremembers.org/countries/slovakia/slovakia- (The World Remembers, 2021, 2022, 2023, 2024) a www.vhu.sk v časti – Databáza padlých – 1. svetová vojna (vydanie VHÚ, v r. 2024).

2. Pramene k vojenským dejinám Slovenska – V./3/1; Armádna skupina a Zaisťovacia divízia na východnom fronte (1941 – 1943)

Kód vedeckého projektu: VII/7/22-25
Termín plnenia: január 2023 – november 2025
Vedúci: PhDr. Igor BAKA, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc., PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ  
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého problému Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy. Dielo má ambíciu posunúť poznanie slovenskej historiografie o pôsobení slovenskej armády vo vojne proti ZSSR publikovaním relevantných dokumentov, ktoré sa nachádzajú v domácich, ale tiež v zahraničných archívoch.  
Plánovaný výstup: AAB – V1 – edované dokumenty (vydanie VHÚ, v r. 2026).

3. Československá vojenská rozviedka (1960 – 1990)

Kód vedeckého projektu: III/1/21 – 24
Termín plnenia: január 2021 – december 2024
Vedúci: Dr. Miloslav PÚČIK, CSc.
Spoluriešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ
Charakteristika projektu: projekt je riešený v rámci hlavného vedeckého problému III. Vojenské, politické, hospodárske, sociálne a národnostné aspekty vzťahu armády a spoločnosti na Slovensku od 15. storočia. Je súčasťou hlavného vedeckovýskumného smeru: 1. Slovenská spoločnosť a armáda v kontinuite historického vývoja, vzťah armády a spoločnosti.
Cieľ projektu: rozšíriť a prehĺbiť úroveň vedeckého poznania o doposiaľ nedostatočne spracované aspekty budovania a činnosti vojenskej spravodajskej komunity bývalého Československa v období rokov 1960 až 1990. V rámci tohto obdobia bude pozornosť zameraná na kontroverzné obdobie normalizácie, ktoré špecificky deformovalo činnosť vojenskej rozviedky.
Výstup z vedeckého projektu: V1 – vedecká monografia (vydanie VHÚ, 2025).

4. Spravodajské hodnotenie „Strednej Európy“ - priestoru potenciálneho vojnového konfliktu (1960 – 1990)

Kód vedeckého projektu: VI/2/25-28
Termín plnenia: január 2025 – december 2028
Vedúci: Dr. Miloslav PÚČIK, CSc.          
Spoluriešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ
Charakteristika projektu: projekt sa zameria na doposiaľ nespracovanú problematiku spravodajského hodnotenia predpokladaného priestoru budúceho vojnového konfliktu medzi hlavnými blokmi v období tzv. studenej vojny. Dôležitým aspektom bude vypracovanie generických scenárov Spravodajskej správy GŠ ČSĽA a Operačnej správy GŠ ČSĽA v rôznych kľúčových časových úsekoch. ČSĽA od 60. rokov 20. storočia mala plniť úlohu frontu a z tohto dôvodu bolo mimoriadne dôležité vypracovanie spravodajských predikcií a rôznych scenárov. Tieto po schválení na velení Varšavskej zmluvy mali vplyv na výstavbu, výcvik a plánované nasadenie vojsk ČSĽA.
Cieľ projektu: Cieľom vedeckého projektu je na základe rozsiahleho archívneho výskumu v doposiaľ nesprístupnených archívnych fondoch ABS Praha a ABS Brno – Kanice spracovať neznámu problematiku z oblasti vojenského spravodajstva a operačného umenia. Vydaním monografie a prezentovaním výsledkov výskumu v rámci medzinárodného projektu „Ozbrojené sily a čs. štát“ (garantom je Univerzita obrany v Brne) by došlo k posunu vedeckého poznania tejto problematiky. Výsledky vedeckého projektu by mohlo využiť aj Vojenské spravodajstvo MO SR, ktorého dejiny na rozdiel od Českej republiky nie sú spracované. Súčasne by mohli byť využité aj v príprave profesionálov OS SR.
Plánovaný výstup: V1 – vedecká monografia (vydanie VHÚ, v r. 2028).

5. Pramene k vojenským dejinám Slovenska – V./3/1; Armádna skupina a Zaisťovacia divízia na východnom fronte (1941 – 1943)

Kód vedeckého projektu: VII/7/22-25
Termín plnenia: január 2023 – november 2025
Vedúci: PhDr. Igor BAKA, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc., PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ  
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého problému Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy. Dielo má ambíciu posunúť poznanie slovenskej historiografie o pôsobení slovenskej armády vo vojne proti ZSSR publikovaním relevantných dokumentov, ktoré sa nachádzajú v domácich, ale tiež v zahraničných archívoch.  
Plánovaný výstup: AAB – V1 – edované dokumenty (vydanie VHÚ, v r. 2026).


B. Hlavné vedecké a výskumné úlohy

1. Československá a slovenská vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1992 na webovom portáli VHÚ

Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2022 – december 2024
Riešiteľ: Dr. Imrich PURDEK, PhD.           
Spoluriešitelia: Mgr. Viktor GABÁNI    
Charakteristika úlohy: spracovať sumarizovaný prehľad československej a slovenskej vojenskej symboliky so zameraním na vojenské zástavy, vojenské vyznamenania, hodnostné označenia (dištinkcie), označenia druhov zbraní, vojsk a služieb, odznaky a znaky, ako aj ďalšie používané symboly.
Prehľad vojenských symbolov zosumarizovať za jednotlivé obdobia, a to:
2024
Československá armáda po vojna od roku 1945 – 1948, 1948 – 1989 a doplnenie štátnych vyznamenaní vojenského charakteru (1989 – 1992).
Spracovať podklad na zavesenie na webovú stránku VHÚ vojenskú symboliku podľa spracovanej obsahovej štruktúry.
Cieľ vedeckej úlohy: názorným zverejňovaním na webovom portáli Vojenského historického ústavu doplnenými symbolmi vojenskej symboliky daných historických období. Súčasne potvrdiť, že Vojenský historický ústav je garantom tvorby a rozvoja vojenskej symboliky Slovenskej republiky v rezorte obrany.
Plánovaný výstup: postupné systémové umiestňovanie na webovom portáli Vojenského historického ústavu www.vhu.sk v časti Vojenská symbolika.

2.Vojenská história – časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo

Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2024 – december 2028
Riešitelia: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD., PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: obsahové napĺňanie časopisu originálnymi vedeckými štúdiami, staťami a článkami vybavenými poznámkovým aparátom a tematicky sa vzťahujúcimi na vojenské dejiny, vojenské múzejníctvo a archívnictvo. Úloha si vyžaduje sledovanie vývoja vedeckého výskumu, spoluprácu s vedeckými pracovníkmi uvedeného zamerania, aby bola pravidelne pokrytá stanovená štruktúra časopisu určená redakčnou radou. Časopis sa vnútorne člení na: štúdie, dokumenty a materiály, recenzie, personálie, anotácie, glosy, kronika. Získaný materiál riešitelia upravujú do danej štruktúry a formy, zabezpečujú recenzovanie príspevkov, spolupracujú s jazykovou redakciou a v spolupráci s grafikom kompletne pripravujú časopis do tlače.
Cieľ vedeckej úlohy: aktívnym spôsobom prispievať k objasňovaniu a propagovaniu významných etáp a medzníkov vojenských dejín, histórie vojenstva a ozbrojených síl Slovenska a slovenského národa. Hlavným cieľom časopisu je aktívna účasť na formovaní a prehlbovaní historického a národného povedomia vo výchovnom a pedagogickom procese v rámci armády, ako aj v celospoločenskom kontexte.
Plánované výstupy: ročne – štyri čísla odborne zameraného časopisu.

 

C. Hlavné výskumné úlohy (Vojenské archívnictvo)

1. Vojenské školy

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2018 – december 2033
Riešitelia: Ing. Milan ONDRUŠ, Mgr. Viktor GABÁNI
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane úvodu, menných a vecných registrov. Pod združený názov „Vojenské školstvo“ sú zahrnuté archívne fondy vybraných vojenských vysokých a stredných škôl.
Cieľ vedeckej úlohy:  archívne spracovanie archívneho fondu – vydanie inventára a sprístupnenie fondu v bádateľni  VHA.
Plánovaný výstup: inventáre (vydávanie VHÚ, priebežne v r. 2020 – 2033).

2. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy obyčajné 1941 – 1944

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2018 – december 2028
Riešitelia: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD. (rok 1941), Mgr. Viktor GABÁNI (roky 1942,1943),
PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ (rok 1944)
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 - 1945.
Cieľ vedeckej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – vydanie inventára a sprístupnenie fondu v bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  inventár II. časť (vydanie VHÚ, v r. 2029).

3. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy spravodajské I. (1940 –-1942)

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2027 – december 2030
Riešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ, Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.
Charakteristika úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 - 1945.
Cieľ vedeckej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – vydanie inventára a sprístupnenie fondu v bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: inventár (vydanie VHÚ, v r. 2031).

4. Krajinské vojenské veliteľstvo 1939

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2025 – december 2027
Riešitelia: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ vedeckej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – vydanie inventára a sprístupnenie fondu v bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: inventár (vydanie VHÚ, v r. 2028).

5. Zborové stavebné riaditeľstvá

Výskumná úloha
Termín plnenia: marec 2019 – december 2031
Riešitelia: PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov Stavebné riaditeľstvo V. zboru v Trenčíne, Stavebné riaditeľstvo VI. zboru v Košiciach a Stavebné riaditeľstvo VII. zboru v Bratislave.
Cieľ vedeckej úlohy: Archívne spracovanie archívneho fondu – vydanie inventára a sprístupnenie fondu v bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: inventáre (vydávanie priebežne).

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky