Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Hlavné plánované a realizované vedecké projekty a úlohy výskumu a vývoja pre roky 2024 – 2028

Aktualizované:

D. Vojenské múzejníctvo

1. Katalogizácia zbierkových predmetov

Výskumná úloha 
Termín plnenia: január 2023 – december 2027
Vedúci: Mgr. Jerguš VÁRY
Spoluriešitelia: PhDr. Viera JURKOVÁ, Ing. Milan MIKLAN, Mgr. Tomáš HANICH, Mgr. Lukáš DANKO, Mgr. Dušan DZURO, Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Gabriel BLAŠKO
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie katalogizačných záznamov zbierkových predmetov v katalogizačnom systéme DEMZ v súlade s platnou legislatívou.
Cieľ vedeckej úlohy: múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: katalogizačné záznamy predmetov v elektronickom katalogizačnom systéme IS DEMZ (priebežne).

2. Heslár pojmov v múzejnom tezaure

Výskumná úloha 
Termín plnenia: január 2023 – december 2027
Vedúci: Mgr. Viera JURKOVÁ
Spoluriešitelia: Mgr. Jerguš VÁRY, Ing. Milan MIKLAN, Bc. Mgr. Tomáš HANICH, Mgr. Lukáš DANKO,
Mgr. Dušan DZURO, Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Gabriel BLAŠKO
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie autorít v múzejnom tezaure, ktorý je súčasťou elektronického katalogizačného systému DEMZ, ktoré súvisia so spracovávanými zbierkovými predmetmi a vojenskými dejinami Slovenska.
Cieľ vedeckej úlohy: múzejné odborné spracovanie autorít v múzejnom tezaure
Plánovaný výstup: heslár pojmov ako súčasť múzejného tezauru katalogizačného systému DEMZ (priebežne).

3. Chladné zbrane v zbierkach Mo Svidník VHM Piešťany

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2021 – január 20241)
Riešitelia: Mgr. Peter HOLÍK
Charakteristika vedeckej úlohy: kompletný výskum a odborné spracovanie zbierkových predmetov - zbierka I - Chladné zbrane v Mo Svidník.
Cieľ úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: I1 – katalóg (vydanie VHÚ, v r. 2024).1)

1) Zmenený výstup – riaditeľ VHÚ, číslo: VHÚ-25-1/2023 a z rozhodnutia R VHÚ č. VHÚ-74-8/2023 z 18. 12. 2023.

4. Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2021 – február 20242)
Riešitelia: : Mgr. Gabriel BLAŠKO, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Lenka VRABĽOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné katalógové spracovanie zbierkových predmetov vystavených v Centrálnej expozícii Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914-1945 vo forme katalógu.
Cieľ vedeckej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov.
Plánovaný výstup: 1 – katalóg k výstave (vydanie VHÚ, v r. 2024)2)

2Zmenený výstupriaditeľ VHÚ, číslo: VHÚ-25-1/2023 a rozhodnutia R VHÚ č. VHÚ-74-8/2023 z 18. 12. 2023.

5. Zo zbierok Vojenského historického múzea II

 Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2022 – august 2024
Riešitelia: PhDr. Viera JURKOVÁ, Mgr. Jerguš VÁRY, Mgr. Tomáš HANICH, Ing. Martin MIKLAN, Mgr. Lukáš DANKO, Mgr. Dušan DZURO, Richard HATTALA, Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, Mgr. Gabriel BLAŠKO
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie vybraných zbierkových predmetov tvoriacich fond Vojenského historického múzea Piešťany formou populárno-náučných článkov.
Cieľ vedeckej úlohy: spracovanie encyklopédie vybraných zbierkových predmetov tvoriacich fond VHM Piešťany
Plánovaný výstup: O1 – publikácia (vydanie VHÚ, september 2024).

6. Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992

Výskumná úloha
Termín plnenia:  január 2021 – december 20243)
Riešitelia: Mgr. Jerguš VÁRY, Richard HATALA, Mgr. Tomáš HANICH
Charakteristika vedeckej úlohy: katalógové spracovanie zbierkových predmetov vystavených v stálej expozícii „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“.
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu

Plánovaný výstup: I1 – katalóg k výstave (vydanie VHÚ, v r. 2025)3).

3Zmenený výstupriaditeľ VHÚ, číslo: VHÚ-25-1/2023 a rozhodnutia R VHÚ č. VHÚ-74-8/2023 z 18. 12. 2023.

7. Galéria bojových zástav – scenár k výstave

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2023 – december 2024
Riešitelia: : PhDr. Viera JURKOVÁ
Charakteristika výskumnej úlohy: spracovanie textovej časti a scenára k výstave, výber predmetov a ich odborné spracovanie
Cieľ vedeckej úlohy: vypracovanie scenára k výstave
Plánovaný výstup: I1 – scenár k výstave (vydanie VHÚ, v r. 2025).

8. Slováci v rovnošatách. Pracovný zošit pre II. stupeň ZŠ

Výskumná úloha
Termín plnenia: september 2023 – február 2025
Riešitelia: PhDr. Viera JURKOVÁ, Mgr. Lukáš DANKO
Charakteristika vedeckej úlohy: vytvorenie edukačného materiálu pre žiakov 2. stupňa základných škôl zameraného na vzdelávanie v oblastí vojenských dejín Slovenska s využitím vystavených zbierkových predmetov v expozícii Slováci v rovnošatách 1848-2020.
Cieľ vedeckej úlohy: vytvorenie pracovného zošita
Plánovaný výstup: I1 –pracovný zošit (vydanie VHÚ, v r. 2025).

9. Hlavňové zbrane I. Nesená výzbroj jednotlivca a družstva (1954 – 1992)

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2023 – december 2025
Riešitelia:  Mgr. Tomáš HANICH
Charakteristika vedeckej úlohy: spracovanie monografie zameranej na problematiku nesenej hlavňovej výzbroje jednotlivca a družstva v ČSĽA, ktorá do istej miery kontextovo bude dopĺňať zameranie stálej expozície VHM s ohľadom na malorozmerné zbierkové predmety
Cieľ vedeckej úlohy: na základe vybraných zbierkových predmetov a dostupných materiálov zmapovanie typov hlavňovej výzbroje jednotlivca a družstva v podmienkach ČSĽA.
Plánovaný výstup:  O1 –monografia (vydanie VHÚ, v r. 2026).

10. Galéria bojových zástav - katalóg

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2025 – december 2026
Riešitelia: PhDr. Viera JURKOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov vystavených v expozícii Galéria bojových zástav
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu
Plánovaný výstup: I1 – katalóg k výstave (vydanie VHÚ, v r. 2027).

11. Dokumentácia vojenského školstva na Slovensku po roku 1945

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2021 – jún 2027
Riešitelia: PhDr. Viera JURKOVÁ, Mgr. Tomáš HANICH
Charakteristika vedeckej úlohy: čiastkové spracovanie problematiky vojenského školstva na Slovensku zamerané na ich existenciu a činnosť s dôrazom na úlohu vybraných zbierkových predmetov zo zbierok VHM pri dokumentovaní tejto problematiky.
Prehľad vybraných školských a výcvikových pomôcok využívaných na vojenských školách na území Slovenska, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu VHM Piešťany.
Cieľ vedeckej úlohy: na základe vybraných zbierkových predmetov a iných dostupných zdrojov a materiálov priblížiť vývoj a činnosť vojenských škôl a prostredníctvom učebných a výcvikových pomôcok poukázať na spôsoby ich využitia pri vzdelávaní a odbornej príprave vojakov.
Plánovaný výstup: O1 – monografia (vydanie VHÚ, v r. 2027).

12. Katalóg delostreleckej munície v zbierkach Mo Svidník VHM Piešťany

Výskumná úloha
Termín plnenia: máj 2023 – december 2026
Riešitelia:  : Mgr. Ivan CUPER
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexný výskum a odborné spracovanie zbierkových predmetov - zbierka IX. – Strelivo a náloživo v Mo Svidník
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu
Plánovaný výstup:I1 – katalóg (vydanie VHÚ, v r. 2027).

13. Katalóg pištolí a revolverov v zbierkach Mo Svidník VHM Piešťany

Výskumná úloha
Termín plnenia: máj 2023 – december 2026
Riešitelia: Mgr. Peter HOLÍK
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexný výskum a odborné spracovanie zbierkových predmetov - zbierka II. – Pištole a revolvery v Mo Svidník
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu.
Plánovaný výstup: I1 – katalóg (vydanie VHÚ, v r. 2027).

14. Súpravy zdravotníckeho materiálu používaných Československou ľudovou armádou

Výskumná úloha
Termín plnenia: apríl 2024 – jún 2027
Riešitelia: Mgr. Dušan DZURO, Mgr. Jerguš VÁRY
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov – súprav zdravotníckeho materiálu zo zbierok VHM
Cieľ vedeckej úlohyodborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu.
Plánovaný výstup: I1 – katalóg (vydanie VHÚ, v r. 2027)

15. Vojenské blúzy britskej proveniencie požívané príslušníkmi 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v zbierkach Mo Svidník VHM Piešťany

Výskumná úloha
Termín plnenia: apríl 2024 – december 2027
Riešitelia: Mgr. Gabriel Blaško
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov vojenských blúz britskej proveniencie požívané príslušníkmi 1. čs. armádneho zboru v ZSSR zo zbierky Výstrojný materiál Mo Svidník
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu
Plánovaný výstup: I1 – katalóg (vydanie VHÚ, 2028).

16. Československé platidlá (1918-1960) v zbierkach Mo Svidník VHM Piešťany

Výskumná úloha
Termín plnenia: apríl 2024 – december 2027
Riešitelia: Mgr. Lenka VRABĽOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov platidiel požívaných v Československu v rozmedzí rokov 1918-1960 zo zbierky Rôzny múzejný materiál VHM Mo Svidník
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu
Plánovaný výstup: I1 – katalóg (vydanie VHÚ, 2028).

17. Lietadlá MIG-21 v zbierkach Vojenského historického múzea

Výskumná úloha
Termín plnenia: : január 2025 – december 2027
Riešitelia: Mgr. Jerguš VÁRY, Richard HATTALA
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov – lietadiel MIG-21 zo zbierky Letecká technika VHM Piešťany
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie zbierkových predmetov vo forme katalógu.
Plánovaný výstup: I1 – katalóg (vydanie VHÚ, 2028).

18. Delostrelecké systémy na Slovensku - vývoj a výroba v rokoch 1945 – 2025

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2026 – december 2027
Riešitelia: Ing. Martin MIKLAN
Charakteristika vedeckej úlohy: spracovanie problematiky vývoja a výroby delostreleckých systémov na Slovensku od roku 1945 po súčasnosť s využitím zbierkových predmetov z Vojenského historického múzea ako príkladových predmetov z oblasti zbrojnej výroby na Slovensku.
Cieľ vedeckej úlohy: výsledky základného výskumu, druhostupňového spracovania zbierok a doplnkového štúdia literatúry využiť pri spracovaní odbornej štúdie.
Plánovaný výstup: V2 – odborná štúdia (vydanie VHÚ, v r. 2028)

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky