Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Hlavné plánované a realizované vedecké projekty a úlohy výskumu a vývoja pre roky 2024 – 2028

Aktualizované:

A. Vedecké projekty


1. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov (v troch zväzkoch/dieloch

Kód vedeckého projektu: VIII/2/24 – 28
Termín plnenia: január 2024 – december 2028
Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
Vedúci dielov: PhDr. Igor BAKA (2. diel), 3. diel – bude určený
Spoluriešitelia: zamestnanci VHÚ, resp. historici z HÚ SAV, vysokých škôl či iných vedeckých pracovísk
Charakteristika projektu: projekt vydania trojdielnej publikácie vychádza zo záverov Vedeckej rady VHÚ z roku 2023
Plánovaný výstup: V1 – odborná monografia v troch dieloch, vydanie VHÚ v spolupráci s vybraným civilným vydavateľstvom:
v r. 2025/2026 1. diel (od najstarších čias do roku 1914, I., II. a III. zväzok) – ved. autor. kolektívu doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
v r. 2026/2027 2. diel (od roku 1914 – 1945, IV. a V. zväzok) – ved. autor. kolektívu PhDr. Igor BAKA, PhD.
v r. 2027/2028 3. diel (od roku 1945 po súčasnosť, VI. a VII. zväzok ) – ved. autor. kolektívu – bude určený
Časový harmonogram plnenia úlohy vrátane návrhu zloženia autorských kolektívov predložia vedúci príslušných zväzkov/diel po schválení projektu, podľa pokynov R OVHV – ZR VHÚ.


2. Pramene k vojenským dejinám Slovenska – III., IV., V., VI. a VII. zväzok (od najstarších čias do roku 1992)

Kód vedeckého projektu:   
Termín plnenia: január 2018 – december 2028
Vedúci projektu: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
Vedúci edície dokumentov k zväzkom: PhDr. Igor BAKA, PhD., doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc., plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD., Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD., PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD., Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD.
Charakteristika projektu: projekt zahrňuje spracovanie Prameňov k vojenským dejinám Slovenska I. až VII. zväzku (od najstarších čias po rok 1992), ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: V1 – edované dokumenty k III. zväzku (1711 – 1914), IV. zväzku (1914 – 1939), V. zväzku (1939 – 1945), VI. zväzku (1945 – 1968) a VII. zväzku (1968 – 1992).


3. Pramene k vojenským dejinám Slovenska – Osudový Moháč – dva zväzky + monografia (od roku 1490 do roku 1550)

Kód vedeckého projektu: VII/8/24-26
Termín plnenia: január 2024 – december 2026
Vedúci: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD. 
Spoluriešitelia: plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.
Charakteristika projektu: projekt zahrňuje spracovanie Prameňov k vojenským dejinám Slovenska I. až VII. zväzku (od najstarších čias po rok 1992), ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: V1 – edované dokumenty k zväzku I/3 (1387 – 1526) a zväzku II/1 (1526 – 1648),


4. Pramene k vojenským dejinám Slovenska – I/3/1 – II/1/1 Osudový Moháč I. Naračné pramene (1490 – 1550)

Kód vedeckého projektu: VII/8A/14-26
Termín plnenia: január 2024 – december 2026
Vedúci: doc. PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD.
Spoluriešitelia: -
Charakteristika projektu: projekt vydávania edovaných prameňov k vojenským dejinám Slovenska patrí ku kľúčovým v rámci vedecko-výskumnej činnosti VHÚ. Problematika vojenstva na sklonku stredoveku a začiatku novoveku vrátane bitky pri Moháči je neoddeliteľnou súčasťou vojenských dejín Slovenska v sledovanom období.
Cieľ projektu: formou pramennej príručky v dvoch zväzkoch priblížiť širokú škálu naračných a úradných dokumentov, ako aj obohatiť vedecké poznanie v rámci samostatnej monografie v danom období našich dejín
Plánovaný výstup: V1 – edované dokumenty k zväzku II/3 (1387 – 1526) a zväzku II/1 (1526 – 1648), vydanie VHÚ:,
v r. 2024 zväzok II/3/1 (1490 – 1550) – II/1/1 (1490 – 1550) Naračné pramene (kroniky, memoáre)
v r. 2025 zväzok. II/3/2 (1490 – 1550) – II/1/2 (1490 – 1550) Úradné pramene (listy, listiny, úradné knihy)
v r. 2026 monografia Uhorské vojenstvo na sklonku stredoveku a bitka pri Moháči


5. Pramene k vojenským dejinám Slovenska – III./5/1; Dislokácia rakúsko-uhorskej armády na území Slovenska (1867 – 1914)

Kód vedeckého projektu: VII/8/21 – 24
Termín plnenia: január 2021 – december 2024
Vedúci: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.            
Spoluriešitelia:
Charakteristika projektu: projekt vydávania editovaných prameňov k vojenským dejinám Slovenska patrí ku kľúčovým v rámci vedecko-výskumnej činnosti VHÚ. Problematika dislokácie rakúsko-uhorskej armády v období 1867 – 1914 je neoddeliteľnou súčasťou vojenských dejín Slovenska v sledovanom období.
Cieľ projektu: formou príručky priblížiť dislokáciu rakúsko-uhorskej armády na území Slovenska. Projekt úzko súvisí s projektom III/5/2, ktorý bol v knižnej forme vydaný v roku 2020.
Plánovaný výstup: V1 – editované dokumenty k III. zväzku (1711 – 1914, vydanie VHÚ, v r. 2025).


6. Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/3, IV/4 (1914 – 1939)

Kód vedeckého projektu: VII/6/13-26 (VII/6B/17-21-2)
Termín plnenia: január 2013 – december 2026
Vedúci: Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD.
Spoluriešitelia: plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. 
Charakteristika projektu: jedná sa o širší vedecký problém Prameňov k vojenským dejinám Slovenska, ktorý patrí ku kľúčovým v rámci programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti Vojenského historického ústavu. Rozdelenie publikovaných prameňov týkajúcich sa prvej svetovej vojny na dva zväzky, ako aj medzivojnové obdobie prvej Československej republiky v rokoch 1918 – 1939, taktiež členené na dve časti, nie je samoúčelné. Z hľadiska obsahového zamerania pôjde o pramene a dokumenty členené nasledovne: IV./3 a VI./4 – Slovensko a Slováci v systéme československej brannej moci (1918 – 1939).
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov z obdobia rokov 1914 – 1939, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy.
Plánovaný výstup: V1 – edované dokumenty IV./3 (vydanie VHÚ, v r. 2024)/vojensky-historicky-ustav/) a IV./4 (vydanie VHÚ, v r. 2026).


/vojensky-historicky-ustav/) Zmenový list č.: VHÚ-5-38/2023 a ZL č. VHÚ-2-1/2024..


7. Pramene k vojenským dejinám Slovenska V./2/1 (Veliteľstvo 1. čs. armády na Slovensku v r. 1944)

Kód vedeckého projektu: VII/7A/20-24
Termín plnenia: január 2020 – december 2023
Vedúci: doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc.
Spoluriešitelia:
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou spracovania Prameňov k vojenským dejinám Slovenska k I. až VII. zväzku (od najstarších čias po rok 1992), ktoré je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy v poznaní domáceho protifašistického odboja v rokoch 2. svetovej vojny a jeho vyvrcholenia Slovenským národným povstaním, ktorého hlavnou ozbrojenou silou bola 1. čs. armáda na Slovensku.
Výstup z vedeckého projektu: edované dokumenty (vydanie VHÚ, v r. 2024).


8. Pramene k vojenským dejinám Slovenska – V./3/1; Armádna skupina a Zaisťovacia divízia na východnom fronte (1941 – 1943)

Kód vedeckého projektu: VII/7/22-25
Termín plnenia: január 2023 – november 2025
Vedúci: PhDr. Igor BAKA, PhD.
Spoluriešitelia: doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc., PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ  
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou vedeckého problému Pramene k vojenským dejinám Slovenska, ktorý je jedným z hlavných smerov programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ. Edície písomných pramenných dokumentov sú základnou podmienkou skutočného a bezprostrednejšieho poznávania minulosti nášho národa tak v oblasti vedeckej, ako aj v rámci širšej verejnosti, a to aj v okruhu rezortu obrany.
Cieľ projektu: postupne odstraňovať deficit slovenskej historiografie v oblasti edovaných prameňov, a tým prispieť k výraznému posunu slovenskej historiografie a obzvlášť vojenskej historickej vedy. Dielo má ambíciu posunúť poznanie slovenskej historiografie o pôsobení slovenskej armády vo vojne proti ZSSR publikovaním relevantných dokumentov, ktoré sa nachádzajú v domácich, ale tiež v zahraničných archívoch.  
Plánovaný výstup: AAB – V1 – edované dokumenty (vydanie VHÚ, v r. 2026).


9. Slováci na talianskom fronte

Kód vedeckého projektu: II/1/20 – 23
Termín plnenia: január 2020 – december 2023
Vedúci: Mgr. Jana ZAŤKOVÁ, PhD.        
Spoluriešitelia:
Charakteristika projektu: cieľom projektu je zmapovať bojové nasadenie Slovákov na talianskom fronte počas 1. svetovej vojny. Predovšetkým od roku 1917 na tomto fronte bojovalo množstvo Slovákov – napríklad v rámci 14. pešej divízie. Zúčastnili sa posledných ofenzíva na rieke Soča, ako aj ofenzívy na rieke Piava v roku 1918. Rovnako sa do tejto ofenzívy na strane Dohody zapojili aj Slováci v rámci československých légií. Počas týchto bojov množstvo Slovákov padlo či bolo ranených. Viacero Slovákov bolo tiež za svoje hrdinstvo v boji vyznamenaných. Projekt má preto za cieľ vykresliť aj osudy niektorých konkrétnych Slovákov na základe zachovaných denníkových záznamov či spomienok.
Cieľ projektu: výsledky špecializovaného archívneho výskumu a doplnkového štúdia literatúry využiť pri spracovaní knižnej publikácie – monografie. Z hľadiska poznania zásadným spôsobom prispeje k rozvoju slovenskej historickej vedy. Parciálne vedecké štúdie budú publikované vo vedeckých časopisoch, resp. prednesené na vedeckých konferenciách.
Plánovaný výstup: vedecká monografia (vydanie VHÚ, v r. 2025)[2])


[2]) Zmenový list č.: VHÚ-5-29/2022-OVHV a ZL č.: VHÚ-2-2/2024-OVHV.


10. Osudy predstaviteľov vojenského odboja po roku 1945

Kód vedeckého projektu: II/1/23 – 26
Termín plnenia: január 2023 – december 2026
Vedúci: Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD. 
Spoluriešitelia:
Charakteristika projektu: projekt je súčasťou hlavného vedeckého smeru Slovenská spoločnosť a armáda v kontinuite historického vývoja, vzťah armády a spoločnosti. Projekt sa bude zameriavať na vedecké spracovanie doteraz menej známych politických perzekúcii viacerých významných osobností protifašistického odboja po roku 1948.
Cieľ projektu: zhodnotenie, zosumarizovanie doterajšieho stavu poznania a rozšírenie o doteraz menej využívané materiály, ako aj o relevantnú, avšak do súčasnosti málo využívanú dokumentáciu. Dôležitou súčasťou bude aj výskum v domácich a zahraničných archívoch.
Plánovaný výstup: V1 – vedecká monografia (vydanie VHÚ, v r. 2026). /komponenty/

/komponenty/ Zmenový list u č.: VHÚ-5-29/2022-OVHV.


11. V prvom slede Varšavskej aliancie. Encyklopédia Československej armády 1955 – 1991

Kód vedeckého projektu: II/1/22 – 26
Termín plnenia: január 2022 – december 2026
Vedúci: Mgr. Alexej MASKALÍK, PhD.
Spoluriešitelia: PhDr. Jiří FIDLER, PhD. (ext.), Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD., Dr. Pavel MINAŘÍK, CSc. (ext.), PhDr. Prokop, TOMEK, PhD. (ext.), PhDr. Milan VYHLÍDAL, PhD. (ext.)
Charakteristika projektu: : projekt vychádza z vedecko-výskumného smeru Organizačný vývoj vojenskej správy, armády a ostatných ozbrojených zložiek na území Slovenska, bude však pokrývať niekoľko vedeckých problémov riešených VHÚ v rámci základného výskumu: 1) vývoj čs. ozbrojených síl na teritóriu Slovenska, 2) Slovensko a Slováci vo vojnách a ozbrojených konfliktoch, 4) vojenské osobnosti v dejinách Slovenska a 5) vývoj vojenskej techniky a zbrojnej výroby na Slovensku.
Cieľ projektu: heslovitou formou spracovať vývoj organizačnej, dislokačnej, personálnej a materiálnej štruktúry čs. armády v období rokov 1955 – 1991 vnímajúc slovenské reálie v rámci spoločných čs. dejín a rešpektujúc fakt, že jej gro bolo rozmiestnené v Čechách, a základnú vojenskú službu v spoločnej armáde vtedy absolvovalo cez 3 milióny mladých Čechoslovákov a profesionálnou prešlo cca 200-tisíc ďalších – väčšina z nich je stále nažive, pričom nezanedbateľná časť v produktívnom veku).

Plánovaný výstup: O1 – encyklopédia vydanie (vydanie VHÚ, v r. 2026).


12. Československá vojenská rozviedka (1960 – 1990)

Kód vedeckého projektu: III/1/21 – 24
Termín plnenia: január 2021 – december 2024
Vedúci: Dr. Miloslav PÚČIK, CSc.
Spoluriešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ
Charakteristika projektu: projekt je riešený v rámci hlavného vedeckého problému III. Vojenské, politické, hospodárske, sociálne a národnostné aspekty vzťahu armády a spoločnosti na Slovensku od 15. storočia. Je súčasťou hlavného vedeckovýskumného smeru: 1. Slovenská spoločnosť a armáda v kontinuite historického vývoja, vzťah armády a spoločnosti.
Cieľ projektu: rozšíriť a prehĺbiť úroveň vedeckého poznania o doposiaľ nedostatočne spracované aspekty budovania a činnosti vojenskej spravodajskej komunity bývalého Československa v období rokov 1960 až 1990. V rámci tohto obdobia bude pozornosť zameraná na kontroverzné obdobie normalizácie, ktoré špecificky deformovalo činnosť vojenskej rozviedky.
Výstup z vedeckého projektu: V1 – vedecká monografia (vydanie VHÚ, 2025).


13. Slováci v československej armáde 1918 – 1992 PROJEKT POZASTAVENÝ /vybranu-stranku-nie-je-mozne-zobrazit/

Kód vedeckého projektu: I/3/16-19
Termín plnenia: január 2016 – december 2021                
Vedúci: Alexej MASKALÍK, PhD.
Spoluriešitelia: 
Charakteristika projektu: vedecký projekt Slováci v čs. armáde 1918 – 1992 (s alternatívnym označením Slovenský aspekt výstavby čs. armády 1918 – 1992) vychádza z jedného z piatich hlavných vedecko-výskumných smerov Perspektívneho programu rozvoja vedeckej a výskumnej činnosti VHÚ v oblasti vojenskej histórie Slovensko a Slováci v ozbrojených konfliktoch. Jeho ambíciou je zmapovať ťažiskové problémy vývoja slovenského prvku v ČSA v konkrétnych etapách spoločnej čs. štátnosti a zhodnotiť jeho hlavné trendy i mechanizmy s maximálnym
prihliadnutím na základné determinanty, sprievodné javy a súvislosti. Okrem rekonštrukcie a analýzy slovenského aspektu personálnej výstavby čs. veliteľského zboru je tiež cieľom dokresliť, aký bol reálny záujem vládnucich garnitúr riešiť k spokojnosti Slovákov ich primerané zastúpenie, a to tak v armáde celkovo, ako aj na jednotlivých stupňoch armádnej hierarchie (v rámci hodnostného profilu a obsadenia funkcií, aj ich celkového počtu a významu). Súčasťou projektu bude zostavovanie zoznamov a stručných biografických profilov Slovákov slúžiacich vo vyšších a najvyšších hodnostiach.
Cieľ projektu: výsledky špecializovaného základného archívneho výskumu a doplnkového štúdia literatúry využiť pri spracovaní hlavného koncového výstupu v podobe parciálnych vedeckých štúdií prezentovaných vo vedeckých časopisoch, resp. vedeckých konferenciách, predovšetkým však v podobe knižnej publikácie – monografie. Z hľadiska poznania zásadným spôsobom prispeje k rozvoju vedného odboru – slovenskej vojensko-historickej vedy.
Výstup z vedeckého projektu: V1 – vedecká monografia (vydanie VHÚ v spolupráci s občianskym združením Pro Militaria Historica).

/vybranu-stranku-nie-je-mozne-zobrazit/ Zmenový list č. VHÚ-EL1-14-78/2021.


14. Slovensko v období 1. svetovej vojny (1914 – 1918)

Kód vedeckého projektu: VII/8/25-28
Termín plnenia: január 2025 – december 2028
Vedúci: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD.           
Spoluriešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ
Charakteristika projektu: Monografické spracovanie problematiky vojenských dejín Slovenska v období 1. svetovej vojny v rokoch 1914 – 1918 s dôrazom na využitie archívnych prameňov domácej a cudzej proveniencie. Priblíženie významu Slovenska pre bojovú činnosť v rokoch 1914 – 1915, poukázanie na aktivity Slovákov v rakúsko-uhorskej armáde, zbrojnú výrobu a na ďalšie momenty späté s vyčleneným obdobím.
Cieľ projektu: Formou monografie priblížiť hlavné vektory interakcie Slovenska, Slovákov a 1. svetovej vojny v rokoch 1914 – 1918.
Plánovaný výstup: V1 – monografie z vojenských dejín Slovenska. (vydanie VHÚ, v r. 2029).

15. Databáza padlých vojakov z obdobia 1. svetovej vojny (1914 – 1918)

Kód vedeckého projektu: II/1/21-23
Termín plnenia: január 2021 – december 2023
Vedúci: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.           
Spoluriešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ, PhDr. Andrea DESILLE, PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ, Ing. Milan ONDRUŠ, Mgr. Viktor GABÁNI, Mgr. Darina JURČOVÁ-GLINOVÁ, Jana FARKAŠOVÁ.
Charakteristika projektu: projekt je integrovaný do vedeckej a výskumnej činnosti Vojenského historického ústavu v oblasti vojenskej histórie.. Vojenský historický ústav v zmysle zmluvy poskytol medzinárodnému projektu odborný príspevok o pôsobení Slovákov na bojiskách prvej svetovej vojny, 267 zdigitalizovaných vojenských matrík padlých vojakov – príslušníkov rakúsko-uhorskej armády pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska. Na základe dodatočnej požiadavky z kanadskej strany zo septembra 2020 sme začali aj s prepisovaním matrík do podoby databázy. Našou snahou bude, aby databáza v elektronickej podobe bola sprístupnená na 105. výročie ukončenia 1. svetovej vojny v novembri 2023.
Cieľ projektu: cieľom projektu je predstaviť mená mužov a žien, ktorí sa stali obeťami 1. svetovej vojny, a to bez rozdielu, na ktorej strane frontu stáli.
Plánovaný výstup: elektronická databáza na web stránkach https://theworldremembers.org/countries/slovakia/slovakia- (The World Remembers, 2021, 2022, 2023, 2024) a www.vhu.sk v časti – Databáza padlých – 1. svetová vojna (vydanie VHÚ, v r. 2024).

 

16. Spravodajské hodnotenie „Strednej Európy“ - priestoru potenciálneho vojnového konfliktu (1960 – 1990)

Kód vedeckého projektu: VI/2/25-28
Termín plnenia: január 2025 – december 2028
Vedúci: Dr. Miloslav PÚČIK, CSc.          
Spoluriešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ
Charakteristika projektu: projekt sa zameria na doposiaľ nespracovanú problematiku spravodajského hodnotenia predpokladaného priestoru budúceho vojnového konfliktu medzi hlavnými blokmi v období tzv. studenej vojny. Dôležitým aspektom bude vypracovanie generických scenárov Spravodajskej správy GŠ ČSĽA a Operačnej správy GŠ ČSĽA v rôznych kľúčových časových úsekoch. ČSĽA od 60. rokov 20. storočia mala plniť úlohu frontu a z tohto dôvodu bolo mimoriadne dôležité vypracovanie spravodajských predikcií a rôznych scenárov. Tieto po schválení na velení Varšavskej zmluvy mali vplyv na výstavbu, výcvik a plánované nasadenie vojsk ČSĽA.
Cieľ projektu: Cieľom vedeckého projektu je na základe rozsiahleho archívneho výskumu v doposiaľ nesprístupnených archívnych fondoch ABS Praha a ABS Brno – Kanice spracovať neznámu problematiku z oblasti vojenského spravodajstva a operačného umenia. Vydaním monografie a prezentovaním výsledkov výskumu v rámci medzinárodného projektu „Ozbrojené sily a čs. štát“ (garantom je Univerzita obrany v Brne) by došlo k posunu vedeckého poznania tejto problematiky. Výsledky vedeckého projektu by mohlo využiť aj Vojenské spravodajstvo MO SR, ktorého dejiny na rozdiel od Českej republiky nie sú spracované. Súčasne by mohli byť využité aj v príprave profesionálov OS SR.
Plánovaný výstup: V1 – vedecká monografia (vydanie VHÚ, v r. 2028).

B. Hlavné vedecké a výskumné úlohy


1. Historiografia vojenských dejín Slovenska (výberové bibliografie periodické (ročné), tematické a personálne)

Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2021 – december 2028
Riešiteľ: Mgr. Božena ŠEĎOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: spracovanie sumarizujúcich bibliografických prehľadov pôvodných vedeckých a odborných prác publikovaných vo forme monografií, syntéz, mono- a polytematických zborníkov, odborných štúdií, statí, článkov, memoárovej literatúry domácej a čiastočne i zahraničnej proveniencie, členených tematicky alebo chronologicky.
Cieľ vedeckej úlohy: sumarizácia výsledkov slovenskej vojenskej historiografie za príslušné obdobie, ku konkrétnej vojenskej a vojensko-politickej historickej udalosti alebo osobnosti vojenských dejín Slovenska, doplnená prekladovou literatúrou zodpovedajúceho profilu – publikovanie vo Vojenskej histórii.
Plánované výstupy:

2024
- Vojenské dejiny Slovenska XXVIII. – výberová bibliografia za rok 2021
- Slovenská protifašistická rezistencia v roku 1944 v novodobej historiografii štvrťstoročia – výberová bibliografia prác publikovaných v rokoch 1993 – 2023

2025
- Vojenské dejiny Slovenska XXIV. – výberová bibliografia za rok 2021
- Slovenská protifašistická rezistencia v roku 1944 v novodobej historiografii štvrťstoročia – výberová bibliografia prác publikovaných v rokoch 1990 – 2024

2026
- VVojenské dejiny Slovenska XXXI. – výberová bibliografia za rok 2023
- Armáda a spoločnosť v premenách času – výberová bibliografia (práce publikované v rokoch 1990 – 2024)

2027
- Vojenské dejiny Slovenska XXXII. – výberová bibliografia za rok 2024
- Slovenská historiografia holokaustu v 21. storočí s dôrazom na vojenské aspekty – výberová bibliografia

2028
- Vojenské dejiny Slovenska XXXIII. – výberová bibliografia za rok 2025
- Čs. armáda v období Pražskej jari, vojenskej intervencie a začiatku normalizácie – výberová bibliografia

2. Vojenská história – časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo

Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2024 – december 2028
Riešitelia: Mgr. Peter CHORVÁT, PhD., Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD., PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: obsahové napĺňanie časopisu originálnymi vedeckými štúdiami, staťami a článkami vybavenými poznámkovým aparátom a tematicky sa vzťahujúcimi na vojenské dejiny, vojenské múzejníctvo a archívnictvo. Úloha si vyžaduje sledovanie vývoja vedeckého výskumu, spoluprácu s vedeckými pracovníkmi uvedeného zamerania, aby bola pravidelne pokrytá stanovená štruktúra časopisu určená redakčnou radou. Časopis sa vnútorne člení na: štúdie, dokumenty a materiály, recenzie, personálie, anotácie, glosy, kronika. Získaný materiál riešitelia upravujú do danej štruktúry a formy, zabezpečujú recenzovanie príspevkov, spolupracujú s jazykovou redakciou a v spolupráci s grafikom kompletne pripravujú časopis do tlače.
Cieľ vedeckej úlohy: aktívnym spôsobom prispievať k objasňovaniu a propagovaniu významných etáp a medzníkov vojenských dejín, histórie vojenstva a ozbrojených síl Slovenska a slovenského národa. Hlavným cieľom časopisu je aktívna účasť na formovaní a prehlbovaní historického a národného povedomia vo výchovnom a pedagogickom procese v rámci armády, ako aj v celospoločenskom kontexte.
Plánované výstupy: ročne – štyri čísla odborne zameraného časopisu.

3. Československá a slovenská vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1992 na webovom portáli VHÚ

Vedecká úloha
Termín plnenia: január 2022 – december 2024
Riešiteľ: Dr. Imrich PURDEK, PhD.           
Spoluriešitelia: Mgr. Viktor GABÁNI    
Charakteristika úlohy: spracovať sumarizovaný prehľad československej a slovenskej vojenskej symboliky so zameraním na vojenské zástavy, vojenské vyznamenania, hodnostné označenia (dištinkcie), označenia druhov zbraní, vojsk a služieb, odznaky a znaky, ako aj ďalšie používané symboly.
Prehľad vojenských symbolov zosumarizovať za jednotlivé obdobia, a to:
2024
Československá armáda po vojna od roku 1945 – 1948, 1948 – 1989 a doplnenie štátnych vyznamenaní vojenského charakteru (1989 – 1992).
Spracovať podklad na zavesenie na webovú stránku VHÚ vojenskú symboliku podľa spracovanej obsahovej štruktúry.
Cieľ vedeckej úlohy: názorným zverejňovaním na webovom portáli Vojenského historického ústavu doplnenými symbolmi vojenskej symboliky daných historických období. Súčasne potvrdiť, že Vojenský historický ústav je garantom tvorby a rozvoja vojenskej symboliky Slovenskej republiky v rezorte obrany.
Plánovaný výstup: postupné systémové umiestňovanie na webovom portáli Vojenského historického ústavu www.vhu.sk v časti Vojenská symbolika.

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky