Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Základné informácie o VHA

Aktualizované:
Matrika komárňanskej pevnosti z roku 1620
Vojenský historický archív je sprístupnený pre verejnosť:
utorok – piatok 08.00 - 15.00 od
V čase od 11.00 do 11.30 hod. je technická prestávka.
tel. bádateľňa
+421 2 482 077 20
+421 960 319 020
E-mail vha@vhu.sk
riaditeľ VHA  Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.
+421 2 482 077 12
  
                                                                                   
Vojenský historický archív (VHA) ako súčasť Vojenského  historického ústavu (VHÚ) zriadil minister obrany Slovenskej republiky 1. mája 1994. Verejnosti bol sprístupnený 3. mája 1995 v objekte na Univerzitnom námestí č.2 v Trnave. V roku 2005 sa presťahoval do Bratislavy na ul. Krajná 27 do priestorov Vojenského historického ústavu (VHÚ). VHA je v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov verejným štátnym archívom začleneným do skupiny špecializovaných verejných archívov.

V systéme vojenského archívnictva a registratúr má postavenie konečného archívu s celoštátnou pôsobnosťou. VHA je metodicky riadený Odborom archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Súbory archívnych dokumentov, archívnych fondov a archívnych zbierok VHA sú súčasťou archívneho dedičstva Slovenskej republiky.

Archívne fondy a zbierky VHA v číslach
 
Názov
Obdobia
Počet
Škatúľ
Počet zväzkov Počet
inventárnych jednotiek
Počet pomocných kníh
rakúsko-uhorská armáda 2 327 - - 2 303
československá armáda v rokoch 1918-1939 1 851 - - 1 193
slovenská armáda v rokoch
1939-1945
3 959 - - 554
československá armáda v rokoch 1945-1992 10 268 - - 197
slovenská armáda od roku 1993 335 2 575 - -
Kmeňové listy vojakov a poddôstojníkov - 11 064 - -
Vojenské predpisy - - 8 107 -
Špeciálne zbierky 376 - 35 041 -
Celkový stav k 31.12.2018 19 116 13 639 43 148 4 247

Dovedna sa vo VHA nachádza viac ako 4 000 bežných metrov archívnych dokumentov, čo znamená, že ak by archív rozložil svoje škatule a zväzky do jedného radu, jeho dĺžka by bola viac ako 4 km.
 
 

VHA ZABEZPEČUJE:

 1. sústreďovanie, uchovávanie, uloženie, ochranu, ošetrovanie, odborné spracovanie a sprístupňovanie:
 • písomných archívnych dokumentov a iných foriem záznamov trvalej dokumentačnej hodnoty vzniknutých činnosťou vojenských ústredných orgánov, vojenských veliteľstiev a vojenských útvarov, inštitúcií a zariadení, ktoré v minulosti mali alebo v súčasnosti majú sídlo na území Slovenska, t. j.: c. a  k. rakúsko-uhorskej armády do roku 1918, československej armády v rokoch 1918 - 1939, slovenskej armády v rokoch  1939 – 1945, československej armády  v rokoch 1945 – 1992 a Armády (Ozbrojených síl) SR od roku 1993;
 • archívnych dokumentov, ktoré vznikli činnosťou orgánov a osobností prvého a druhého československého odboja (1914 – 1918, 1939 – 1945);
 • ďalších písomností, archívnych a špeciálnych zbierok týkajúcich sa vojenských dejín Slovenska a kmeňových dokladov vojakov a poddôstojníkov ročníkov narodenia 1911 – 1920;
 • vojenských predpisov, fotografií, vojensko-historických a vojenskoodborných prác, filmov, mikrofilmov, máp a rôznych tlačovín.
 1. preberanie spisových fondov a celkov z Vojenského archívu – centrálnej registratúry Trnava a Registratúrneho strediska MO SR po uplynutí príslušnej lehoty uloženia;
   
 2. vykonávanie dohľadu nad vyraďovaním registratúrnych záznamov vo Vojenskom archíve – centrálnej registratúre Trnava a Registratúrnom stredisku MO SR a vo všetkých útvaroch a zariadeniach OS SR;
   
 3. rozvíjanie spolupráce s archívmi v SR, ako aj medzinárodnej spolupráce s partnerským Vojenským ústredným archívom v Prahe a so Správnym archívom Armády Českej republiky v Olomouci, prípadne s vojenskými archívmi v ďalších európskych štátoch.

 ARCHÍVNE SLUŽBY VHA VYUŽÍVAJÚ:

 1. vojenské orgány, útvary, organizácie, inštitúcie a vojenské osoby, ktorým sa poskytujú informácie o vojenských  osobách z kmeňových dokladov a ďalších prameňov, faktografické  údaje z archívnych materiálov, kópie dokumentov    a reprodukcie vojensko-historických fotografií určených na zabezpečenie vlasteneckej a etickej výchovy príslušníkov OS SR a na kultúrno-výchovnú výzdobu vojenských priestorov;
   
 2. štátne orgány, organizácie a inštitúcie SR (najmä Ministerstva spravodlivosti a Ministerstvo vnútra, Sociálna poisťovňa), ktorým sa poskytujú kópie dokumentov a odborné stanoviská potrebné na správne konanie a súdne rozhodovanie, reštitúcie, rehabilitácie a odškodňovanie (napr. príslušníkov PTP alebo účastníkov protifašistického odboja);
   
 3. civilná verejnosť SR, t. j. žiadatelia rôznych potvrdení a informácií v súvislosti s vlastnou vojenskou službou, službou ich príbuzných, zajatím, deportáciou a pobytom v zajateckom alebo koncentračnom tábore v Nemecku, vrátane služby osôb prenasledovaných z rasových a náboženských dôvodov v pracovných jednotkách slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945, prípadne o účasti v protifašistickom odboji;
   
 4. profesionálni vojenskí a civilní historici a laická verejnosť prejavujúca záujem o výskum vojenských dejín Slovenska;
   
 5. žiadatelia zo zahraničia, t. j. zastupiteľské úrady krajín akreditovaných v SR, zahraničné verejné inštitúcie, organizácie a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú .najmä kópie archívnych dokumentov, informácie o vojenskej službe, o účasti v odboji, o prenasledovaní z rasových a náboženských dôvodov počas vojnovej SR v rokoch 1939 – 1945 a o pôsobení na Slovensku počas SNP.
vhaVojenský historický archív - bádateľna, digitalizačné pracovisko a mobilný regálový systém v depozitoch VHA
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky