Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Štatút a etické pravidlá

Aktualizované:

Základné pravidlá a etické štandardy pre zverejňovanie v časopise Vojenská história:

- Autori odovzdávajú texty redakcii výlučne v elektronickej podobe. Rozsah textu je maximálne 72 000 znakov a autori sú povinní dodržiavať pokyny pre spracovanie článkov.
-Všetky články, ktoré vykazujú akékoľvek znaky plagiátorstva, budú redakciou odmietnuté.
- Autori sú povinní upozorniť na články o príslušnej téme, ktoré už boli publikované.
- Autori sú povinní uvádzať zoznam citácií (referencií), a to podľa zásad ISO690, ktoré sú konkretizované v osobitných pokynoch pre autorov. Plne zodpovedajú za správne a presné citovanie použitej literatúry a prameňov. Sú povinní uviesť svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko, adresa, e-mailový kontakt) a prípadný zdroj finančnej podpory výskumu, z riešenia ktorého príspevok vznikol.
- Autori sú povinní ihneď oznámiť redakcii časopisu všetky závažné chyby a nepresnosti v príspevku a odstrániť alebo opraviť chyby, na ktoré sú upozornení nielen v recenznom konaní, ale aj v prípade zistenia vlastného pochybenia.
- Autori sú povinní zapracovať pripomienky recenzentov, a to bez nároku na ďalší honorár. V prípade, že dielo spracovalo viac autorov, uvedie sa meno vedúceho autorského kolektívu a rozsah spracovania každého autora pre potreby rozdelenia autorských honorárov. Vo všetkých príspevkoch ručí autor za to, že vydaním diela sa neporušuje aktuálny autorský zákon.
- Autori predkladajú na posudzovanie originálny, doposiaľ nepublikovaný príspevok. Nesmú predložiť na publikovanie rovnaký príspevok, ktorý už bol publikovaný inde, prípadne je súčasne posudzovaný v inom časopise, pokiaľ nebol výrazne prepracovaný alebo doplnený, a to v rovine faktografickej aj interpretačnej. V prípade doplneného príspevku je nutné uviesť v poznámke príspevku informáciu o prepracovanosti a rozsahu doplnení, s konkrétnym označením, kde už bol pôvodný príspevok publikovaný. Vzniknuté problémy sa diskutujú v súlade s pravidlami Committee on Publication Ethics Resource Kit („COPE“) publikované na stránke http://publicationethics.org/resources/guidenlines.
- Všetky štúdie a edície dokumentov v časopise Vojenská história podliehajú recenznému konaniu. Redakcia časopisu skontroluje či článok spĺňa základné kritéria, je v súlade so zameraním časopisu a vykazuje požadované formálne náležitosti. Následne príspevok bez mena autora poskytne redakčnej rade, ktorej členovia rozhodnú o možnosti publikovať štúdiu a vyberú jedného alebo dvoch recenzentov. Každý recenzent písomne spracuje vlastný recenzný posudok, v ktorom sa vyjadrí ku kvalite, originalite a vedeckému prínosu príspevku k riešenej problematike.
- Recenzné konanie je prísne anonymné, t. j. mená recenzentov a autorov nie sú navzájom známe („double blind peer review“). Recenzenti štúdií sa vyberajú spomedzi odborníkov na danú problematiku či oblasť. Recenzné posudky musia byť objektívne a dôverné, poskytnuté výlučne autorom a redakčnej rade ako podklad ku konečnému rozhodnutiu o publikovaní. Osobná kritika je neprípustná. Za anonymitu recenzného konania zodpovedá redakcia.
- Recenzent musí v posudku uviesť, či text odporúča publikovať, odporúča publikovať po zapracovaní drobnejších úprav, odporúča prepracovať a posúdiť znovu, prípadne neodporúča publikovať.
- Pripomienky recenzentov, ktoré autor považuje za nepodstatné alebo chybné, nie je autor povinný zapracovať. Je však povinný písomne redakciu o tejto skutočnosti informovať a doložiť písomné odôvodnenie, prečo nepovažuje za vhodné postupovať podľa odporúčaní recenzenta. V prípade, ak recenzent tieto argumenty neuzná a trvá na zapracovaní svojich návrhov, môže redakcia po dohode s predsedom redakčnej rady nechať vypracovať ďalší recenzný posudok a konečné rozhodnutie o publikovaní padne na základe výsledkov hlasovania redakčnej rady.
- Recenzné posudky redakcia časopisu Vojenská história archivuje po dobu 5 rokov.
- Redakcia autorom do 7 dní potvrdí prijatie príspevku. Po kontrole splnenia formálnych náležitostí redakcia autorom oznámi, či akceptuje text na recenzné pokračovanie alebo nie. Po skončení recenzného konania redakcia autorov informuje o jeho výsledku. Dĺžka recenzného konania nepresiahne 2 mesiace; v prípade pochybností a nutnosti vypracovať dodatočný recenzný posudok môže táto doba presiahnuť dva mesiace a redakcia je povinná o tom autora informovať.
- Redakcia je zodpovedná za to, aby pri príprave časopisu neprichádzalo ku konfliktu záujmov. O sťažnostiach autorov rozhoduje redakčná rada hlasovaním.
- V prípade, ak príde k zisteniam, ktoré spochybňujú výsledky prezentované v už zverejnenom článku, redakcia bude o týchto informovať autorov. V prípade, ak redakčná rada tieto pochybenia bude považovať za závažnejšie, rozhodne o zverejnení informácie o týchto zisteniach v najbližšom čísle časopisu.

Súbory na stiahnutie

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky