Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Prehľad archívnych fondov a zbierok

Aktualizované:

Archívne fondy, archívne a špeciálne zbierky VHA majú nasledujúcu štruktúru:

1. Archívne fondy:

2. Archívne zbierky:

 • rakúsko-uhorskej armády do roku 1918;
 • československého odboja v prvej svetovej vojne;
 • československej armády v rokoch 1918 – 1939;
 • slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945;
 • zahraničného odboja v druhej svetovej vojne;
 • domáceho odboja v druhej svetovej vojne a oslobodenia Česko-Slovenska;
 • česko-slovenskej armády v rokoch 1945 – 1992;
 • odbojových a branných organizácií;
 • vojnových hrobov a vojenských cintorínov, pomníkov a pamätníkov;
 • vojenských matrík;
 • kópií dokumentov zo zahraničných archívov;
 • osobných spisov (kmeňových dokladov) vojenských osôb (vojakov a poddôstojníkov ročníkov narodenia 1911 – 1920).

3. Špeciálne zbierky:

 • fotografií;
 • vojenského názorného materiálu;
 • vojenských filmov;
 • spomienok a životopisov;
 • vojenských predpisov;
 • vojenských periodík;
 • kníh;
 • pozostalostí vojenských osobností;
 • vojensko-odborných prác;
 • zvukových záznamov;
 • vojensko-historických prác;
 • mikrofilmov;
 • vojenských máp a plánov;
 • článkov a výstrižkov z periodickej tlače;
 • vojenských kroník.
 • Archívne fondy a zbierky VHA v číslach 
 
Názov
Obdobia
Počet
Škatúľ
Počet zväzkov Počet
inventárnych jednotiek
Počet pomocných kníh
rakúsko-uhorská armáda 2 327 - - 2 303
československá armáda v rokoch 1918-1939 1 851 - - 1 193
slovenská armáda v rokoch
1939-1945
3 959 - - 554
československá armáda v rokoch 1945-1992 10 268 - - 197
slovenská armáda od roku 1993 335 2 575 - -
Kmeňové listy vojakov a poddôstojníkov - 11 064 - -
Vojenské predpisy - - 8 107 -
Špeciálne zbierky 376 - 35 041 -
Celkový stav k 31.12.2018 19 116 13 639 43 148 4 247

Dovedna sa vo VHA nachádza viac ako 4 000 bežných metrov archívnych dokumentov, čo znamená, že ak by archív rozložil svoje škatule a zväzky do jedného radu, jeho dĺžka by bola viac ako 4 km.
 

 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky