Zahraničná spolupráca

VHÚ sa v oblasti svojej pôsobnosti intenzívne venuje aj rozvoju medzinárodnej spolupráce. V súlade s dlhodobým plánom zahraničných aktivít úspešne rozvíja spoluprácu s partnerskými pracoviskami:
Na multilaterálnej báze rozvíja VHÚ spoluprácu v rámci Pracovnej skupiny vojenskej histórie (Military History Working Group - MHWG), pôsobiacej pod záštitou Konzorcia obranných akadémií a inštitútov bezpečnostných štúdií Partnerstva za mier. Každý rok sa aktívne zúčastňuje na medzinárodných vedeckých konferenciách Pracovnej skupiny vojenskej histórie (Bukurešť – 2001, Praha – 2003, Budapešť – 2004, Viedeň – 2005, Kingston – 2007, Ľubľana – 2008, Bukurešť – 2009, Varšava – 2010, Belehrad – 2011, Viedeň – 2012, Sofia – 2013, Bratislava – 2014, Atény – 2015,  Ľubľana – 2016, Bukurešť – 2017, Belehrad - 2018, Budapešť – 2019, Košice - 2021, Gdyňa - 2022).
 
VHÚ organizoval v roku 2006 v Bratislave v spolupráci so Service Historique de la Defense (Francúzska republika) 6.medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá bola počtom zastúpených krajín /18/, účastníkov /67/, ako aj množstvom príspevkov /30/ najväčšou konferenciou v šestnásťročnej histórii CSWG.

VHÚ pripravil v roku 2014 v Bratislave v spolupráci s Centrom pre vojenskú históriu Kráľovskej dánskej akadémie obrany v Kodani 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium vojnových konfliktov s názvom "Zmena doktrín – využitie minulosti v boji o súčasnosť". Konferencie sa zúčastnilo štyridsať historikov a vojenských odborníkov na danú problematiku zo štrnástich krajín sveta, ktorí predniesli 21 vedeckých referátov zaradených do 8 tematických blokov.

Na úspešné medzinárodné konferencie Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium vojnových konfliktov, ktoré Vojenský historický ústav so svojimi zahraničnými partnermi pripravil vÚ  rokoch 2006 a 2014, nadviazal v roku 2021, keď sa v metropole východného Slovenska uskutočnil 20. ročník konferencie Pracovnej skupiny pre štúdium vojnových konfliktov Konzorcia Partnerstvo za mier. Vrcholné vedecké podujatie tejto medzinárodnej organizácie zorganizoval v spolupráci s Centrom pre výskum vojenských dejín a sociálnych vied Bundeswehru v Postupime a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na konferencii sa zúčastnili historici a vojenskí odborníci zo 17 krajín sveta, ktorí predniesli 22 vedeckých referátov zaradených do 7 tematických blokov.

VHÚ - VHM bolo v roku 2021 prijaté medzi členov Medzinárodnej rady múzeí (ICOM) - medzinárodnej organizácie, ktorá zastupuje múzeá a múzejných zamestnancov. Od roku 1946 pomáha svojim členom napĺňať ich poslanie, ktorým je ochrana a šírenie kultúrneho dedičstva. ICOM združuje viac ako 32 000 členov a tvoria ho národné výbory, ktoré zastupujú 136 krajín a medzinárodné výbory, združujúce múzejníkov z celého sveta na základe špecializácie. VHÚ - VHM pôsobí v rámci Slovenského komitétu ICOM a má svojich zástupcov aj v medzinárodných komitétoch - v Medzinárodnom komitéte pre muzeológiu (ICOFOM) a Medzinárodnom komitéte pre múzeá a zbierky zbraní a vojenskej histórie (ICOMAM). (https://icom.museum/en/)

Pri VHÚ pôsobí Slovenská komisia vojenskej histórie (SKVH). SKVH bola prijatá v roku 1994 do Medzinárodnej organizácie vojenskej histórie - Commision Internationale d´ Histoire Militaire (CIHM). Od kongresu vo Varšave v roku 1994 sa aktívne zúčastňuje na kongresoch  usporiadaných v Európe (http://www.icmh-cihm.org/en/).

Vademecum CIHM/ICMH - národnej komisie 
Logo_PDF
Zástupcovia Vojensko-historického úradu v Postupime na bilaterálnej návšteve VHÚ Bratislava, jún 2004
Delegácia Múzea poľského vojska vo Varšave vo  VHM v Piešťanoch, september 2004
Krst spoločnej publikácie pracovníkov VHÚ Praha a VHÚ Bratislava Vojenské osobnosti československého odboja 1939-1945, Praha máj 2005
Z rokovaní vo VHÚ so zástupcami Centra pre vojenskú históriu vo Washingtone a Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany, september 2005
Delegácia VHÚ Bratislava počas bilaterálnej návštevy vo Vojenskom ústrednom archíve  v Prahe, september 2005
Delegácia VHÚ Bratislava na bilaterálnej návšteve Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti v roku 2005
Z rokovania 6. medzinárodnej konferencie Pracovnej skupiny pre vojenskú históriu v Bratislave, apríl 2006
Delegácia VHÚ Bratislava vo Vojenskom úrade historických výskumov vo Varšave, október 2006
Delegácia Ústavu vojenskej histórie Ministerstva obrany Ruskej federácie v Moskve vo VHÚ Bratislava, október 2007
Zástupca Inštitútu politických obranných štúdií a vojenských dejín rumunského ministerstva obrany v Bukurešti na bilaterálnom rokovaní vo VHÚ Bratislava, marec 2008
Zástupcovia VHÚ Bratislava s pridelencom obrany SR vo Francúzsku v priestoroch Musée de l'Armée (Invalidovňa)  v Paríži, apríl 2008
Vystúpenie zástupcu VHÚ Bratislava na 8. medzinárodnej konferencii Pracovnej skupiny pre vojenskú históriu v Ľubľane, apríl 2008
Delegácia VHÚ v rozhovore s náčelníkom generálneho štábu Ozbrojených síl Maďarskej republiky a riaditeľom Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti počas osláv  90. výročia jeho založenia, november 2008
Zástupcovia  Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v SR na pôde VHÚ Bratislava, november 2008
Vystúpenie pracovníka VHÚ Bratislave na medzinárodnej konferencii organizovanej Národnou akadémiou obrany vo Viedni, november 2008
Návšteva vojenského pridelenca Spolkovej republiky Nemecko na pôde Vojenského historického ústavu, marec 2017.
17. ročník stretnutia Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov v Bukurešti, máj 2017
Stretnutie koordinátorov osláv 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku nezávislých štátov v roku 1918 vo Varšave, marec 2018
18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov v  Belehrade, apríl 2018
18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov v  Belehrade, apríl 2018
Medzinárodná vedecká konferencia Léta do pole okovaná 1914 – 1918 v Prahe, september 2018
19. konferencia vojenských historikov Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov v Budapešti, máj 2019
19. konferencia vojenských historikov Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov v Budapešti, máj 2019
19. konferencia vojenských historikov Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov v Budapešti, máj 2019
Vojenskí historici na XLVI. svetovom kongrese v Aténach, august 2021
Vojenskí historici na XLVI. svetovom kongrese v Aténach, august 2021
Košice privítali 20. ročník medzinárodnej konferencie Pracovnej skupiny CSWG, september 2021
Košice privítali 20. ročník medzinárodnej konferencie Pracovnej skupiny CSWG, september 2021
Košice privítali 20. ročník medzinárodnej konferencie Pracovnej skupiny CSWG, september 2021
21. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie CSWG v poľskej Gdyni, máj 2022