Základné informácie o VHÚ

Znak VHÚ
  

 
Vojenský historický ústav (VHÚ) je vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie. Bol zriadený rozkazom ministra obrany SR (RMO) č. 27 z 26. apríla 1994 s účinnosťou od 1. mája 1994.
 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VHÚ

Organizačná štruktúra VHÚ november 2022
 

Vysvetlivky k skratkám použitým v organizačnej štruktúre:

VHÚ: Vojenský historický ústav Bratislava
Riaditeľstvo Vojenského historického ústavu
Oddelenie FaPZ: Oddelenie finančného a personálneho zabezpečenia
Odbor LZ: Odbor logistického zabezpečenia 
Oddelenie LaIV: Oddelenie logistiky a investičnej výstavby
Oddelenie FOO BA: Oddelenie fyzickej a objektovej ochrany BA
Odbor VHV: Odbor vojensko-historických výskumov
VHA: Vojenský historický archív
VHM: Vojenské historické múzeum        
Oddelenie FOO VHM PN:  Oddelenie fyzickej a objektovej ochrany Vojenského historického múzea Piešťany

Dislokácia pracovísk VHÚ:

Bratislava
– Riaditeľstvo VHÚ
– Odbor​​ logistického zabezpečenia
– Odbor vojensko-historických výskumov
– Vojenský historický archív 
– Oddelenie finančného a personálneho zabezpečenia
– Oddelenie logistiky a investičnej výstavby 
– Oddelenie fyzickej a objektovej ochrany 

Piešťany
– Vojenské historické múzeum (riaditeľstvo, múzejné oddelenie)
– Oddelenie FOO VHM

Svidník
– múzejné oddelenie Vojenského historického múzea

Banner VHÚ - 21.3.2016

Organizačný poriadok VHÚ Logo_PDF
Pracovný poriadok VHÚ  Logo_PDF
Dodatok č.1 k pracovnému poriadku VHÚ Logo_PDF
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj Logo_PDF
Kolektívna zmluva na rok 2023 Logo_PDF
 

POSLANIE VHÚ

A/ zabezpečovať rozvoj
 • slovenskej vojenskej historickej vedy v súlade so štátnou vednou politikou a koncepciou rozvoja vojenskej vedy;
 • vojenského archívnictva v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • vojenského múzejníctva v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Deklaráciou Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva (zbierka zákonov SR č. 91/2001 Z. z., čiastka 39);
 • - špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných služieb v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov;
 • vojenskohistorických služieb;
 • všestrannej  starostlivosti  o  národné  kultúrne  pamiatky  a  kultúrne  pamiatky  v  správe  VHÚ  v súlade  so  zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákonom č.  130/2005 Z. z. o vojnových hroboch.

B/ vykonávať súčinnostné úlohy so zložkami MO SR pri zabezpečovaní

 

 • realizácie uznesení vlády SR z oblasti ochrany a revitalizácie národného kultúrneho dedičstva v rezorte ministerstva obrany;
 • priebežnej realizácie Protokolu medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom obrany ČR o rozdelení archívnych fondov a spisových celkov Československej armády a ich spoločnom využívaní z 26. 10. 1995;
 • zastupovania Ministerstva obrany SR v komisii Ministerstva vnútra SR na prípravu dvojstranných medzištátnych dohôd o vojnových hroboch;
 • odborného dohľadu nad vyraďovaním registratúrnych záznamov v rezorte ministerstva obrany;
 • návrhov rozkazov prezidenta SR k historickým výročiam a zabezpečovanie činnosti Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR;
 • návrhov vystúpení ministra obrany na podujatiach súvisiacich s vojenskohistorickou problematikou (historické výročia, stretnutia s účastníkmi odboja a veteránmi);
 • návrhov odpovedí na žiadosti a návrhy adresované ministrovi obrany SR vzťahujúce sa na oblasť vojenských dejín a tradícií, resp. ich priame vybavovanie;
 • odborných stanovísk k návrhom na povyšovanie účastníkov národného boja za oslobodenie;
 • vojenského vzdelávania a výchovy (publikačná činnosť, prednášky);
 • zriaďovania siení cti a slávy (odborná, metodická a materiálna pomoc);
 • udeľovania čestných a historických názvov vojenským útvarom (odborné stanoviská);
 • tvorby vojenskej symboliky (odborné stanoviská, návrhy).


Pri VHÚ pôsobí Slovenská komisia vojenskej histórie (SKVH). SKVH bola prijatá v roku 1994 do Mezinárodnej organizácie vojenskej histórie - Commision Internationale d´ Histoire Militaire (CIHM). Od kongresu vo Varšave v roku 1994 sa aktívne zúčastňuje na kongresoch  usporiadaných v Európe (http://www.icmh-cihm.org/en/).
Viac »

Budova Vojenského historického ústavu na ul. Krajná 27, Bratislava
Publikácie pracovníkov VHÚ 2020
Grundbuchy - Knihy záznamov o invalidoch z rokov 1819 až 1821
Pohľad na expozíciu Vojenského historického múzea v Piešťanoch
 Multimédia v expozícii VHM Piešťany
Budova Centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku
Pamätník sovietskej armády vo Svidníku
Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle
Bádateľňa VHA
Centrálna expozícia Vojenského historického múzea vo Svidníku
Symbolika TARAN - tank T-34/85 vklínený do nemeckého tanku PzKpfw. IV Ausf. J na rázcestí do Údolia smrti
Vyhliadková veža na Dukle - výstava s názvom „Duklianske bojisko v premenách času 1944 – 2018“
Expozícia vo VHM Piešťany "Slováci v rovnošatách 1848 - 2020", sprístupnená máj 2021
Vyhliadková veža na Dukle, 1. etapa modernizácie, sprístupnenie október 2021
Pamätník Tokajíckej tragédie v správe Vojenského historického ústavu, 2021
Pamätník čs. armádneho zboru s vojnovým cintorínom na Dukle, jeho nasvietenie od júna 2021
14. ročník Dňa ozbrojených zložiek a záchranných systemov s deťmi vo VHM v Pieštanoch 10. 9. 2022
Z odhalenia Pamätnej tabule letcom, ktorí v júni 1939 odleteli z Piešťan do formujúceho sa čs. zahraničneho odboja, VHM 10. 9. 2022
Z publikačnej činnosti vedeckých a výskumných pracovníkov VHÚ v roku 2022
Prezentačná a premietacia miestnosť vo VHM Svidník prešla v roku 2022 komplexnou modernizáciou