Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Základné informácie o VHÚ

Aktualizované:

Znak VHÚ
  

 
Vojenský historický ústav (VHÚ) je vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie Ministerstva obrany SR pre oblasť vojenskej histórie. Bol zriadený rozkazom ministra obrany SR (RMO) č. 27 z 26. apríla 1994 s účinnosťou od 1. mája 1994.
 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VHÚ

Organizačná štruktúra VHÚ november 2022
 

Vysvetlivky k skratkám použitým v organizačnej štruktúre:

VHÚ: Vojenský historický ústav Bratislava
Riaditeľstvo Vojenského historického ústavu
Oddelenie FaPZ: Oddelenie finančného a personálneho zabezpečenia
Odbor LZ: Odbor logistického zabezpečenia 
Oddelenie LaIV: Oddelenie logistiky a investičnej výstavby
Oddelenie FOO BA: Oddelenie fyzickej a objektovej ochrany BA
Odbor VHV: Odbor vojensko-historických výskumov
VHA: Vojenský historický archív
VHM: Vojenské historické múzeum        
Oddelenie FOO VHM PN:  Oddelenie fyzickej a objektovej ochrany Vojenského historického múzea Piešťany

Dislokácia pracovísk VHÚ:

Bratislava
– Riaditeľstvo VHÚ
– Odbor​​ logistického zabezpečenia
– Odbor vojensko-historických výskumov
– Vojenský historický archív 
– Oddelenie finančného a personálneho zabezpečenia
– Oddelenie logistiky a investičnej výstavby 
– Oddelenie fyzickej a objektovej ochrany 

Piešťany
– Vojenské historické múzeum (riaditeľstvo, múzejné oddelenie)
– Oddelenie FOO VHM

Svidník
– múzejné oddelenie Vojenského historického múzea

Banner VHÚ - 21.3.2016

Organizačný poriadok VHÚ Logo_PDF
Organizačný poriadok VHÚ Dodatok č.1 Logo_PDF
Organizačný poriadok VHÚ Dodatok č.2 Logo_PDF
Pracovný poriadok VHÚ  Logo_PDF
Dodatok č.1 k pracovnému poriadku VHÚ Logo_PDF
Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj Logo_PDF
Kolektívna zmluva na rok 2024 Logo_PDF

POSLANIE VHÚ

A/ zabezpečovať rozvoj
 • slovenskej vojenskej historickej vedy v súlade so štátnou vednou politikou a koncepciou rozvoja vojenskej vedy;
 • vojenského archívnictva v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • vojenského múzejníctva v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Deklaráciou Národnej rady SR o ochrane kultúrneho dedičstva (zbierka zákonov SR č. 91/2001 Z. z., čiastka 39);
 • - špecializovanej vedeckej knižnice a knižničných služieb v súlade so zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov;
 • vojenskohistorických služieb;
 • všestrannej  starostlivosti  o  národné  kultúrne  pamiatky  a  kultúrne  pamiatky  v  správe  VHÚ  v súlade  so  zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákonom č.  130/2005 Z. z. o vojnových hroboch.

B/ vykonávať súčinnostné úlohy so zložkami MO SR pri zabezpečovaní

 

 • realizácie uznesení vlády SR z oblasti ochrany a revitalizácie národného kultúrneho dedičstva v rezorte ministerstva obrany;
 • priebežnej realizácie Protokolu medzi Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom obrany ČR o rozdelení archívnych fondov a spisových celkov Československej armády a ich spoločnom využívaní z 26. 10. 1995;
 • zastupovania Ministerstva obrany SR v komisii Ministerstva vnútra SR na prípravu dvojstranných medzištátnych dohôd o vojnových hroboch;
 • odborného dohľadu nad vyraďovaním registratúrnych záznamov v rezorte ministerstva obrany;
 • návrhov rozkazov prezidenta SR k historickým výročiam a zabezpečovanie činnosti Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR;
 • návrhov vystúpení ministra obrany na podujatiach súvisiacich s vojenskohistorickou problematikou (historické výročia, stretnutia s účastníkmi odboja a veteránmi);
 • návrhov odpovedí na žiadosti a návrhy adresované ministrovi obrany SR vzťahujúce sa na oblasť vojenských dejín a tradícií, resp. ich priame vybavovanie;
 • odborných stanovísk k návrhom na povyšovanie účastníkov národného boja za oslobodenie;
 • vojenského vzdelávania a výchovy (publikačná činnosť, prednášky);
 • zriaďovania siení cti a slávy (odborná, metodická a materiálna pomoc);
 • udeľovania čestných a historických názvov vojenským útvarom (odborné stanoviská);
 • tvorby vojenskej symboliky (odborné stanoviská, návrhy).


Pri VHÚ pôsobí Slovenská komisia vojenskej histórie (SKVH). SKVH bola prijatá v roku 1994 do Mezinárodnej organizácie vojenskej histórie - Commision Internationale d´ Histoire Militaire (CIHM). Od kongresu vo Varšave v roku 1994 sa aktívne zúčastňuje na kongresoch  usporiadaných v Európe (http://www.icmh-cihm.org/en/).
Viac »

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky