Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Expozícia VOJNOVÍ VETERÁNI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Aktualizované:
Názov expozície:  VOJNOVÍ VETERÁNI SLOVENSKEJ REPUBLIKY (1. panel)
Názov expozície: VOJNOVÍ VETERÁNI SLOVENSKEJ REPUBLIKY (1. panel)
Expozícia VOJNOVÍ VETERÁNI SLOVENSKEJ REPUBLIKY je nainštalovaná v Posádkovom klube Trenčín a dňa 6. apríla 2016 bola slávnostne otvorená za účasti štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Ivana Máčovského, náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Milana Maxima, predstaviteľov rezortu obrany a ozbrojených síl, ako aj zástupcov organizácií združujúcich vojnových veteránov.
Samotná expozícia pozostáva z deviatich panelov tvoriacich jeden celok, aj keď sa člení do troch častí.
Prvá časť: vojnoví veteráni, účastníci  národného boja za oslobodenie z obdobia rokov druhej svetovej vojny 1939 – 1945, ako aj  dobrovoľníci v Španielsku v rokoch 1936 – 1939 (2 panely);
Druhá časť: novodobí vojnoví veteráni, príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky, resp. ako príslušníci armád štátov, ktorých je Slovenská republika nástupcom, boli vyslaní na plnenie úloh mimo územie Slovenskej republiky, a to v rámci mierových pozorovateľských misií, vojenských operácií alebo v rámci plnenia záväzku zo zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu.
Záverečná tretia časť – na ôsmom a deviatom paneli pod názvom NEZABÚDAJME NA HRDISTVO NAŠICH VOJNOVÝCH VETERÁNOV – vhodne dopĺňa prezentáciu prvej a druhej časti.

Názov expozície
VOJNOVÍ VETERÁNI SLOVENSKEJ REPUBLIKY (1. panel)

1. časť, tematický názov
BOJOVALI ZA NAŠU SLOBODU A ZA OSLOBODENIE (2. a 3. panel)
 
 2. panel:
(dominantné miesto)
  • GENERÁL MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK VOJAK, POLITIK A VEDEC, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o to, že sa slovenský národ stal štátotvorným národom samostatného česko-slovenského štátu. Je Vojnovým veteránom Slovenskej republiky podľa zákona č. 463/2003 Z. z o vojnových veteránoch.
Kritériá vojnový veterán spĺňajú tí, ktorí bojovali ZA SLOBODU A OSLOBODENIE (zo zákona č. 263/2003 o vojnových veteránov)
  • SLOVÁCI V ČESKOSLOVENSKÝCH ZAHRANIČNÝCH JEDNOTKÁCH
Dominantným prvkom na paneli sú:
– mapa Európy, s časťou mapy Afriky a stredného Východu (Československo, západná Európa, východná Európa, severná Afrika a stredný Východ) s faktografickými údajmi a symbolmi  vzniku (formovania) československých zahraničných jednotiek v rokoch 1939 – 1945 a takisto s označením – symbolmi o nasadení, resp.  bojovej činnosti v rokoch druhej svetovej vojny.
– dobové fotografie s textami prezentujú Slovákov – príslušníkov československých zahraničných a domácich jednotiek v boji proti nacizmu a fašizmu za oslobodenie v rokoch 1939 – 1945 (v Poľsku, ZSSR, vo Francúzsku, Veľkej Británii, v severnej Afrike a na Strednom východe, v 1. československej armáde na Slovensku v čase SNP a pri oslobodzovaní Slovenska), ako aj československých dobrovoľníkov v Španielsku v rokoch 1936 – 1939.

V hornej časti naľavo  je umiestnený text – kritériá pre priznanie štatútu vojnového veterána z rokov 1936 – 1939 a 1939 – 1945 stanovené zákonom č. 463/2003 o vojnových veteránoch. Vedľa textu (napravo) a pod ním sú umiestnené  fotografie významných osobností vojenských dejín Slovenska – veteránov  z uvedeného obdobia s prislúchajúcim textom.
 
3. panel:
OSLOBODZOVANIE VLASTI
 
Dominantným prvkom na paneli je:
 
– mapa Slovenska, s časťou územia Moravy a Sliezska a susedných krajín, na ktorých je zdokumentované oslobodzovanie Slovenska a doplnené výstižnými textami, mimo mapy sú umiestnené dobové fotografie z oslobodzovania s príslušnými  textami.
Plocha panela je rozčlenená na dve časti, a to na ľavú a pravú stranu, kde sú fotograficky zobrazené vojenské jednotky a partizánske skupiny, ktoré sa zúčastnili bojov v SNP a oslobodzovania Slovenska.

Na ľavej strane pod mapou spolu s textom sú umiestnené fotografie najvýznamnejších osobnosti domáceho vojenského odboja  a 1. československej armády na Slovensku, generáli Ján Golian a Rudolf Viest.
Časť panela pokračuje fotografickou dokumentáciou a bojovou činnosťou 1. československej armády na Slovensku v rokoch 1944 – 1945.

V pravej  hornej časti sú fotografie z bojov pri oslobodzovaní Slovenska 1. československého armádneho zboru v ZSSR.
Ďalej panel pokračuje fotografiami z činnosti veliteľov partizánskych skupín (jednotiek), resp. vojakov a partizánov, ktorí sa vyznamenali v bojoch v čase Slovenského národného povstania a oslobodzovania Slovenska.  
 
2. časť, tematický názov
V SLUŽBÁCH VLASTI, DEMOKRACIE A MIERU (4. panel)

KRÍZOVÝ STAV NA BALKÁNE A BOJ PROTI MEDZINÁRODNÉMU TERORIZMU (5., 6., 7. panel)
  
5. panel:
KRÍZOVÝ STAV NA BALKÁNE
– Mimoriadna pozornosť sa venuje prvej misii Armády SR – OSN UNPROFOR,
– následne UNTAES, KFOR , SFOR, ALTHEA a pod.    

6. panel:
VOJENSKÉ OPERÁCIE V BOJI PROTI MEDZINÁRODNÉMU TERORIZMU
– Iracká sloboda, Trvalá sloboda v Afganistane,
– ISAF Afganistan

Súčasne obsahuje aj účasť Slovákov v misiách v Československej armáde:
– Dozorná komisia neutrálnych štátov pre Kóreu (1953-1993),
– Pozorovateľská misia OSN v Somálsku (1992-1993),
– Misia OSN UNPROFOR (1992-1993),Vojna v Perzskom zálive – Púštny štít a Púštna búrka (1990-1991).
 
7. panel:
ROZŠIROVANIE PÁSMA STABILITY A MIERU VO SVETE
– prezentovanie jednotlivých misií, ktorých sa slovenskí vojaci – veteráni zúčastnili,  s vhodným doplnením fotografií s podtextami.
Uvedené panely 5., 6. a 7.  sú doplnené príslušnými textami a fotografiami, čím je názorne zilustrovaná činnosť vojnových veteránov príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky pri plnení úloh medzinárodného krízového manažmentu.
 
3. záverečná časť (dopĺňa 1. a 2. časť), tematický názov
NEZABÚDAJME NA HRDISTVO NAŠICH VOJNOVÝCH VETERÁNOV (8. a 9. panel)
  
8. panel:
– obsahuje tri základné texty;
 
9. panel:
– názornou formou približuje bojovú činnosť a hrdinstvo vojnových veteránov Slovákov v československých zahraničných jednotkách, ako aj domáci odboj vojakov a partizánov;
– citlivo sa rieši časť tých vojnových veteránov, ktorí padli v bojoch v období oslobodzovania našej vlasti, ako aj  tých príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zahynuli alebo zomreli  pri plnení úloh vo vojenských operáciách a misiách v zahraničí.   
 
Expozíciu Vojnoví veteráni Slovenskej republiky zriadili
Pozemné sily Ozbrojených síl SR v spolupráci s Vojenskými historickým ústavom Bratislava

 
Autor scenára expozície: Dr. Imrich Purdek, PhD.
Panelové a grafické riešenie: Jozef Dunaj, QEX, a. s. Trenčín
Dokumenty a autori fotografií: Ústredný vojenský archív-Vojenský historický archív Praha, Vojenský historický archív Bratislava, Jozef Lomnický, Pavol Vitko, Jozef Žiak 
         VELITELSTVO POZEMNÝCH SÍL       VHÚ Upravený BA_orezaný

Fotogaléria

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky