Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Základné informácie o VHM

Aktualizované:
Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany: je súčasťou VHÚ Bratislava, ktorý bol zriadený rozkazom MO SR č. 27 zo dňa 26. 4. 1994. VHM bolo zaregistrované na Ministerstve kultúry SR v roku 1998 registračnou listinou MK 2156/98-400. Pôvodne sídlilo v Trenčíne, v roku 2004 bolo presťahované do Piešťan.
 
Poslaním múzea je: pestovanie národného historického vedomia a hrdosti k vlastnej štátnosti, úcte k vojenským tradíciám slovenského národa a prezentácii rezortu Ministerstva obrany a Ozbrojených síl SR širokej verejnosti.
Odborné zameranie a špecializácia múzea: v zmysle registračnej listiny a ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je ako celoštátne špecializované múzeum vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti svojej špecializácie. Zároveň je ústredným informačným, metodickým, koordinačným, vzdelávacím centrom pre múzejnú činnosť v oblasti svojej špecializácie.
 
VHM v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov plní nasledujúce úlohy:
  • vykonáva vrcholnú zbierkotvornú činnosť v oblasti svojej špecializácie;
  • vykonáva komplexnú múzejnú dokumentáciu a zabezpečuje všestrannú ochranu výstavných a depozitárnych priestorov, ako aj objektov, v ktorých sú uložené zbierkové predmety a predmety múzejnej hodnoty;
  • vykonáva odbornú ochranu zbierkových predmetov ich základným ošetrovaním, konzervovaním a reštaurovaním;
  • zabezpečuje preventívnu ochranu a odborné uloženie zbierkových predmetov;
  • zabezpečuje ochranu zbierkových predmetov pri ich premiestňovaní, sprístupňovaní a využívaní;
  • vykonáva kategorizáciu zbierkových predmetov a ich revíziu;
  • poskytuje údaje do centrálnej evidencie zbierkových predmetov;
  • využíva a sprístupňuje zbierkové predmety formou stálych expozícií, dlhodobých a krátkodobých výstav, publikačnej a edičnej činnosti, vzdelávacích aktivít a vedeckovýskumnej činnosti.

VHM registruje k 31. decembru 2023 v zbierkovom fonde 20 698 zbierkových predmetov zaradených v  22 múzejných zbierkach.


VHÚ - VHM bolo v roku 2021 prijaté medzi členov Medzinárodnej rady múzeí (ICOM) - medzinárodnej organizácie, ktorá zastupuje múzeá a múzejných zamestnancov. Od roku 1946 pomáha svojim členom napĺňať ich poslanie, ktorým je ochrana a šírenie kultúrneho dedičstva. ICOM združuje viac ako 32 000 členov a tvoria ho národné výbory, ktoré zastupujú 136 krajín a medzinárodné výbory, združujúce múzejníkov z celého sveta na základe špecializácie. VHÚ - VHM pôsobí v rámci Slovenského komitétu ICOM a má svojich zástupcov aj v medzinárodných komitétoch - v Medzinárodnom komitéte pre muzeológiu (ICOFOM) a Medzinárodnom komitéte pre múzeá a zbierky zbraní a vojenskej histórie (ICOMAM). (https://icom.museum/en/)

VHÚ – VHM je aj riadnym členom Zväzu múzeí na Slovensku - profesijného záujmového združenia múzeí na Slovensku, v rámci ktorého od roku 2023 má svojho zástupcu aj v Predstavenstve ZMS. Rovnako má VHÚ – VHM svojho zástupcu aj v jeho odbornej komisii - Odbornej komisii pre odborné múzejné činnosti ZMS (OKOMČ). (http://zms.sk/)

 

VHM Piešťany odborne riadi a koordinuje činnosť svojich dvoch múzejných oddelení:

Múzejného oddelenia Piešťany so stálymi expozíciami „Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“ a „Slováci v rovnošatách 1848 - 2020".
Múzejného oddelenia Svidník s centrálnou expozíciou „Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945" a expozíciou „Duklianske bojisko v premenách času" (Vyhliadková veža na Dukle).

 
IMG_20200115_100332
Letecký pohľad na VHM Piešťany
2020-collage

vhm.zakl.info1
Svidnik CE
Budova Centrálnej expozície Vojenského historického múzea MO Svidník (apríl 2019)
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky