Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Hlavné úlohy na roky 2024 – 2028

Aktualizované:

Hlavné úlohy v oblasti vojenskej histórie, vojenského archívnictva a múzejníctva v rokoch 2024 – 2028

1. Vedeckú, vedecko-výskumnú a výskumnú činnosť sústrediť na realizáciu vedeckých projektov a hlavných vedeckých úloh z oblasti vojenskej histórie. pokračovať v spracovaní edovaných prameňov a dokumentov k iii., iv. a v. zvÄzku vojenských dejín slovenska.

2. Pokračovať v obsahovom napĺňaní medzinárodného projektu „svet si pamÄtá“. výskumnú činnosť v oblasti archívnictva sústrediť na spracovanie archívnych fondov a špeciálnych zbierok.

3. Vedecko-výskumnú činnosť vo vojenskom múzejníctve sústrediť na nadobúdanie predmetov kultúrnej hodnoty a zbierkových predmetov zodpovedajúcich charakteru a zameraniu múzea. Spracovanie 1. A 2. Stupňovej evidencie. Výskum v múzejnej činnosti zamerať na identifikovanie zbierkových predmetov a určiť ich vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu. Výsledky vedecko-výskumnej činnosti využívať na poznávanie rôznych oblastí vývoja spoločnosti, s osobitným dôrazom na vojenstvo.

4. Pokračovať vo vedeckej spolupráci s pracoviskami vojensko-historického, archívneho a múzejného zamerania doma aj v zahraničí. Spoluprácu riešiť na báze spoločných vedeckých projektov a úloh.

5. Spoluprácu na medzinárodnej úrovni naďalej rozvíjať v rámci členstva v inštitúciách: medzinárodný komitet pre vojenskú históriu (cihm), pracovná skupina pre štúdium konfliktov (cswg) a medzinárodná rada múzeí (icom).

6. Výsledky výskumnej a odbornej činnosti v oblasti vojenskej histórie, vojenského múzejníctva a archívnictva prezentovať v monografiách, vedeckych a odborných štúdiách, článkoch v domácich a zahraničných časopisoch, vystúpeniach na vedeckých podujatiach, ako aj prostredníctvom výstupov bibliografickej, archívnej, múzejnej a výstavnej činnosti.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky