Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Základné informácie o OVHV

Aktualizované:

PÔSOBNOSŤ A ÚLOHY

Odbor vojenskohistorických výskumov (OVHV) je špecializovaná zložka VHÚ pre vedecký výskum a spracovávanie dejín vojenstva a vojenských dejín Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Zodpovedá za rozvoj slovenskej vojenskej historickej vedy a prezentáciu jej výsledkov na Slovensku i v zahraničí, za rozvíjanie spolupráce s príbuznými vedeckými pracoviskami Slovenskej akadémie vied, vysokými školami na Slovensku a medzinárodnej vedeckej spolupráce v oblasti vojenskej historickej vedy.

HLAVNÉ ÚLOHY ODBORU:

 • zabezpečovať špecializovaný základný a aplikovaný vojenskohistorický výskum,
 • riešiť metodické a metodologické otázky slovenskej vojenskej historickej vedy,
 • spracovávať výsledky výskumu vo forme syntetických prác, monografií, štúdií, vedeckých statí, referátov, podkladov a expertíz,
 • popularizovať vojenské dejiny Slovenska odbornými článkami, prednáškovou činnosťou, besedami a rôznymi formami prezentácie v tlačových a elektronických médiách, ústredných orgánov, vojenských veliteľstiev, vojenských útvarov, inštitúcií a zariadení, ktoré v minulosti mali alebo v súčasnosti majú sídlo na území Slovenska.

ÚLOHY VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI:

 • základný vedecký výskum rozvíjať v súlade s dlhodobým programom výskumu, konkretizovaným v projektoch výskumu ako systematickú činnosť s cieľom rozšíriť poznatky o dejinách vojen a ozbrojených konfliktov, vývoji armády, vojenského umenia, vojensko-teoretického myslenia, zbraní a vojenskej techniky;
 • zvýšiť podiel základného výskumu vojenských dejín Slovenska v období po skončení druhej svetovej vojny;
 • vstupovať do celoštátnych vedeckých projektov garantovaných Slovenskou akadémiou vied, resp. jej Historickým ústavom a sektorom univerzít a vysokých škôl;
 • intenzívnejšie rozvíjať medzinárodnú spoluprácu na báze riešenia spoločných vedeckých projektov s partnerskými organizáciami a inštitúciami doma i v zahraničí;
 • usilovať o účinnejšie prepojenie základného a aplikovaného výskumu s vyústením do efektívneho využívania ich výsledkov v spoločenskej praxi pri formovaní historického vedomia občanov, ich pozitívneho vzťahu k ozbrojeným silám a pri skvalitňovaní procesu vzdelávania a výchovy príslušníkov Ozbrojených síl SR;
 • zvyšovať kvalifikáciu vedeckých pracovníkov v súlade s plánom zvyšovania kvalifikácie formou doktorandského štúdia a získavania vedeckých kvalifikačných stupňov.

HLAVNÉ ČINNOSTI OVHV:

 • základný a aplikovaný výskum v oblasti vojenských dejín Slovenska;
 • realizácia výsledkov vedeckej a odbornej práce v odborných domácich i zahraničných časopisoch a publikáciách, prostredníctvom vlastnej edičnej činnosti, referátov na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí, bibliografickej, vedecko-informačnej, archívnej služby a výstavnej činnosti;
 •  spracovávanie odborných expertíz a podkladov pre nadriadené zložky rezortu ministerstva obrany, ústredné orgány štátnej správy;
 • rozvíjanie spolupráce s pracoviskami a stavovskými organizáciami príbuzných vedných odborov, s vysokými školami ma území SR;
 • spolupráca so zahraničnými inštitúciami a medzinárodnými organizáciami podobného odborného zamerania, rozvíjanie medzinárodnej spolupráce vo vede a výskume, najmä v rámci C. I. H. M. (Medzinárodný výbor pre vojenskú históriu) a Pracovnej skupiny vojenskej histórie v rámci Partnerstva za mier;
 • vydávanie odborného časopisu Vojenská história;
 • zabezpečuje a riadi činnosť vedeckej knižnice VHÚ.

PRODUKTY OVHV

 • Publikácie (syntézy, monografie, zborníky);
 • časopis Vojenská história;
 • vedecké konferencie, sympóziá, semináre;
 • vedecké štúdie, referáty, prednášky, odborné expertízy;
 • posudky, podkladové materiály, vedecko-informačné a vojenskohistorické služby, konzultačná činnosť.
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky