Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Knižnica VHÚ

Aktualizované:
 • buduje a uchováva knižný a časopisecký fond z oblasti vojenstva a vojenskej histórie s dôrazom na vojenskú históriu Slovenska;
 • sprístupňuje odbornú literatúru prioritne pracovníkom ústavu, rezortným pracovníkom MO SR a pracovníkom spoločenskovedných inštitúcií a zariadení;
 • dokumentačne spracováva periodické a iné informačné zdroje;
 • buduje elektronický katalóg, špecializované kartotéky a klasický menný katalóg;
 • mapuje historiografiu vojenských dejín Slovenska;
 • spracováva tematické a personálne bibliografie a rešerše;
 • zúčastňuje sa na prezentácii vojenskej historickej vedy;
 • zabezpečuje špecifické činnosti v systéme plnenia úloh VHÚ.

Špeciálny knižničný fond obsahuje 23 720 knižničných jednotiek – kníh, časopisov, zborníkov, DVD (k 31. 12. 2023). Ročný prírastok predstavuje cca 250 jednotiek, ktoré sú získavané kúpou, výmenou a darom. Knižnica disponuje 51 aktuálnymi titulmi periodík, z toho 14 zahraničnými. Nákup kníh a časopisov je ročne realizovaný za cca 3 000 €.  

Informačný spravodaj

Kvartálny informačný prehľad z oblasti vojenstva a vojenskej histórie od najstarších čias po súčasné obdobie obsahuje súpis najnovších prírastkov knižnice Vojenského historického ústavu. Okrem bibliografických záznamov monografií, syntéz, pramenných edícií, mono- i polytematických zborníkov prináša tiež záznamy vedeckých štúdií, statí, odborných článkov, recenzií, správ a pod. Záznamy sú triedené abecedne v príslušných chronologicko-tematických skupinách, v rámci ktorých sú najskôr uvedené štúdie a články z periodík a zborníkov a za nimi nasledujú knižné tituly.

Na intranete Ministerstva obrany SR sú tiež dostupné:  ​
 • elektronický katalóg knižnice od roku 1999, ktorý obsahuje záznamy kníh, encyklopédií, slovníkov, príručiek a iných materiálov vydaných od roku 1999, ktoré sa týkajú vojenstva, vojenských dejín Slovenska a bezpečnostnej politiky;
 • databáza štúdií, statí, článkov, recenzií publikovaných v domácich i zahraničných časopisoch, v zborníkoch periodických, tematických, konferenčných, jubilejných a pod. od roku 1998;
 • on-line katalóg časopisov, novín a periodických zborníkov, ktoré knižnica zhromažďovala od roku 1967.
   

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky