Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Poskytovanie informácií

Aktualizované:
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

Informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám poskytne určený pracovník Vojenského historického ústavu Bratislava. Žiadosť možno podať:
 
  • poštou na kontaktnú adresu:
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV
Krajná 27
82104 BRATISLAVA
 
  • telefonicky na: 02/48207703
  • faxom na: 02/48207719
  • e-mailom: info@vhu.sk
  • osobne: na adrese inštitúcie

Upozornenie:

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na poskytovanie informácii z archívnych dokumentov uložených vo Vojenskom historickom archíve.

V zákone NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je v §22, ods. 2 uvedené: "Sprístupňovanie informácií zo štátnych archívov upravuje osobitný predpis" – Zákon NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti sú uvedené tu.
 

Určenie zodpovednej osoby

Vojenský historický ústav bol na základe novelizácie zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“) poverený ako zodpovedná osoba na plnenie úloh zamestnávateľa podľa § 10 ods. 1 zákona.

Spôsob podávania podnetov

(1) Oznamovateľ podáva podnet nasledujúcimi spôsobmi:

a) na adresu:
Vojenský historický ústav
Krajná 27
821 04 Bratislava
s označením na obálke „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“ s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“,
b) na e-mailovú adresu: protispolocenska.cinnost@vhu.sk,
c) telefaxom na telefónne číslo 02/48207719,
d) ústne u zodpovednej osoby.

 

(2) Ak je podnet podaný ústne, zodpovedná osoba vyhotoví písomný záznam o podaní podnetu (ďalej len „záznam“). Záznam obsahuje meno, priezvisko a adresu pobytu oznamovateľa (tieto údaje sa  nevyžadujú, ak ide o anonymný podnet), predmet podnetu, deň a hodinu vyhotovenia záznamu, meno, priezvisko a podpisy zodpovedných zamestnancov, ktorí záznam vyhotovili. 

(3) Ak organizačná zložka uvedená v čl. 1 ods. 2 "Smernice VHÚ o vybavovaní podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť" (ďalej len "Smernica") príjme podanie, označené na obálke ako „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“, takéto podanie neotvára, ale ho bezodkladne postúpi zodpovednej osobe, tá najneskôr do 7 pracovných dní potvrdí prijatie. Organizačná zložka uvedená v čl. 1 ods. 2 "Smernice", ktorá prijala podanie v neoznačenej obálke, pričom z jeho obsahu vyplýva, že ide o podnet podľa čl. 2 postúpi takéto podanie bezodkladne zodpovednej osobe. 

(4) Organizačná zložka uvedená v čl. 1 ods. 2 "Smernice" o vybavovaní podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť) zverejní informácie o označení zodpovednej osoby a spôsobe podávania podnetov na svojom webovom sídle. Vzor návrhu požadovaného zverejnenia informácie je uvedený v prílohe č. 1 k "Smernici".
 
(5) Podanie označené ako „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“je oprávnený otvoriť iba štatutár alebo ním poverený zamestnanec.

Súbory na stiahnutie

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky