Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Poskytovanie informácií

Aktualizované:
Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

Informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám poskytne určený pracovník Vojenského historického ústavu Bratislava. Žiadosť možno podať:
 
  • poštou na kontaktnú adresu:
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV
Krajná 27
82104 BRATISLAVA
 
  • telefonicky na: 02/48207703
  • faxom na: 02/48207719
  • e-mailom: info@vhu.sk
  • osobne: na adrese inštitúcie

Upozornenie:

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na poskytovanie informácii z archívnych dokumentov uložených vo Vojenskom historickom archíve.

V zákone NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je v §22, ods. 2 uvedené: "Sprístupňovanie informácií zo štátnych archívov upravuje osobitný predpis" – Zákon NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti sú uvedené tu.
 

Určenie zodpovednej osoby

Na základe novelizácie zákona č. 307/2014 Z. z. bola Sekcia kontroly, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava poverená, ako osoba zodpovedná za plnenie úloh zamestnávateľa podľa § 11, ods. 4 až 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spôsob podávania podnetov

(1) Oznamovateľ podáva podnet nasledujúcimi spôsobmi:

a) písomne na adresu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia kontroly, Kutuzovova 8,
    832 47 Bratislava s označením na obálke „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“,
b) elektronicky na e-mailovú adresu protispolocenska.cinnost@mod.gov.sk,
c) zanechaním odkazu na telefonickom záznamníku linky ministra obrany Slovenskej republiky
    o oznamovaní protispoločenskej činnosti na telefónnom čísle 0960/960 960,
d) telefaxom na telefónne číslo 0960/312 615,
e) ústne u zodpovednej osoby.
 

 

(2) Ak je podnet podaný ústne, zodpovedná osoba vyhotoví písomný záznam o podaní podnetu (ďalej len záznam“). Záznam obsahuje meno, priezvisko a adresu pobytu oznamovateľa (tieto údaje sa  nevyžadujú, ak ide o anonymný podnet), predmet podnetu, deň a hodinu vyhotovenia záznamu, meno, priezvisko a podpisy zamestnancov zodpovednej osoby, ktorí záznam vyhotovili.
 

 

(3) Ak organizačná zložka uvedená v čl. 1 ods. 2 "Smernice VHÚ o vybavovaní podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť" (ďalej len "Smernica") príjme podanie, označené na obálke ako „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“, takéto podanie neotvára, ale ho bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní, postúpi zodpovednej osobe. Organizačná zložka uvedená v čl. 1 ods. 2 "Smernice", ktorá prijala podanie v neoznačenej obálke, pričom z jeho obsahu vyplýva, že ide o podnet podľa čl. 2 ods. 5, postúpi takéto podanie bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní zodpovednej osobe.
 

 

(4) Organizačná zložka uvedená v čl. 1 ods. 2 "Smernice" o vybavovaní podnetov oznamujúcich protispoločenskú činnosť) zverejní informácie o označení zodpovednej osoby a spôsobe podávania podnetov na svojom webovom sídle. Vzor návrhu požadovaného zverejnenia informácie je uvedený v prílohe č. 1 k "Smernici".

 

(5) Podanie označené ako „PODNET O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI“ je oprávnený otvoriť iba vedúci zodpovednej osoby a ním poverený zamestnanec.

Súbory na stiahnutie

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky