Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Ochrana osobných údajov

Aktualizované:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa – ochrana súkromia

 
V predmetnom dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o používateľoch našej webovej stránky, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.
 
Vojenský historický ústav (ďalej len „VHÚ“)podľa čl. 13  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a  §19, § 60 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
 

Prevádzkovateľ:

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV
Krajná 27
82104 BRATISLAVA
IČO: 00802751                                  (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)
 

Zodpovedná osoba

Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na  zodpovednú osobu prevádzkovateľa, a to písomnou formou alebo osobne na adrese:
Krajná 27, 82104 Bratislava, v čase od 08:00 do 15:00 počas pracovného týždňa, tel. kontakt 02/48207707, fax: 02/48207719, e-mail:   zodpovednaosoba@vhu.sk
 

A. Aké osobné údaje spracovávame? 

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:
 
a) kontaktné údaje, bližšie zadefinované ako osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska;

B. Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? 

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:
a)  bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti alebo
b)  na základe vášho súhlasu.
 
Spracovanie osobných údajov bez vášho súhlasu závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás zaregistrujete (e-bádateľňa VHA, e-bádateľňa VHM).
 
B.1  Ak navštívite náš web
získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť, nakoľko naším oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre vás,
predchádzania útokov na náš web a ohrozenie jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dát; naším oprávneným záujmom je tu bezproblémová funkčnosť našich služieb pre vás a bezpečnosť vašich dát. 
B.1.1  Využívanie súborov cookies a ďalších technológií

Politika súborov cookies

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/EC týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií určuje povinnosti pri používaní tzv. cookies pri komunikácii medzi internetovým prehliadačom a webstránkou. Používanie cookies by podľa smernice "malo byť povolené pod podmienkou, že užívatelia majú jasné a presné informácie (...) o účele cookies alebo podobných zariadení tak, aby bolo zabezpečené, že užívatelia sú si vedomí informácií, ktoré sa nachádzajú na ich koncovom zariadení, ktoré používajú. Užívatelia by mali mať možnosť odmietnuť, aby bolo cookies alebo podobné zariadenie uložené na ich koncovom zariadení." Z tohto dôvodu je vyžadovaný súhlas používateľa s používaním cookies.

Čo sú súbory cookie?

Cookies sú dáta, ktoré webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka týmto údajom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Takúto technológiu používa väčšina veľkých stránok.

Ako používame súbory cookie?

Súbory cookies používame na nasledujúce účely:
•   zapamätanie posledného mesta (sekcie) webstránky
•   zapamätanie aktuálnej položky v ľavom menu
•   nastavenie parametrov vyhľadávača spojení
•   nastavenie zobrazenia galérie
•   zvýraznenie nových príspevkov v diskusných fórach
•   zabránenie duplicitnému anonymnému hlasovaniu v ankete
•   zapamätanie prihlásenia používateľa (v prípade, ak je používateľ prihlásený)
•   využívanie služieb tretích strán, najmä spoločnosti Google (Analytics, AdSense)
 
Bez použitia súborov cookies nie je možné prihlásenie registrovaných používateľov na stránky.  Ostatné služby môžu byť využívané v plnom alebo obmedzenom rozsahu.
Používame dočasné (session) cookies, ktoré sa vymažú po zatvorení prehliadača, aj trvalé (permanent) cookies, ktoré zostanú v prehliadači uložené do ich expirácie aj po jeho zatvorení. Využívame vlastné cookies aj aj cookies tretích strán (napr. Google). Prístup ku cookies majú uvedené strany. Údaje cookies nie sú použité na iné účely.
Súhlas s využívaním cookies môže byť kedykoľvek odvolaný tak, že súbory cookies vymažete zo svojho internetového prehliadača. Podrobnosti o popise vymazania cookies sú uvedené v dokumentácii k vášmu prehliadaču.
Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 
B.2  Pokiaľ sa u nás zaregistrujete
aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte navštíviť náš web, preto sa vás týkajú spracovania opísané v časti  Ak navštívite náš web. V prípade, že sa zaregistrujete, potom navyše vykonávame nasledujúce spracovanie: 
B.2.1  Spracovanie na základe plnenia zmluvy
 
Ak si vytvoríte účet na webe VHU.sk, spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, na základe plnenia zmluvy s vami (bez vášho súhlasu), aby sme mohli viesť váš užívateľský účet. Zmluva, o ktorú sa naše spracovanie opiera, vzniká vytvorením vášho účtu.
 
Osobné údaje pre tento účel používame po dobu existencie vášho účtu, ktorý môžete kedykoľvek zrušiť vNastavenie súkromia.
 
Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu existencie vášho účtu. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.
 
B.3  Spracovanie na základe plnenia právnych povinností
 
VHÚ musí plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:
 
zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, 
B.3  Pokiaľ navštívite riaditeľstvo VHÚ
 
Ak navštívite riaditeľstvo VHÚ, budeme spracovávať vaše kontaktné údaje pre účel návštevy a zároveň nahrávku z kamerového systému, na ktorej môžete byť zachytení, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) za účelom ochrany nášho aj vášho majetku a osôb pohybujúcich sa v budove VHÚa  jej okolí, čo je súčasne náš oprávnený záujem.
 
Pre tento účel osobné údaje z kamerového systému uchovávame po dobu najviac 1 mesiaca a kontaktných údajov 1 rok.. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.
 

C. Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame? 

V prípadoch popísaných v časti Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? spracováva vaše osobné údaje VHÚ ako Prevádzkovateľ. To znamená, že VHÚ stanovuje zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.
 

D. Aké máte práva pri spracovaní Vašich osobných údajov? 

Rovnako ako VHÚ má svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:
 

Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

Právo na opravu 

Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz 

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
 
vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali,
odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorým na  spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo vzniesť námietku voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 
Majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, nakoľko spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?).

Právo na obmedzenie spracovania

 V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť, keď:
popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje ešte poskytli);
vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo vniesť námietku proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú prešetrujeme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť. 
Právo na prenosnosť
 
Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli, a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

 Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať bez ďalšieho; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali. 

Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

E. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva? 

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na adrese prevádzkovateľa, kde je k dispozícií určená Zodpovedná osoba.  Zodpovednú osobu možno kontaktovať ktorýmkoľvek z vyššie uvedených prostriedkov. Aktuálne kontaktné informácie sú dostupné na www.vhu.sk.
 
Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení vás samozrejme budeme informovať.
 
 
 
 
 
 
 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky