Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Aktualizované:

Zámok2
Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo
ISSN 1338-7154 (online) a ISSN 1335-3314 (tlačené vydanie)
Piktogram

Zameranie časopisu

Vedecký recenzovaný časopis Vojenská história je  odborný časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, ktorý je vydávaný od roku 1997. Od 1. 1. 2006 je jeho vydavateľom Vojenský historický ústav (ďalej len „VHÚ“) v Bratislave. Ide o jediný vedecký časopis zameraný na vojenské dejiny, archívnictvo a múzejníctvo na Slovensku. Cieľom časopisu je prinášať najnovšie výsledky výskumu v oblastiach spojených s vojenskými dejinami, vojenskou archívnou vedou, vojenskou muzeológiou, či príbuznými vednými disciplínami. Súčasne je ambíciou časopisu poskytnúť priestor aj k polemickým príspevkom, ktoré sú obsahovo v súlade so zameraním časopisu. Napokon je cieľom časopisu prispievať k vzdelávaniu príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov Ministerstva obrany SR, ale aj odbornej a laickej verejnosti a prispieť k budovaniu historického povedomia slovenskej spoločnosti. Časopis neuverejňuje reklamné texty. Vzhľadom na úzku tematickú profiláciu slúži na odborné účely rezortu, vedeckých pracovísk a odborných škôl. Neprofesionálni záujemcovia môžu časopis nájsť vo všetkých akademických, štátnych vedeckých, krajských a regionálnych knižniciach.


Vojenská história vychádza 4x ročne; v marci, júni, septembri a decembri v tlačenom náklade 450 kusov. Výtlačky sa distribuujú primárne autorom, partnerským vedeckým inštitúciám, verejným knižniciam a v prospech Ministerstva obrany SR. Online verzia časopisu je voľne a bez poplatku prístupná (Open Access). Jednotlivé čísla časopisu sú archivované v elektronickej podobe  vo formáte pdf. Články uverejnené v časopise sú licencované pod licenciou Creative Commons Atribution 4.0 International Public Licence (CC BY 4.0): https: //creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode, ktorá umožňuje zdieľanie a prispôsobovanie licencovaného materiálu v akomkoľvek médiu a formáte pre iné osoby v prípade, že pôvodné dielo je správne citované, všetky zmeny sú správne označené a licencia je riadne prepojená.


Časopis uverejňuje štúdie v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Štúdie v slovenčine a češtine majú aj krátke anglické a nemecké resumé; štúdie publikované v angličtine majú resumé v slovenskom a nemeckom jazyku.


Redakčná rada časopisu je poradný organ vydavateľa (šéfredaktor), riaditeľa Vojenského historického ústavu, ktorý menuje jej členov z domácich, ako aj zahraničných odborníkov z oblasti vojenskej histórie, vojenského archívnictva a vojenského múzejníctva. Rada rozhoduje o obsahu každého čísla, navrhuje tiež recenzentov.

Redakčná rada časopisu:

PhDr. Igor Baka, PhD. (predseda) – Vojenský historický ústav, Bratislava; PhDr. Milena Balcová (podpredseda) – Vojenský historický ústav-Vojenský historický archív, Bratislava; PhDr. Viliam Čičaj, PhD. – Historický ústav SAV, Bratislava; doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. – Masarykova univerzita, Brno; PhDr. Viera Jurková – Vojenský historický ústav-Vojenské historické múzeum, Piešťany; Mgr. Peter Kralčák, PhD. – Vojenský historický ústav-Vojenský historický archív, Bratislava; prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. – Právnická fakulta UK, Bratislava; PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. – Historický ústav SAV, Bratislava; PhDr. Richard Pavlovič, PhD. – Štátny archív, Košice; Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. - Vojenský historický ústav, Bratislava; PhDr. Michal Schvarc, PhD. – Historický ústav SAV; doc. PhDr. Marek Syrný, PhD. – Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica; plk. v. v. PhDr. Peter Šumichrast, PhD. – Vojenský historický ústav, Bratislava; PhDr. Marian Uhrin, PhD. – Múzeum SNP, Banská Bystrica

Medzinárodný redakčný kruh:

plk. prof. Dr. Tibor Balla, DrSc.  –  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Budapešť; Dr. István Janek, PhD. –  Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapešť; PhDr. Michal Lukeš, PhD. –  Národní muzeum, Praha; Mgr. Mateusz Gniazdowski, PhD. – Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Českej republike, Praha; PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D. – Vojenský historický ústav, Praha; Dr. Harold E. Raugh, Jr.,  UNC/CFC, HQ U.S. Forces Korea (FKHO); Dr. Martin Zückert, Collegium Carolinum e.v., Forschungsinstitut für die Geschichte Tschechiens und der Slowakei, Mníchov.

Časopis je indexovaný v medzinárodných databázach:

Scopus
The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)  
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)  
Index Copernicus (ICI)  

Vydavateľ:

Vojenský historický ústav, Krajná 27, 821 04 Bratislava 

Redakcia

Editor a šéfredaktor:  plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. (Vojenský historický ústav)
Redakcia: Mgr. Peter Chorvát, PhD., Mgr. Matej Medvecký, PhD., PhDr. Katarína Mináriková (Vojenský historický ústav)

Kontakt:

Tel: +421 2 482 077 13
E-mail: vojenskahistoria@vhu.sk
 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky