VOJENSKÁ HISTÓRIA

Zámok2
Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo
ISSN 1338-7154 (online) a ISSN 1335-3314 (tlačené vydanie)
Piktogram

Vedecký recenzovaný časopis Vojenská história je  odborný časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, ktorý sa vydáva od roku 1997. Od 1. 1. 2006 je jeho vydavateľom Vojenský historický ústav (ďalej len „VHÚ“) v Bratislave. Ide o jediný vedecký časopis zameraný na vojenské dejiny, archívnictvo a múzejníctvo na Slovensku.
Vychádza 4x ročne; v marci, júni, septembri a decembri. Časopis uverejňuje štúdie v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Štúdie v slovenčine a češtine majú aj krátke anglické a nemecké resumé; štúdie publikované v angličtine majú resumé v slovenskom a nemeckom jazyku.

Vojenská história je časopisom v tlačenej a elektronickej forme, ktorý je voľne prístupný (Open Access). Články uverejnené v časopise sú licencované pod licenciou Creative Commons Atribution 4.0 International Public Licence (CC BY 4.0): https: //creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode, ktorá umožňuje zdieľanie a prispôsobovanie licencovaného materiálu v akomkoľvek médiu a formáte pre iné osoby v prípade, že pôvodné dielo je správne citované, všetky zmeny sú správne označené a licencia je riadne prepojená.
 
Vydavateľ Vojenskej histórie ponecháva autorské práva autorov k ich článkom publikovaným v tomto časopise formou nevýhradnej licencie. Rešpektuje autorské práva a iné vlastnícke práva súvisiace s článkom; právo používať podstatu článku v budúcich vlastných dielach/výskume; právo reprodukovať článok na vlastné účely v prípade, že pri ďalšom publikovaní/ použití diela bude uvedený údaj o prvom vydaní článku/diela vo Vojenskej histórii; právo na vlastné archivovanie článku. Autori udeľujú súhlas na publikovanie svojich článkov vo Vojenskej histórii bez obmedzení. Publikovanie príspevkov vo Vojenskej histórii nie je spoplatnené a nevyžaduje sa finančná úhrada od autorov.
 
Odoslaním svojich článkov redakcii časopisu (e-mail: vojenskahistoria@vhu.sk) na publikovanie autori súhlasia s licenciou v rámci CC BY 4.0. Autori udeľujú redaktorom a vydavateľovi licenciu na publikovanie svojich článkov vo Vojenskej histórii a na identifikáciu časopisu ako originálneho média publikácie. Redakcia a vydavateľ majú právo ukladať články vo verejne dostupnom elektronickom archíve časopisu a vo všetkých archívoch, v ktorých sú uložené články uverejnené v časopise, bez vyžadovania výslovného súhlasu autorov a za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené licenciou CC BY 4.0.

Vzhľadom na úzku tematickú profiláciu slúži na odborné účely rezortu, vedeckých pracovísk a odborných škôl. Neprofesionálni záujemcovia môžu časopis nájsť vo všetkých akademických, štátnych vedeckých, krajských a regionálnych knižniciach.

Redakčná rada časopisu je poradný organ vydavateľa (šéfredaktor), riaditeľa Vojenského historického ústavu, ktorý menuje jej členov z domácich, ako aj zahraničných odborníkov z oblasti vojenskej histórie, vojenského archívnictva a vojenského múzejníctva. Rada rozhoduje o obsahu každého čísla, navrhuje tiež recenzentov.

Redakčná rada časopisu:

Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. (predseda) – Vojenský historický ústav, Bratislava; PhDr. Igor Baka, PhD. (podpredseda) – Vojenský historický ústav, Bratislava; PhDr. Milena Balcová – Vojenský historický ústav-Vojenský historický archív, Bratislava; PhDr. Viliam Čičaj, PhD. – Historický ústav SAV, Bratislava; doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. – Masarykova univerzita, Brno; Mgr. Peter Chorvát, PhD. – Vojenský historický ústav, Bratislava; Mgr. Peter Kralčák, PhD. – Vojenský historický ústav-Vojenský historický archív, Bratislava; prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. – Právnická fakulta UK, Bratislava; Mgr. Matej Medvecký, PhD. – Vojenský historický ústav, Bratislava; PhDr. Slavomír Michálek, DrSc. – Historický ústav SAV, Bratislava; PhDr. Richard Pavlovič, PhD. – Štátny archív, Košice; pplk. pplk. v. v. PhDr. Peter Šumichrast, PhD. – Vojenský historický ústav, Bratislava; doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc. – penzionovaný

Medzinárodný redakčný kruh:

plk. prof. Dr. Tibor Balla, DrSc.  –  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Budapest; Dr. István Janek, PhD. –  Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest; PhDr. Michal Lukeš, PhD. –  Národní muzeum, Praha; Mgr. Mateusz Gniazdowski, PhD. – Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Českej republike, Praha; PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D. – Vojenský historický ústav, Praha; Dr. Harold E. Raugh, Jr.,  UNC/CFC, HQ U.S. Forces Korea (FKHO); Dr. Martin Zückert Dr. Martin Zückert, Collegium Carolinum e.v., Forschungsinstitut für die Geschichte Tschechiens und der Slowakei, München 

Základné etické štandardy pre zverejňovanie v časopise Vojenská história: 

  • Autori odovzdávajú texty redakcii výlučne v elektronickej podobe. Rozsah textu je maximálne 72 000 znakov a autori sú povinní dodržiavať pokyny pre spracovanie článkov.
  • Autori sú povinní upozorniť na články o príslušnej téme, ktoré už boli publikované.
  • Autori sú povinní uvádzať zoznam citácií (referencií), a to podľa zásad ISO690, ktoré sú konkretizované v osobitných pokynoch pre autorov. Plne zodpovedajú za správne a presné citovanie použitej literatúry a prameňov. Sú povinní uviesť svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko, adresa, e-mailový kontakt) a prípadný zdroj finančnej podpory výskumu, z riešenia ktorého príspevok vznikol.
  • Autori sú povinní ihneď oznámiť redakcii časopisu všetky závažné chyby a nepresnosti v príspevku a odstrániť alebo opraviť chyby, na ktoré sú upozornení nielen v recenznom konaní, ale aj v prípade zistenia vlastného pochybenia.
  • Autori sú povinní zapracovať pripomienky recenzentov, a to bez nároku na ďalší honorár. V prípade, že dielo spracovalo viac autorov, uvedie sa meno vedúceho autorského kolektívu a rozsah spracovania každého autora pre potreby rozdelenia autorských honorárov. Vo všetkých príspevkoch ručí autor za to, že vydaním diela sa neporušuje aktuálny autorský zákon.
  • Autori predkladajú na posudzovanie originálny, doposiaľ nepublikovaný príspevok. Nesmú predložiť na publikovanie rovnaký príspevok, ktorý už bol publikovaný inde, prípadne je súčasne posudzovaný v inom časopise, pokiaľ nebol výrazne prepracovaný alebo doplnený, a to v rovine faktografickej aj interpretačnej. V prípade doplneného príspevku je nutné uviesť v poznámke príspevku informáciu o prepracovanosti a rozsahu doplnení, s konkrétnym označením, kde už bol pôvodný príspevok publikovaný. Vzniknuté problémy sa diskutujú v súlade s pravidlami Committee on Publication Ethics Resource Kit („COPE“) publikované na stránke http://publicationethics.org/resources/guidenlines.
  • Všetky štúdie a edície dokumentov v časopise Vojenská história podliehajú recenznému konaniu. Pokiaľ redakcia časopisu rozhodne o možnosti publikovať štúdiu, poskytne ju vybranému odborníkovi. Ten spracuje písomný posudok, v ktorom sa vyjadrí ku kvalite, originalite a vedeckému prínosu príspevku k riešenej problematike.
  • Recenzné konanie je prísne anonymné, t. j., že mená recenzentov a autorov nie sú navzájom známe. Recenzenti štúdií sa vyberajú spomedzi odborníkov na danú problematiku či oblasť. Recenzné posudky musia byť objektívne a dôverné, poskytnuté výlučne autorom a redakčnej rade ako podklad ku konečnému rozhodnutiu o publikovaní. Osobná kritika je neprípustná.
  • Recenzent musí v posudku uviesť, či text odporúča publikovať, odporúča publikovať po zapracovaní drobnejších úprav, odporúča prepracovať a posúdiť znovu, prípadne neodporúča publikovať.

Časopis je indexovaný v medzinárodných databázach:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

Vydavateľ:

Vojenský historický ústav, Krajná 27, 821 04 Bratislava

Redakcia

Editor a šéfredaktor:  plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.
Výkonná redaktorka: Mgr. Mária Stanová

Kontakt:

Tel: +421 2 482 077 13
E-mail: vojenskahistoria@vhu.sk