VOJENSKÁ HISTÓRIA

Zámok2
Časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo
ISSN 1338-7154 (online) a ISSN 1335-3314 (tlačené vydanie)
Piktogram

Vedecký recenzovaný časopis Vojenská história je  odborný časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo a archívnictvo, ktorý sa vydáva od roku 1997. Od 1. 1. 2006 je jeho vydavateľom Vojenský historický ústav (ďalej len „VHÚ“) v Bratislave. Ide o jediný vedecký časopis zameraný na vojenské dejiny, archívnictvo a múzejníctvo na Slovensku.
Vychádza 4x ročne; v marci, júni, septembri a decembri. Časopis uverejňuje štúdie v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Štúdie v slovenčine a češtine majú aj krátke anglické a nemecké resumé; štúdie publikované v angličtine majú resumé v slovenskom a nemeckom jazyku.

Časopis má otvorený prístup – Open Acces – pri zachovaní všetkých pravidiel  autorstva príspevkov a vydavateľských práv vydavateľa – verejná licencia Creative Commons CC BY – NC – ND 4.0 (vyžaduje sa povinnosť uvádzať pôvodného autora diela; len nekomerčné použitie diela; nie je možné vytvárať odvodeniny diela bez predchádzajúceho súhlasu autora). Viac informácií o licencii a použití diela:
https: //creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
 
Časopis má odborný charakter a prináša originálne vedecké štúdie, state a články vybavené poznámkovým aparátom. Uverejňované texty sa zaoberajú  vojenskou minulosťou Slovenska v širšom európskom kontexte, prinášajú nové poznatky, či originálne interpretácie, a zásadným spôsobom rozširujú naše poznanie.
Časopis tiež publikuje krátke a vedecky spracované edície dokumentov, ktoré majú z pohľadu vojenských dejín mimoriadny význam. Napokon časopis uverejňuje aj krátke správy zo života vedného odboru doma i v zahraničí, o vedecko-odborných podujatiach, anotácie publikácií, bibliografické prehľady a pod.
Popri hlavnom poslaní, ktorým je rozvoj slovenskej vojenskej historiografie, časopis má za úlohu aktívne prispievať k popularizácii vojenských dejín, k prehlbovaniu historického vedomia príslušníkov Ozbrojených síl SR, rezortu obrany, ako aj civilnej  verejnosti.
Vzhľadom na úzku tematickú profiláciu slúži na odborné účely rezortu, vedeckých pracovísk a odborných škôl. Neprofesionálni záujemcovia môžu časopis nájsť vo všetkých akademických, štátnych vedeckých, krajských a regionálnych knižniciach.

Redakčná rada časopisu je poradný organ vydavateľa (šéfredaktor), riaditeľa Vojenského historického ústavu, ktorý menuje jej členov z domácich, ako aj zahraničných odborníkov z oblasti vojenskej histórie, vojenského archívnictva a vojenského múzejníctva. Rada rozhoduje o obsahu každého čísla, navrhuje tiež recenzentov.

Redakčná rada časopisu:

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. (predseda), PhDr. Igor Baka, PhD. (podpredseda), PhDr. Milena Balcová, PhDr. Viliam Čičaj, CSc., doc. Mgr. Michal Habaj, PhD., Mgr. Peter Chorvát, PhD., Mgr. Peter Kralčák, PhD., doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD., Mgr. Matej Medvecký, PhD., PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., PhDr. Richard Pavlovič, PhD., pplk. v zál. PhDr. Peter Šumichrast, PhD., doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc.

Medzinárodný redakčný kruh:

pplk. Dr. Tibor Balla, DrSc.  – Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest; Dr. István Janek, PhD. –  Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest; PhDr. Michal Lukeš, PhD. –  Národní muzeum, Praha; Mgr. Mateusz Gniazdowski, PhD. – Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa; PhDr. Jiří Rajlich – Vojenský historický ústav, Praha; Dr. Harold E. Raugh, Jr.,  UNC/CFC, HQ U.S. Forces Korea (FKHO); Dr. Martin Zückert – Collegium Carolinum Forschungstelle für bömischen Länder, München 

Základné etické štandardy pre zverejňovanie v časopise Vojenská história: 

  • Autori odovzdávajú texty redakcii výlučne v elektronickej podobe. Rozsah textu je maximálne 72 000 znakov a autori sú povinní dodržiavať pokyny pre spracovanie článkov.
  • Autori sú povinní upozorniť na články o príslušnej téme, ktoré už boli publikované.
  • Autori sú povinní uvádzať zoznam citácií (referencií), a to podľa zásad ISO690, ktoré sú konkretizované v osobitných pokynoch pre autorov. Plne zodpovedajú za správne a presné citovanie použitej literatúry a prameňov. Sú povinní uviesť svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko, adresa, e-mailový kontakt) a prípadný zdroj finančnej podpory výskumu, z riešenia ktorého príspevok vznikol.
  • Autori sú povinní ihneď oznámiť redakcii časopisu všetky závažné chyby a nepresnosti v príspevku a odstrániť alebo opraviť chyby, na ktoré sú upozornení nielen v recenznom konaní, ale aj v prípade zistenia vlastného pochybenia.
  • Autori sú povinní zapracovať pripomienky recenzentov, a to bez nároku na ďalší honorár. V prípade, že dielo spracovalo viac autorov, uvedie sa meno vedúceho autorského kolektívu a rozsah spracovania každého autora pre potreby rozdelenia autorských honorárov. Vo všetkých príspevkoch ručí autor za to, že vydaním diela sa neporušuje aktuálny autorský zákon.
  • Autori predkladajú na posudzovanie originálny, doposiaľ nepublikovaný príspevok. Nesmú predložiť na publikovanie rovnaký príspevok, ktorý už bol publikovaný inde, prípadne je súčasne posudzovaný v inom časopise, pokiaľ nebol výrazne prepracovaný alebo doplnený, a to v rovine faktografickej aj interpretačnej. V prípade doplneného príspevku je nutné uviesť v poznámke príspevku informáciu o prepracovanosti a rozsahu doplnení, s konkrétnym označením, kde už bol pôvodný príspevok publikovaný. Vzniknuté problémy sa diskutujú v súlade s pravidlami Committee on Publication Ethics Resource Kit („COPE“) publikované na stránke http://publicationethics.org/resources/guidenlines.
  • Všetky štúdie a edície dokumentov v časopise Vojenská história podliehajú recenznému konaniu. Pokiaľ redakcia časopisu rozhodne o možnosti publikovať štúdiu, poskytne ju vybranému odborníkovi. Ten spracuje písomný posudok, v ktorom sa vyjadrí ku kvalite, originalite a vedeckému prínosu príspevku k riešenej problematike.
  • Recenzné konanie je prísne anonymné, t. j., že mená recenzentov a autorov nie sú navzájom známe. Recenzenti štúdií sa vyberajú spomedzi odborníkov na danú problematiku či oblasť. Recenzné posudky musia byť objektívne a dôverné, poskytnuté výlučne autorom a redakčnej rade ako podklad ku konečnému rozhodnutiu o publikovaní. Osobná kritika je neprípustná.
  • Recenzent musí v posudku uviesť, či text odporúča publikovať, odporúča publikovať po zapracovaní drobnejších úprav, odporúča prepracovať a posúdiť znovu, prípadne neodporúča publikovať.

Časopis je indexovaný v medzinárodných databázach:

The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

Vydavateľ:

Vojenský historický ústav, Krajná 27, 821 04 Bratislava

Redakcia

Editor a šéfredaktor:  plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.
Výkonná redaktorka: Mgr. Mária Stanová

Kontakt:

Tel: +421 2 482 077 13
E-mail: redakciavh@gmail.com