Hlavné vedeckovýskumné smery

I. Hlavné vedecko-výskumné smery VHÚ na roky 2022 – 2026

1. Slovenská spoločnosť a armáda v kontinuite historického vývoja; vzťah armády a spoločnosti,
 
2. Organizačný vývoj vojenskej správy, armády a ostatných ozbrojených zložiek na území
    Slovenska,
 
3. Slovensko a Slováci v ozbrojených konfliktoch,
 
4. Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska,
 
5. Pramene k vojenským dejinám Slovenska.