Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Pokyny pre autorov

Aktualizované:

Autori príspevkov v časopise Vojenská história zaslaním príspevku deklarujú súhlas s nasledovnými podmienkami:
- Vydavateľ Vojenskej histórie ponecháva autorské práva autorov k ich článkom publikovaným v tomto časopise formou nevýhradnej licencie. Rešpektuje autorské práva a iné vlastnícke práva súvisiace s článkom; právo používať podstatu článku v budúcich vlastných dielach/výskume; právo reprodukovať článok na vlastné účely v prípade, že pri ďalšom publikovaní/ použití diela bude uvedený údaj o prvom vydaní článku/diela vo Vojenskej histórii; právo na vlastné archivovanie článku. Autori udeľujú súhlas na publikovanie svojich článkov vo Vojenskej histórii bez obmedzení.
- Odoslaním svojich článkov redakcii časopisu (e-mail: vojenskahistoria@vhu.sk) na publikovanie autori súhlasia s licenciou v rámci CC BY 4.0. Autori udeľujú redaktorom a vydavateľovi licenciu na publikovanie svojich článkov vo Vojenskej histórii a na identifikáciu časopisu ako originálneho média publikácie. Redakcia a vydavateľ majú právo ukladať články vo verejne dostupnom elektronickom archíve časopisu a vo všetkých archívoch, v ktorých sú uložené články uverejnené v časopise, bez vyžadovania výslovného súhlasu autorov a za predpokladu, že sú splnené požiadavky stanovené licenciou CC BY 4.0.Ďalšie šírenie textu autorom je v zmysle tejto licencie možné v prípade uznania autorstva a menovania Vojenskej histórie ako média, v ktorom bol text uverejnený. Odkazovanie na uverejnený text má byť v zmysle obvyklých citačných noriem.
- Zaslaním textu redakcii Vojenskej histórie autori deklarujú skutočnosť, že sa oboznámili s etickými štandardami časopisu. Ďalej berú na vedomie skutočnosť, že zaslaný príspevok bude predmetom recenzného konania v zmysle štatútu a súčasne že zaslaný príspevok spĺňa požiadavky na formálnu úpravu textu.
- Autorské príspevky v časopise Vojenská história sú honorované v zmysle interných predpisov Vojenského historického ústavu. Nad rámec honorára má autor/autorka právo dostať jeden kus tlačeného čísla časopisu, v ktorom bol jeho/jej príspevok uverejnený. Za publikovanie v časopise nie sú od autorov požadované žiadne poplatky. V prípade, ak chce autor k svojmu príspevku publikovať obrazový materiál, je povinný zaslať redakcii čestné prehlásenie, že je držiteľom práv k obrazovému materiálu, prípadne že má od držiteľa práv súhlas s publikovaním.
Recenzované príspevky (štúdie, edované dokumenty) musia obsahovať nasledovné informácie:
- názov článku
- meno autora, mená spoluautorov. Štúdie, ktoré majú viac ako troch spoluautorov, redakcia odmietne
- abstrakt
- kľúčové slová
- úvod. Rozsah úvodu by mal mať vhodný pomer k vlastnému textu štúdie. Autor by mal čitateľa uviesť do problematiky, vysvetliť v čom je jeho príspevok prínosný pre stav poznania, objasniť použitú metodológiu a podobne.
- Samotný text štúdie. Je potrebné dodržať požadované formálne požiadavky  
- Tabuľky a obrazové prílohy je potrebné dodať ako samostatné súbory, nie ich vkladať do textového súboru
- Záver. Rozsah záveru by mal vhodne dopĺňať samotné telo štúdie a autor by tu mal zosumarizovať najdôležitejšie výsledky výskumu či najdôležitejšie myšlienky štúdie.
- Inštitucionálna afiliácia autora
- Kontakt na autora, e-mail bude v časopise uverejnený
Časopis Vojenská história zverejňuje aj nerecenzované príspevky. Ide o kratšie texty obvykle informačného charakteru, ktoré sa zaoberajú predmetmi a udalosťami, ktoré súvisia so zameraním časopisu a redakcia ich považuje za relevantné. Pod takýmito príspevkami chápeme primárne recenzie a anotácie vydaných kníh, správy z konferencií a iných podujatí a podobne.

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky