Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Centrálna expozícia Vojenského historického múzea vo Svidníku

Aktualizované:
Zmodernizovaná Centrálna expozícia Vojenského historického múzea („VHM“), ktorá bola verejnosti slávnostne sprístupnená 3. októbra 2011, je umiestnená v objekte Vojenského historického ústavu – Múzejného oddelenia Svidník VHM Piešťany a nesie názov „Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945“. Jej autormi sú plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. a plk. v. v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. Reinštalovaná expozícia pútavou formou, prostredníctvom na jednej strane zaujímavo spracovaných informačných panelov obsahujúcich dôležité skutočnosti z dejín vojenstva na Slovensku a doplnených dobovou fotodokumentáciou s príslušným textom, spolu s chronológiou významných udalostí daného obdobia, a na strane druhej prostredníctvom trojrozmerných zbierkových predmetov približuje informácie o novodobých vojenských dejinách Slovenska, ohraničených obdobím bezprostredne pred vypuknutím a počas 1. svetovej vojny, pokračujúcim cez medzivojnové obdobie až po ukončenie 2. svetovej vojny. Jej tvorcovia položili osobitný dôraz na prezentáciu poznatkov viažucich sa k uvedeným obdobiam vojenských dejín Slovenska.
Expozícia je obsahovo rozčlenená na tri tematické celky, čomu  zodpovedá aj rozmiestnenie informačných panelov a trojrozmerných zbierkových predmetov v dvoch expozičných častiach navzájom oddelených miestnosťou tzv. diorámy.  
Prvý tematický celok je venovaný obdobiu bezprostredne pred vypuknutím a počas 1. svetovej vojny. Návštevníkom sa v tejto časti expozície ponúkajú informácie predovšetkým o bojoch vo Východných Karpatoch na prelome rokov 1914 – 1915, s hlavným dôrazom položeným na objasnenie dôvodov, priebehu a výsledkov ofenzívy ruskej 8. armády gen. Alexeja Alexejeviča Brusilova vo Východných Karpatoch, ako aj na priame dôsledky 1. svetovej vojny na región severovýchodného Slovenska. Táto časť expozície je doplnená viacerými trojrozmernými zbierkovými predmetmi, z ktorých najväčšiu pozornosť pútajú hlavne dobové rovnošaty čs. legionárov v Rusku, Francúzsku a Taliansku, ako aj rovnošaty vojakov a dôstojníkov rakúsko-uhorskej cisárskej a kráľovskej armády spolu s rôznymi doplnkami. Svoje miesto v tejto časti expozície má, samozrejme, aj množstvo chladných a palných zbraní, pričom najzaujímavejšími z nich sú ruský ťažký guľomet Maxim model 1910 a rakúsko-uhorský ťažký guľomet Schwarzlose model 1907/12. 
Jadrom druhého tematického celku expozície sú trojrozmerné zbierkové predmety a rôzne dobové písomností, ktoré spolu so vzácnymi dobovými fotografiami, grafickými ilustráciami a chronologickými prehľadmi obsiahnutými na jednotlivých informačných paneloch dokumentujú historické udalosti počínajúce obsadzovaním územia Slovenska po vzniku ČSR v rokoch 1918 – 1919 a končiace udalosťami, ktoré bezprostredne súviseli s jej rozpadom v marci 1939. Pozornosť je tu venovaná aj výstavbe čs. brannej moci v rokoch 1919 – 1939. Ani v tejto časti expozície nechýbajú zaujímavé zbierkové predmety, predovšetkým ručné palné zbrane, ktoré vyšli z konštrukčnej dielne Václava Holka a stali sa nielen základom výzbroje čs. armády, ale aj významným exportným artiklom a podkladom pre vývoj a modernizáciu zbraní obdobných konštrukcií v mnohých krajinách sveta.
Medzi prvou a druhou časťou expozície sa nachádza miestnosť tzv. diorámy, ktorá prostredníctvom umeleckého diela vytvoreného akademickými maliarmi Mikulášom a Jarmilou Dicovými ponúka návštevníkom panoramatický pohľad na výjav z bojov o Dukliansky priesmyk počas 2. svetovej vojny. Táto panoráma je taktiež doplnená dobovými trojrozmernými zbierkovými predmetmi. Časť miestnosti tzv. diorámy je pritom upravená na spôsob kinosály a návštevníci v nej tak môžu vzhliadnuť dokumentárny film o Karpatsko-duklianskej operácii a bojovej ceste 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.        
Tretí, najrozsiahlejší tematický celok expozície nachádzajúci sa v celej druhej expozičnej časti je obsahovo zameraný na vojenské dejiny Slovenska v 2. svetovej vojne V kontexte vojensko-historických súvislostí približuje históriu Slovenska v rokoch 1939 – 1945. Najväčší dôraz je tu pritom položený na objasnenie predpokladov, priebehu a výsledkov Karpatsko-duklianskej operácie a na oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Tomuto obsahovému zameraniu zodpovedá aj množstvo zaujímavých a jedinečných exponátov vystavených v tejto časti expozície, z ktorých pozornosť najviac pútajú popri štandardných ručných chladných a palných zbraniach používaných v 2. svetovej vojne aj dobové rovnošaty nemeckých, sovietskych a čs. vojakov.
Okrem toho je do celej expozície zakomponovaných množstvo ďalších zbierkových predmetov. Osobitne je potrebné zdôrazniť, že v expozícii sú prezentované aj unikátne zbierkové predmety, konkrétne vojenské rovnošaty maršala ZSSR Kirila Semionoviča Moskalenka a armádneho generála Ludvíka Svobodu, v období Karpatsko-duklianskej operácie veliteľa sovietskej 38. armády, resp. veliteľa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, ktorých jednotky bojovali v tejto neľahkej vojenskej operácii. Vo vstupnej hale expozície je tiež umiestnený sadrový odliatok sochy s názvom „Vojak s prilbou“, ktorej autorom je akademický sochár prof. Ladislav Majerský. Socha sa tematicky viaže k obdobiu 1. svetovej vojny. V septembri 2017 bol do expozície nainštalovaný aj zrenovovaný originál čs. hraničného orientačného stĺpu, ktorý bol vyrobený v roku 1925 v Podbrezovej a koncom roka 1927 bol umiestnený na hraničnom priechode Vyšný Komárnik – Barwinek. Na mieste jeho pôvodného osadenia bola v máji 2016 nainštalovaná jeho verná replika spolu s informačnou tabuľou obsahujúcou dobové fotografie a text v slovenskom a anglickom jazyku.
V roku 2015 bola expozícia v rámci projektu „Vybudovanie informačno-technického zabezpečenia pre zvýšenie kvality výskumu Vojenského historického ústavu“ spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie doplnená o dotykovú multimediálnu obrazovku a dotykový multimediálny panel poskytujúci informácie v slovenskom, resp. anglickom jazyku. Dotyková multimediálna obrazovka pritom ponúka návštevníkom možnosť vzhliadnuť viaceré dokumentárne filmy týkajúce sa vojenských dejín Slovenska v 20. storočí, a taktiež aj animovaný film, v ktorom sú zaujímavou formou prezentované najvýznamnejšie veľkorozmerné zbierkové predmety nachádzajúce sa v zbierkach VHM v Piešťanoch a vo Svidníku. V rámci multimediálneho dotykového panelu sa návštevníci môžu dozvedieť nielen základné, ale aj podrobnejšie informácie o jednotlivých zbierkových predmetoch múzea, a tiež aj o kultúrnych pamiatkach a objektoch v správe Vojenského historického ústavu Bratislava.               
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ       
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky