Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Armáda Slovenskej republiky 1939 – 1945

Aktualizované:
Vojenská symbolika Slovenskej republiky rokov 1939 – 1945 vnikla a sa používala vo veľmi zložitom období. Samotný vznik vojenskej symboliky bol neodmysliteľne spojený s historickými národno-emancipačnými princípmi a dejinnými cyrilo-metodskými tradíciami slovenského národa. Zároveň, ale na jej obsah, ako aj na formu mal do značnej miery silný vplyv vládnuci ľudácky, klérofašistický totalitný režim, ktorý svojimi mocenskými ambíciami a vazalstvom sa stal poslušným nástrojom i spoluúčastníkom rasistickej a dobyvačnej politiky nacistického Nemecka. 

Na základe charakteristiky a analýzy daného historického obdobia je možné jednoznačne konštatovať, že vznikajúca, formujúca sa obsahová a tvarová národná vojenská symbolika mala v sebe nielen skryté, ale aj otvorene prezentované niektoré prvky spoločnej čs. vojenskej symboliky. Išlo najmä o prechodné obdobie vzniku slovenskej armády v rokoch 1939 – 1940, keď niektoré vojenské symboly, najmä tie, ktorých vývoj, zriadenie a zavedenie si vyžiadalo určité dlhšie časové obdobie (vojenské rovnošaty, hodnostné dištinkcie, označenie druhov vojsk a zbraní, výkonnostné odznaky a pod.). Postupne sa vojenská symbolika, jej obsah a forma menili z dôvodu samotnej podstaty spoločensko-politického zriadenia štátu, a tým dochádzalo k ďalšiemu odlíšeniu od spoločnej čs. vojenskej symboliky. Jej dotváranie, premena niektorých spoločných symbolov čs. vojenskej symboliky, vznik a rozvíjanie úplne novej, skutočne národnej vojenskej symboliky Slovenskej republiky 1939 – 45 (nové hodnostné dištinkcie, rukávové odznaky a označenia, odznaky a vyznamenania, čiže rady a vojenské dekorácie) bol urýchlený a ovplyvňovaný najmä podmienkami, v ktorých sa sama nachádzala. Niektoré symboly vznikli a sa používali pod vplyvom nacistickej vojenskej propagandy. Aj napriek uvedenému je nutné uviesť, že slovenská vojenská symbolika daného obdobia bola bohatá svojou rôznorodosťou, jednoduchosťou a farebnou pestrosťou, ako aj účelovosťou. Bohatosť a rôznorodosť vojenskej symboliky bola v tom, že desiatky nových symbolov boli priamo, ale aj nepriamo spojené so vznikom slovenskej armády, jej činnosťou a úlohami a preto mali svoju nezastupiteľnú úlohu. Celý rad symbolov vniklo na základe nevyhnutnosti a potreby rozlíšiť, respektíve identifikovať alebo označiť postavenia, úlohy a právomocí v systéme armádneho organizmu. V uvedenom období bolo vytvorených desiatky nových rôznych symbolov, ktoré odrážali historickú, vojensko-historickú dobu spojené s bezprostredným vznikom, fungovaním Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. V tejto časti je zverejnená vojenská symbolika Armády Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 v nasledujúcom poradí:

1. Znaky a odznaky  Mini2

2. Vojenské zástavy Vlajka

3. Vojenské vyznamenania  Vyznamenanie

4. Hodnostné označenie Vyložka
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky