Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vojenská symbolika Armády Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky od roku 1993 po súčasnosť

Aktualizované:

Armáda Slovenskej republiky plnila od svojho vzniku úlohy spojené s obranou slobody, nezávislosti, suverenity, územnej celistvosti Slovenskej republiky a pomáhala pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a katastrof ohrozujúcich ľudské životy alebo majetok vo veľkom rozsahu. Súčasne sa v rámci tohto procesu vytvárali nové základy, zvyky na usporiadanie a reguláciu vzťahov, foriem správania a konania  jej príslušníkov v novotvoriacom sa armádnom organizme. Tento vývoj zákonite potvrdil, že neoddeliteľnou súčasťou národných a vojenských tradícií Armády SR sa stala vojenská symbolika, ktorá potvrdila svoje nezastupiteľné miesto v procese výchovy jej príslušníkov.

Vojenská symbolika pozitívne vytvára priestor na formovanie pevného morálneho ducha, hrdosti na príslušnosť k vojenskému zväzu, zväzku a útvaru, jednotke, zariadeniu, k vojenskej škole, jednotlivým hlavným druhom vojsk a služieb (pozemnému vojsku, letectvu a PVO, delostrelectvu, spojovaciemu, ženijnému vojsku atď.) Armády Slovenskej republiky a všeobecne k armáde.

Bezprostredne po vzniku Armády Slovenskej republiky sa slovenská vojenská symbolika tvorila v  podmienkach, ktoré pretrvávali ešte z minulých čias, s mnohými rysmi československej vojenskej symboliky. Vo vojenských útvaroch, na vojenských školách a zariadeniach vznikali rôzne vojenské symboly (znaky, logá, odznaky, plakety a pod.), tak ako je to zaužívané aj vo väčšine iných armád. V prvopočiatku sa použitím niektorých  druhov symbolov z iných armád, najmä armád štátov západnej Európy, nerešpektovali naše národné osobitosti, ako aj všeobecne platné zásady a pravidlá heraldiky, faleristiky a vexilológie – pomocných vied historických. Prax v krátkom čase však potvrdila tieto tendencie a ukázala, že vojenská symbolika sa tvorí a rozvíja rôznorodo, nekoncepčne, pretože  aj existujúce právne normy pre oblasť symboliky neobsahovali žiadne pravidlá pre jej tvorbu.

Postupne pri tvorbe a vývoji vojenskej symboliky Armády Slovenskej republiky a následne Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa dospelo k záveru, že v užšom význame za rozhodujúce vojenské symboly môžeme považovať najmä vojenskú bojovú zástavu, znaky útvaru a odznaky, ako aj vojenské vyznamenania.  V prípade bojovej zástavy ide o jeden z hlavných symbolov, ktorý má významnú úlohu pri výchove profesionálnych vojakov, najmä v rozvíjaní tradícií vojenského zväzku alebo vojenského útvaru. Ďalším symbolom, tak ako sme uviedli,   je znak vojenského útvaru, školy a zariadenia, ktorý má svoj význam vo výchove príslušníkov, pretože vytvára pocit hrdosti na príslušnosť k svojmu útvaru alebo zariadeniu. Z priznaného znaku sa vyhotovuje jednotný rukávový znak, ktorý sa nosí na pravom rukáve vojenskej rovnošaty. V tejto časti k znakom zaraďujeme odznaky, tie predstavujú symboly, ktoré nepatria do skupiny vyznamenaní. Ide o malé kovové, viditeľne nositeľné symboly, zriadené pre zreteľné označenie príslušnosti k istému celku, verejnú prezentáciu dosiahnutého vzdelania, postavenia a podobne. Sú to odznaky absolventov škôl, kurzov, služobné, členské či stavovské.  

Mimoriadne miesto v užšom význame vo vojenskej symbolike patrí vojenským (rezortné) vyznamenaniam, ktoré slúžia na ocenenie výkonu štátnej služby, osobitných zásluh alebo mimoriadneho prínosu pre rozvoj ozbrojených síl, ako aj za plnenie ďalších úloh, záslužného činu alebo obetavosti  počas krízovej situácie alebo mimoriadnej udalosti.

Pre širšie ponímanie vojenskej symboliky zaraďujeme ďalšie vojenské symboly, okrem vojenskej rovnošaty, ktorá má svoje špecifický význam, a to čestné a historické názvy vojenských zväzkov, vojenských útvarov, škôl a zariadení a označovanie vojenských hodností. Súčasne ale  existuje celý rad ďalších doplňujúcich symbolov, ktoré sú z pohľadu vážnosti nezanedbateľnými prvkami označujúcimi profesijné zaradenie a zameranie príslušníkov ozbrojených síl. Medzi tieto symboly môžeme zaradiť rozlišovacie znaky druhov vojsk a služieb. Prax potvrdila, čo aj jednotlivé zverejnené symboly ukazujú, že každý zo symbolov užšieho a širšieho významu, ako aj ďalšie doplňujúce symboly, majú svoj špecifický význam, prešli svojím vývojom a nevylučuje sa ich ďalšie rozširovanie a skvalitňovanie.

V tejto časti je zverejnená vojenská symbolika Armády Slovenskej republiky a následne Ozbrojených síl Slovenskej republiky v nasledujúcom poradí:

1. Znaky Ministerstva obrany SR, Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, Ozbrojených síl SR, vojenských veliteľstiev, zväzkov, útvarov, škôl a zariadení, úradov a ústavov,  

2. Vojenské (rezortné) vyznamenania,

3. Vojenské, bojové zástavy vojenských zväzkov a vojenských útvarov, a štandardy,

4. Vojenské rovnošaty (uniformy),

5. Hodnostné označenia,

6. Odznaky (stavovské, odborné, výkonnostné a pod.),

7. Čestné názvy a historické názvy vojenských zväzkov, vojenských útvarov a vojenských škôl.

Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky