Hodnosti v Armáde Slovenskej republiky v rokoch 1993 – 2002 a následne v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a ich označovanie

Po vzniku Armády Slovenskej republiky sa od 1. januára 1993 prevzali vojenské hodnosti, ktoré sa používali v Československej ľudovej armáde od roku 1961 a následne používali v Československej armáde v rokoch 1990 – 1992. Hodnosti v skupine generálov: armádny generál, generálplukovník, generálporučík a generálmajor boli prevzaté po Československej armáde a pretrvali až do konca roka 2002. Z náplecníkov generálov boli odstránené skrížené palcáty s dvomi lipovými ratolesťami a nahradené zlatým veliteľským označením s ratolesťou. Toto označenie pozostávalo zo skrížených mečov z obdobia Veľkej Moravy. Pri hodnostnom označení v skupine dôstojníkov a práporčíkov z náplecníkov boli taktiež odstránené skrížené palcáty a nahradené veliteľským označením. V skupine dôstojníkov bol odznak v zlatom vyhotovení, v skupine práporčíkov v striebornom vyhotovení a na poľnej rovnošate mal bronzovú patinu. Odznak mal  rozmery 36 x 15 mm.

S postupným zavádzaním profesionálnej služby v Ozbrojených silách Slovenskej republiky od 1. januára 2003 boli v niektorých hodnostných skupinách zrušené hodnosti. Zároveň boli novozavedené  hodnosti, ako aj ich nové označenie. V skupine generálov bola zrušená hodnosť armádny generál a zriadená hodnosť generál, ako najvyššia hodnosť. Súčasne bola hodnosť generálplukovník nahradená hodnosťou generálporučík a bola zavedená nová hodnosť brigádny generál. V hodnostnom označení generálov bol na lipovej ratolesti s trikolórou  doplnený štátny znak Slovenskej republiky (od 1. júla 1997 na náplecníkoch generálov bolo zrušené veliteľské označenie s lipovou ratolesťou a nahradené ratolesťou pre generálov s trikolórou).

V hodnostnej skupine dôstojníkov bola zrušená hodnosť podporučík a bolo zmenené umiestnenie hviezd na náplecníkoch (vedľa seba).

Zo skupiny poddôstojníkov a mužstva boli vytvorené dve skupiny, a to: poddôstojníci a mužstvo, patriaci medzi profesionálov, a skupina vojakov povinnej služby a náhradnej služby, ktorá bola tvorená skupinou poddôstojníkov a mužstva. Tento stav pretrval až do 31. decembra 2005, pretože od 1. januára 2006 sa Ozbrojené sily Slovenskej republiky stali plne profesionálnymi.

Hodnostná skupina práporčíkov pretrvala do 31. decembra 2015, pretože bola zrušená zákonom č. 281/2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov.

Od vzniku Armády Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky od 1. januára 1993 po súčasnosť sú prezentované v jednotlivých obdobiach tieto vojenské hodnosti a ich označenie:

  1. od 1. januára 1993 do 30. júna 1997,
  2. od 1. júla 1997 do 31. decembra 2002,
  3. od 1. januára 2003 do 31. decembra 2005,
  4. od 1. januára 2006 do 31. decembra 2015,
  5. od 1. januára 2016.