Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

Vojenské (rezortné) vyznamenania

Aktualizované:

Vyznamenania z pohľadu faleristiky(nositeľné a neprenosné) sa členia na dve základné skupiny – na rady a dekorácie.

Radmi sa pomenúvajú spoločensko-politicky najprestížnejšie a umelecko-remeselne najhodnotnejšie vyznamenania. Vzhľadom na svoju morálnu hodnotu zvyčajne patria do kategórie štátnych vyznamenaní.
Dekorácie členíme na záslužné a pamätné; v porovnaní s radmi ide o spoločensky menej významné vyznamenania, ktoré netvoria súčasť štruktúry radov, ale predstavujú samostatné vyznamenania. Tento odborný termín jediným výrazom pomenúva celú veľkú skupinu vyznamenaní, ktoré nie sú radmi a vytvára tak protistranu termínu rad. Samotné dekorácie sa v závislosti od ich charakteru členia na pamätné a záslužné, ale aj na čestné, korunovačné, svadobné, služobné, jubilejné, za statočnosť, za záchranu života a mnohé iné, ktoré vychádzajú iba z ich historického pomenovania. Takéto detailné členenie však nemá žiaden praktický zmysel, pretože všetky dekorácie majú buď záslužný charakter (ak sa udeľujú za vykonané zásluhy) alebo pamätný charakter (ak sa udeľujú pri určitých pamätných príležitostiach).
Na základe uvedeného  sa podľa § 154v ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vojenské vyznamenania členia podľa písm. a) na vojenské medaily:
 • Za statočnosť,
 • Za zranenie v boji,
 • Za službu v mierových pozorovateľských misiách,
 • Za humanitárnu pomoc,
 • Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky,
 • Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
 • Medaila vojenského spravodajstva,
 • Medaila Vojenskej polície.
Podľa písm. b) na vojenské kríže:
 • Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
 • Pamätný kríž za účasť vo vojenskej operácii,
 • Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 Podľa písm. c) na vojenské odznaky:
 • Čestný odznak Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • Za bojový kontakt.
Jednotlivé vojenské vyznamenanie udeľuje:
Prezident Slovenskej republiky – Medailu Za statočnosť;
Minister obrany Slovenskej republiky – Medailu Za zranenie v boji, medailu Za humanitárnu pomoc, Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky a kríž Za účasť vo vojenskej operácii;
Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky – vojenskú medailu Za službu v mierových pozorovateľských misiách, vojenský kríž Za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenský odznak Čestný odznak Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Odznak náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojenský odznak Za bojový kontakt.
Na ocenenie štátnej služby, osobitných zásluh alebo mimoriadneho prínosu za rozvoj Ozbrojených síl Slovenskej republiky, plnenia ďalších úloh, záslužného činu alebo obetavosti pri plnení úloh krízovej situácie alebo mimoriadnych udalostí minister obrany Slovenskej republiky v súlade s citovanou právnou normou zriadil ďalšie vojenské vyznamenania:
 • Vojenskú medailu medzinárodného centra EOD,
 • Pamätnú medailu pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • Pamätnú medailu vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Okrem uvedených vojenských vyznamenaní k významným výročiam a udalostiam Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Slovenskej  republiky, ako aj k ďalším výnimočným udalostiam minister obrany Slovenskej republiky v súlade s citovanou právnou normou zriadil i ďalšie vyznamenania. Uvedené vyznamenania boli udeľované v čase pripomenutia si tejto významnej udalosti.
Vojenské medaily:
 • Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • Pamätná medaila k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 • Pamätná medaila k 60. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny,
 • Pamätná medaila k 70. výročiu Slovenského národného povstania a ukončenia druhej svetovej vojny,
 • Pamätná medaila za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti,
 • Pamätná medaila k 10. výročiu vstupu Slovenskej republiky do NATO.
Vojenské vyznamenania, ktoré sa už neudeľujú:
 • Medaila Vojenského obranného spravodajstva,
 • Medaila Vojenskej spravodajskej služby,
 • Medaila Za účasť v pozorovateľských misiách Armády Slovenskej republiky. 
Vyznamenania sa môžu podľa miery zásluh deliť na stupne. Len vyznamenania, ktoré sú radmi v závislosti od miery zásluh sa môžu deliť na triedy.Uvedené vojenské vyznamenania sa delia na stupne, alebo sú bez stupňov. 
Pri odbornom popise vyznamenaní, resp. dekorácií (medailí, krížov a odznakov), sa vychádzalo z pravidiel heraldiky. 
 

1994

1997

1998

1999

2000

2002

2004

2005

2008

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2020

2022

2023

 
Aktualizované:
Vypublikované:
Návrat na začiatok stránky