Medaila Rádu Slovenského národného povstania I. triedy

Medaila Rádu Slovenského národného povstania I. triedy
31.08.2022
Rád Slovenského národného povstania (SNP) bol založený nariadením Slovenskej národnej rady (SNR) č. 102/1945 Zbierky nariadení SNR zo dňa 23. augusta 1945. Na základe tohto nariadenia bol určený tým československým občanom, ktorí sa významným spôsobom zúčastnili odboja proti nemeckým okupantom počas SNP a preukázali v ňom vynikajúce bojové, veliteľské a organizačné schopnosti, a to aj za cenu ohrozenia, resp. straty vlastného života. Konkrétne ustanovenia Rádu SNP boli definitívne schválené uznesením predsedníctva SNR zo dňa 29. januára 1946 a následne boli zverejnené vyhláškou predsedu SNR č. 912 zo dňa 16. marca 1946. Rád SNP bol jeho držiteľom najskôr udeľovaný predsedníctvom SNR, a to na návrh jej predsedu, resp. členov jej Zboru povereníkov. Avšak od 15. apríla 1948 bol na základe zákona č. 55/1948 Zbierky prezidenta republiky tento rád jeho držiteľom prepožičiavaný výlučne prezidentom Československej republiky, a teda na základe tohto zákonného opatrenia sa stal vysokým štátnym rádom Československej republiky. Dňa 18. januára 1949 bolo pôvodné nariadenie SNR zo dňa 23. augusta 1945 doplnené vládnym nariadením č. 30/1949 Zb., na základe ktorého bolo možné Rád SNP po splnení ustanovených podmienok udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, a tým vojenským útvarom, resp. ich jednotkám, ktoré boli nositeľmi historických názvov a bojových tradícií jednotiek a útvarov bojujúcich v SNP. Dňa 12. júla 1949 bolo na základe uznesenia vlády Československej republiky udeľovanie Rádu SNP ukončené, pričom pravdepodobnou príčinou prijatia tohto uznesenia bola tá skutočnosť, že od zriadenia tohto rádu v auguste 1945 uplynul dostatok času potrebného k tomu, aby bol udelený tým osobám, ktoré spĺňali ustanovené podmienky, a tým pádom mali na neho nárok. Avšak pri príležitosti osláv 20. výročia SNP bol tento rád prepožičaný aj niektorým obciam ako ocenenie ich zásluh v priebehu SNP. Rád SNP sa držiteľom udeľoval bezplatne, pričom po ich smrti sa nevracal prezidentskej kancelárii, ale ponechával sa v pietnej úschove pozostalým. V súčasnosti spravuje záležitosti týkajúce sa Rádu SNP Slovenský národný archív v Bratislave.
 
Rád SNP bol rozdelený na I. a II. triedu a na pamätnú medailu. Výtvarný návrh jednotlivých medailí spracoval akademický sochár a medailér Josef Kostka. Rád SNP I. triedy bol tvorený striebornou pozlátenou medailou kruhového tvaru s priemerom 36 mm. Motív jej averznej strany bol pritom tvorený reliéfnym spôsobom zobrazenou postavou kráčajúcej ženy odetej v antickom plášti a zvierajúcej vo svojej vztýčenej pravici rukoväť meča. Okolo postavy ženy bol uvedený nápis: „SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE“, pričom od neho bol dvoma päťramennými hviezdičkami oddelený nápis: „29. VIII. 1944“ nachádzajúci sa priamo pod postavou ženy. Zaujímavosťou je, že na niektorých medailách bola nad rímskou číslicou VIII vyrazená aj iniciála medailéra v tvare písmena K. Na reverznej strane tejto medaile bol v piatich riadkoch uvedený nápis: „RÁD-SLOVENSKÉHO-NÁRODNÉHO-POVSTANIA-I. TRIEDA, pričom pod ním bolo vyrazené matričné číslo. Medaila bola nosená na látkovej stuhe červenej farby s úzkym zvislým stredovým bielym pruhom s modrými prúžkami po oboch jeho stranách. Celkovo bola medaila Rádu SNP I. triedy udelená 1236 osobám, avšak zaujímavosťou je, že pôvodne sa počítalo s tým, že bude udelených iba 1000 kusov, ktoré aj boli vyrobené v štátnej mincovni Kremnica. Keďže došlo k navýšeniu počtu potrebných kusov nad 1000, tak mincovňa na výrobu ďalších použila rády SNP II. triedy, z ktorých odstránila jedno „I“ a pozlátila ich.
 
Medaila Rádu SNP I. triedy znázornená na obrázku bola pod číslom matriky 167 udelená dňa 23. februára 1948 predsedom SNR Karolom Šmidkem (21.1.1897 – 15.12.1952) nadporučíkovi Vasiľovi Mohoritovi.
 
Text: Mgr. Peter Holík Vojenský historický ústav – VHM múz. oddelenie Svidník
Foto: VHÚ
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 8/2021