Karpatsko-duklianska operácia

Karpatsko-duklianska operácia
ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária, ed.: Karpatsko-duklianska operácia – plány, realita, výsledky (1944 – 2004). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie vo Svidníku 30. septembra – 1. októbra 2004.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2005, 271 s., ISBN 80-969375-0-2

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-00-9

Príspevky publikované v zborníku vznikli z príležitosti pripomenutia si Karpatsko-duklianskej operácie. Jej poznanie a hodnotenie sa opiera o vedecké poznatky prameniace zo spomienok priamych účastníkov. Čitateľ tu nájde aj niekoľko poz-námok k najnovšej historiografii, pohľad na KDO zo strany Ukrajiny a Bieloruska.
Všeobecný kontext predstavuje aj príspevok zameraný na strategickú situáciu Nemecka v lete 1944, slovenskú spoločnosť a pohyb frontu v rokoch 1944, občiansky odboj v roku 1944 s dôrazom na vzťah k Sovietskemu zväzu. Jedným z príspevkov poľských historikov bol aj referát na tému Karpaty ako miesto bojových operácií na jeseň roku 1944. Rovnako i ďalšie tri sú doplňujúcimi pohľadmi na predmetnú tému, a to: vybrané aspekty bojov v horskom teréne na príklade Karpatsko-duklianskej operácie v roku 1944, či priebeh vojenských udalostí v juhovýchodnom Poľsku v roku 1944. Slovenské príspevky sú ďalej zastúpené poznatkami o KDO a SNP, národnostnom zložení čs. zahraničných jednotiek v ZSSR 1943 – 1944, o spojeneckej pomoci a osudoch jej vojenských spravodajských skupín, o stratách počas KDO, o osude odzbrojených príslušníkov Východoslovenskej armády, maďarských vyšších jednot-kách v obrane Karpát na jeseň 1944, reflexii KDO v tlači, o povojnových osudoch dôstojníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, múzejnej dokumentácii pamätných miest a napokon aj o odmínovaní východného Slovenska.