Replika bojovej zástavy – 1. československá zmiešaná letecká divízia v ZSSR

Replika bojovej zástavy – 1. československá zmiešaná letecká divízia v ZSSR
17.03.2021
V druhej polovici roka 1944 vznikla myšlienka vybudovať vyššiu československú leteckú jednotku v ZSSR. Tu sa postupne sústreďovali všetci piloti, ktorí preleteli na sovietsku stranu. Mnohí z nich už mali skúsenosti z činnosti a bojov povstaleckej Kombinovanej letky a 1. čs. stíhacieho leteckého pluku Zvolenského v SNP. Túto myšlienku podporil aj veliteľ 2. leteckej armády genplk. S. A. Krasovský a súhlasil s výcvikom jednej stíhacej a jednej bitevnej letky, ktoré boli určené na podporu SNP. Zároveň bol podľa nariadenia vrchného velenia Červenej armády poverený zabezpečiť materiálno-technické vybavenie a výcvik a precvičenie na sovietsku techniku. V pilotnej škole vo Vjazinkách tak prebiehal výcvik 25 čs. pilotov, 90 osôb prechádzalo základným leteckým výcvikom v Telavi a 10 leteckých mechanikov sa školilo vo Volsku.

S postupom frontu prešla Čs. letecká skupina v ZSSR od decembra 1944 do podriadenosti 8. leteckej armády genpor. Ždanova. Následne, na základe rozhodnutia generálneho štábu Červenej armády č. org. 10/12169 zo 7. decembra 1944, bol daný súhlas k vzniku čs. zmiešanej leteckej divízie s troma plukmi. Jej velením bol poverený pplk. Ludvík Budín. Organizačná výstavba 1. ČSZLD sa skončila 25. januára 1945 v Przemyśle. Veliteľom 1. čs. stíhacieho leteckého pluku bol mjr. František Fajtl, 2. čs. stíhacieho pluku mjr. Ivan Haluzický, 3. čs. bitevného pluku mjr. Mikuláš Guljanič. Po dokončení výcviku a doplnení sovietskeho technického leteckého personálu bola divízia presunutá na letisko Poremba a zapojila sa do bojov v rámci Moravsko-ostravskej operácie. Dňa 14. apríla 1945, v prvý deň operačnej činnosti divízie, bol jej celkový stav 521 osôb. Divízia bola nasadená v rámci sovietskej 8. LA. Bojová činnosť divízie spočívala v podpore a ochrane vojsk a v taktickom prieskume počas bojov o Opavu, Moravskú Ostravu, Těšín a okolie. Výzbroj divízie tvorili lietadlá Il-2m3 s La-5FN. Po oslobodení Ostravy a Těšína a skončení bojových operácií sa divízia presunula na letisko Albrechtičky, a jej ďalší osud bol podriadený organizačnej výstavbe nového československého letectva. Výrazným spôsobom sa tak podieľala na oslobodení Československa, za čo bola trikrát citovaná v rozkaze vrchného veliteľa ČA za dobytie Opavy, Ostravy a Těšína a navrhnutá na vyznamenanie.

Práve počas aprílových bojov sa na letisku v Porembe 26. apríla 1945 v podvečerných hodinách konala slávnosť, ktorej sa osobne zúčastnili minister národnej obrany gen. Ludvík Svoboda a Klement Gottwald a tiež zástupcovia 8. LA. Z rúk ministra národnej obrany v zastúpení prezidenta prevzal veliteľ plk. Budín bojovú zástavu, ktorá bola vyznamenaná čs. Radom Bieleho leva I. stupňa, dvoma Vojenskými krížmi 1939, sovietskym radom Za víťazstvo a medailou Za chrabrosť. Zástavu venovali študenti Lomonosovovej univerzity v Moskve, vlastnoručne ju vyšili poslucháčky lekárstva, inžinierstva a poľnohospodárstva. Zodpovedala vydanému usmerneniu Ministerstva národnej obrany v Londýne z mája 1942.

Originál bojovej zástavy je súčasťou zbierok Vojenského historického ústavu Praha, jej replika bola pre múzejné a výstavné účely vyrobená firmou Velebný a spol. a do zbierkového fondu VHM Piešťany bola zaradená v roku 2009.

Text: Mgr. Viera JURKOVÁ (VHÚ – VHM Piešťany)
Foto: Digitalizácia VHÚ – VHM
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 10/2020