Preskočiť na hlavný obsah Preskočiť na bočnú lištu

81. výročie začatia deportácií zo Slovenska (25.marec 1942)

Vypublikované:
81. výročie začatia deportácií zo Slovenska (25.marec 1942)
81. výročie začatia deportácií zo Slovenska (25.marec 1942)
Deportácie židovského obyvateľstva do nacistických vyhladzovacích táborov v roku 1942  predstavovali vyústenie dovtedajšej antisemitskej politiky predstaviteľov Slovenského štátu. Antisemitizmus sa síce na Slovensku prejavoval aj počas medzivojnového obdobia, avšak  organizovanú podobu nadobudol až v dôsledku demontáže demokracie po vyhlásení autonómie v októbri 1938. Po nástupe Hlinkovej slovenskej ľudovej strany k moci sa židovská otázka (svoje korene mala v hospodárskych, sociálnych, nacionálnych a náboženských vzťahoch) stala jedným z najdôležitejších vnútropolitických problémov. Táto skutočnosť však mala aj svoje zahraničnopolitické pozadie, v podobe rastúceho tlaku nacistického Nemecka. K prvým organizovaným zásahom zo strany štátnych orgánov  proti Židom došlo už v období autonómie, napriek tomu, že protižidovské právne normy sa v tomto období len pripravovali. Tie vyšli už krátko po vzniku Slovenského štátu (po prijatí ústavy 21. júla 1939 – Slovenská republika) vo forme vládnych nariadení a od začiatku okliešťovali občianske práva židovských občanov. Zároveň začal aj tzv. arizačný proces, ktorého cieľom bolo získanie židovského majetku (do „árijských rúk“). Tempo a rozsah tzv. riešenia židovskej otázky však neuspokojovali radikálov, ktorí sa domáhali realizácie podľa nacistického vzoru. Ich predstavy sa naplnili po salzburských rokovaniach v lete 1940, kde nemecká strana presadila posilnenie ich vplyvu. V nasledujúcom období vychádzali desiatky protižidovských nariadení, ktorých cieľom bolo vyradiť Židov z hospodárskeho, spoločenského či kultúrneho života a zároveň oklieštiť ich občianske a ľudské práva. Dôležitý medzník vo vývoji nehumánneho protižidovského zákonodarstva predstavuje vládne nariadenie 198/1941  z 9. septembra 1941 –  tzv. židovský kódex, ktorý  sumarizoval a sprísňoval predchádzajúce protižidovské normy. Zoči-voči katastrofálnemu nárastu ožobráčených Židov vyradených z hospodárskeho a sociálneho života vláda ochotne prijala ponuku nacistického Nemecka na prevzatie slovenských Židov. Tí  mali podľa oficiálnej propagandy pracovať v nových domovoch na východe. Deportácie prebiehali od 25. marca do 20. októbra 1942, keď bolo zo Slovenska násilne vysídlených takmer 58-tisíc osôb. Deportovaní si so sebou mohli zobrať len predmety osobnej potreby, oblečenie a náboženské predmety, ktorých váha však nesmela prevýšiť 50 kg na osobu. Spočiatku sa deportovali „len“ tzv. práceschopní Židia, od 11. apríla však začali odchádzať  aj rodinné transporty. Celá akcia pritom prebiehala surovo a násilne. Sústreďované osoby stráže často okrádali a fyzicky napádali. Samotné transporty sa realizovali nákladnými železničnými  vozňami, v ktorých panovali strašné podmienky.  Súčasťou deportácií bola povinnosť slovenskej strany zaplatiť Nemecku za každého deportovaného 500 ríšskych mariek.

Väčšina deportovaných našla smrť v nacistických koncentračných táboroch na území okupovaného Poľska. Deportovaní boli najmä pauperizovaní Židia v dôsledku arizácií, ktorí predstavovali sociálny problém pre ľudácky režim. Na Slovensku zostali len  Židia, ktorí boli pre režim profesijne a sociálne potrební, a to včítane ich rodín. Išlo približne o 19 000 osôb. Väčšina žila pod ochranou ministerských a prezidentských výnimiek z titulu svojej dočasnej pracovnej nenahraditeľnosti. Asi tritisíc židovských občanov režim vykorisťoval v pracovných táboroch (Nováky, Sereď, Vyhne) a niekoľko stoviek v pracovných strediskách ministerstva vnútra.  Takmer 900 Židov sa deportáciám vyhlo vďaka svojmu zaradeniu v VI. robotnom prápore Pracovného zboru ministerstva národnej obrany. Časť z nich dezertovala (väčšina do Maďarska), časť bola v roku 1943 preradená do židovských táborov a stredísk ministerstva vnútra.  Tragédia slovenských Židov sa zavŕšila počas okupácie Slovenska nemeckým vojskom po vypuknutí SNP. Počas tzv. druhej vlny deportácií bolo zo Slovenska od 30. septembra 1944 do marca 1945 pod vedením nemeckých vojenských a policajných orgánov (s pomocou slovenského mocensko-represívneho aparátu) vyvezených asi 13-tisíc Židov, z ktorých približne 10 000 zahynulo. Ďalších, asi 2 000 Židov padlo za obeť nacistickým represáliám priamo na Slovensku.

Text: PhDr. Igor BAKA, PhD., VHÚ- OVHV
Foto: Tragédia slovenských Židov. Fotografie a dokumenty. Dokumentačná akcia pri ÚSŽNO v Bratislave. Bratislava 1949.
 

Fotogaléria

Návrat na začiatok stránky