Členský preukaz Československého ústavu v Londýne

1. Členský preukaz ČsÚ (1)
11.05.2022
Imigračná politika Veľkej Británie na začiatku štyridsiatych rokov 20. storočia bola do veľkej miery poznačená návalom cudzincov, ktorí na ostrovy utekali nielen pred hrôzami vojny, ale aj z ekonomických dôvodov – za prácou. Istým aspektom, na ktorý britská vláda kládla dôraz, bola okrem ich sociálneho, zdravotného a ekonomického zabezpečenia aj starostlivosť a prevzatie zodpovednosti za kultúrne a vzdelávacie potreby cudzincov. S jej podporou začali vznikať tzv. národné centrá, kde mali cudzinci „pocítiť chuť domova“. Pritom kládla dôraz predovšetkým na vyučovanie angličtiny a zdôrazňovanie „civilizovanej kultúry“, program bol orientovaný najmä na vyššiu formu inteligentnej zábavy – klasické hudobné recitály, čítanie poézie, historické prednášky a pod.

Československý ústav v Londýne bol zriadený v januári v roku 1941 v budove na Grosvenor Place 18 a otvoril ho britský minister zahraničných vecí Anthony Eden. Budovu venovala britská vláda, ktorá ústav podporovala aj finančnými dotáciami. Tie tvorili hlavný príjem ústavu, i keď istá časť príjmov pochádzala aj zo zisku z členského a darov. Jeho hlavnou úlohou bola podpora porozumenia a priateľstva medzi Veľkou Britániou a Československom. Medzi hlavné činnosti patrili pravidelné koncerty, prednášky, filmové premietania, výstavy, rôzne spoločenské akcie a vedenie knižnice. V apríli 1942 navštívila ústav aj kráľovná Alžbeta II. pri príležitosti otvorenia výstavy Václava Hollara, na ktorú boli mnohé z exponátov zapožičané z kráľovskej zbierky na hrade Windsor. Činnosť ústavu mala „osloviť“ Čechoslovákov z radov vojakov i civilistov. Krátky film „Safe custody“, ktorý v roku 1943 spracoval British Council o aktivitách národných domov, však o československom dome hovorí najmä ako o knižnici a spomína aj nástenku s pozvánkami na kultúrne podujatia. Pravdepodobne aj preto bol záujem z radov príslušníkov československej armády minimálny. Ak aj prišli do Londýna a hľadali zábavu medzi krajanmi, ich potreby inštitút úplne nenapĺňal.

Medzi riadnych členov Československého ústavu patrila aj Erna Eliška Bürgerová, rod. Schultz, ktorej pozostalosť sa do fondu Vojenského historického múzea Piešťany dostala začiatkom tohto roka. Narodila sa 13. júla 1911 v Berlíne. Po sobáši s Ľudovítom Bürgerom z Vrútok, pod vplyvom udalostí emigrovala z Československa už ako československá občianka v roku 1939 do Veľkej Británie. Ernin silne protifašistický svetonázor sa ani počas ročného pobytu v Británii nezmenil a aj tu hľadala možnosti, ako by mohla prispieť a zapojiť sa do odboja. Tak ako viaceré ženy s československými koreňmi, aj ona chcela vstúpiť do jednotiek čs. zahraničnej armády. Ženské oddiely čs. zahraničného vojska však nakoniec neboli vo Veľkej Británii vytvorené. Po roku príležitostných prác v domácnostiach preto Erna na odporúčanie Ministerstva vnútra ČSR v Londýne a Veľvyslanectva ČSR v Londýne 5. júla 1941 vstúpila do ženských oddielov britskej armády – tzv. Auxuliary Territorial Service.

Československé občianstvo, ktoré získala sobášom, si vážila a ako píše vo svojej žiadosti Veľvyslanectvu ČSR z roku 1945 „S hrdosťou a pýchou nosím na svojej britskej uniforme nášivku Czechoslovakia“. Ako členka ústavu sa nielenže učila česky, ale vykonávala aj osvetovú činnosť. Medzi britskými ženskými oddielmi jednak sama o Československu prednášala, ale tiež v spolupráci s Informačným oddelením Ministerstva zahraničných vecí ČSR v Londýne pozývala zvláštnych rečníkov a organizovala prednášky a diskusie o Československu.

Členský preukaz vydaný na meno Sgt. E. Burgerová bol platný od 1. januára do 31. decembra 1945. Preukaz je vytlačený na oranžovom tvrdom papieri s rozmermi 62 x 61 mm. Obe strany majú rovnaký obsah, pričom jedna je v češtine, druhá v angličtine. Do zbierkového fondu Vojenského historického múzea Piešťany bol preukaz zaradený začiatkom roka 2022.

Použitá literatúra:

BROWN, Alan. Flying for Freedom: The Allied Air Forces in the R.A.F. 1939 – 1945. Stroud : The History Press, 2000, 256 s. ISBN 978-0-7524-6809-9.
BÜRGEROVÁ, Alžbeta. Erna Bürgerová – Schultz. Vrútky : v. n., 2008.
ŠTEGUROVÁ, Karolina. I ženy chtěli bojovat. Československé ženy v britských armádnych pomocných sborech ATS a WAAF za druhé světové války. Praha : Academia, 2021, 287 s. ISBN 978-80-200-3181-5.
VHM Piešťany, Výskumná správa č. VHÚ-VHM-9-1-2022 zo dňa 15. 3. 2022.
VHM Piešťany, Pomocný fond, PF 2022/2128 BÜRGEROVÁ, Alžbeta. Erna Bürgerová – Schultz. Vrútky : v. n., 2008, 32 s.
VHM Piešťany, Zbierka XXII – Písomnosti, P 323 Doklad: Členský preukaz Čs. ústavu v Londýne, katalogizačný list.
VHM Piešťany, Zbierka XXII – Písomnosti, P 315 Fotografia: E. E. Burgerová kŕmi holuby, katalogizačný list.
Text: PhDr. Viera Jurková, VHÚ-VHM Piešťany
Foto: VHÚ-VHM Piešťany