Slovenský pamätný odznak

Odznak slovenský pamätný Za ťaženie proti ZSSR
03.08.2022
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR III. stupňa bol do zbierok múzea získaný kúpou od súkromnej osoby. V súčasnosti sa nachádza v priestoroch centrálnej expozície múzejného oddelenia Svidník.
 
Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR bol vládou Slovenskej republiky (1939 – 1945) oficiálne zriadený vládnym nariadením č. 220 o vojenských vyznamenaniach a pamätných odznakoch z 18. novembra 1942, pričom jeho udeľovanie bolo do definitívnej podoby upravené vládnym nariadením č. 164 z 20. decembra 1943.
 
Odznak bol zriadený ako pamätný a primárne bol určený na ocenenie zásluh príslušníkov armády Slovenskej republiky (1939 – 1945) a taktiež aj civilných osôb, ktoré sa zúčastnili na ťažení proti Sovietskemu zväzu. Rozdelený bol pritom na tri stupne s tým, že I. stupeň sa udeľoval za najmenej mesačnú príslušnosť pri bojovej jednotke počas ťaženia proti ZSSR, II. stupeň sa udeľoval za najmenej mesačnú príslušnosť v poli bez účasti na bojoch počas ťaženia proti ZSSR a III. stupeň sa udeľoval za najmenej trojmesačnú službu alebo práce v zázemí v prospech poľného ťaženia proti ZSSR.
 
Autorom odznaku bol nadporučík Šipoš, pričom jeho návrh do finálnej podoby upravil významný slovenský rytec a medailér Anton Hám. Odznak sa vyrábal z bronzu, mal oválny tvar s výškou 45 mm a celý okraj jeho averznej strany tvoril motív vavrínového venca, ktorý bol na svojom širšom spodnom okraji ovinutý riasenými stuhami. Stuhy ovíjali spodný okraj vavrínového venca do tvaru obráteného písmena V, na každej strane ovinutia sa nachádzali tri stuhy. Užšie horné okraje venca sa dotýkali rukoväti skloneného meča s čepeľou kosoštvorcového prierezu a jednoduchou širokou záštitnou priečkou, v ktorej strede bol plastickým spôsobom vyobrazený jednoduchý rovnoramenný kríž.
 
Meč bol umiestnený vertikálne cez stred odznaku, pričom tesne pod záštitnou priečkou bola jeho čepeľ prekrytá slovenskou prilbou vzor 32 so zvýrazneným spodným okrajom. V strednej časti prilby bol hneď nad jej spodným okrajom plastickým spôsobom vyobrazený slovenský dvojkríž, pričom priamo pod ním bol už v rámci spodného okraja prilby uvedený nápis: 22. VI. 1941, ktorý symbolizoval deň útoku armády Slovenskej republiky (1939 – 1945) na ZSSR po boku nacistického Nemecka. Hrot meča v spodnej časti odznaku stredom prerážal na zemi položenú päťramennú hviezdu, pričom po pravej strane rozbitej hviezdy ležal na zemi zlomený kosák a po jej ľavej strane kladivo so zlomenou násadkou. Od spodnej časti čepele meča rozbíjajúceho symboly ZSSR vybiehali zo zeme po oboch stranách odznaku tri zhluky obsahujúce po štyri lúče svetla smerujúce šikmo na vnútorný okraj vavrínového venca. Vnútorný priestor medzi vavrínovým vencom, zemou, mečom, prilbou a zhlukmi lúčov nebol vyplnený. Reverzná strana odznaku bola hladká, pričom na nej bola upevnená jednoduchá zvislá spona, ktorou sa odznak pripevňoval na odev. Odznak sa pritom nosil na pravom náprsnom vrecku odevu z pohľadu jeho nositeľa. Odznak I. stupňa bol celý postriebrený a meč bol celý leštený, odznak II. stupňa mal postriebrený vavrínový veniec a meč, pričom ostatné časti odznaku boli bronzové a meč bol celý leštený, a napokon odznak III. stupňa bol celý bronzový a meč bol taktiež celý leštený.

Zaujímavosťou je, že vodičom bojových a nebojových vozidiel, slúžiacim v radoch armády Slovenskej republiky (1939 – 1945) v priebehu ťaženia proti ZSSR, bol za ich službu udeľovaný osobitný Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR. Ten im udeľovali, podobne ako klasický odznak, v troch stupňoch a za rovnakých podmienok, ale na averznej strane pod záštitnou priečkou meča mal namiesto slovenskej prilby vzor 32 umiestnené koleso s nápisom „22. VI. 1941“, pričom odznak I. stupňa bol celý postriebrený a koleso bolo celé leštené, odznak pre II. stupeň mal postriebrený vavrínový veniec a koleso, pričom ostatné časti odznaku boli bronzové a koleso bolo celé leštené, a napokon odznak pre III. stupeň bol celý bronzový a koleso bolo taktiež celé leštené.
 
Text: Mgr. Peter Holík, VHÚ – VHM, múz. oddelenie Svidník
Foto: VHM
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 4/2021